an tAontas Eorpach

Taighde agus nuálaíocht

Taighde agus nuálaíocht

Tá an nuálaíocht i gcroílár straitéis an AE chun tuilleadh fáis agus post a chruthú faoin mbliain 2020.

Spreagtar tíortha an AE chun 3% dá n-olltáirgeacht intíre (OTI) a infheistiú i dTaighde agus Forbairt (T&F) faoin mbliain 2020 (1% ó mhaoiniú poiblí agus 2% ón earnáil phríobháideach). Meastar go gcruthóidh sin 3.7 milliún post agus go gcuirfidh sé beagnach €800 billiún breise le OTI bliantúil an AE.

Faoin tionscnamh an tAontas Nuálaíochta Roghnaigh aistriúcháin an naisc roimhe seo.  English (en) , dírítear cuid oibre an AE – agus an comhar le tíortha nach bhfuil san AE – ar dhúshláin mhóra ár linne: fuinneamh, sábháilteacht an tsoláthair bia, an t-athrú aeráide agus aosú an phobail. Féachann an tionscnamh chuige go bhféadfaidh an earnáil phoiblí idirghabháil a dhéanamh chun an earnáil phríobháideach a spreagadh agus chun constaicí a bhaint a chuireann bac ar smaointe nuálacha teacht chomh fada leis an margadh (easpa airgeadais, córais agus margaí taighde atá ilroinnte, tearcúsáid an tsoláthair phoiblí chun críocha nuálaíochta agus caighdeáin a bheith á leagan síos go mall, mar shampla).

Tá an AE ag obair freisin chun Limistéar Eorpach Taighde Roghnaigh aistriúcháin an naisc roimhe seo.  English (en) aonair a chruthú, limistéar ina mbeidh taighdeoirí in ann oibriú áit ar bith san AE agus ina dtabharfar tacaíocht agus spreagadh don chomhar trasteorann.

Maoiniú ón AE

In Eanáir 2014, sheol an AE an clár taighde seacht mbliana is deireanaí uaidh – Fís 2020 Roghnaigh aistriúcháin an naisc roimhe seo.  English (en) . Beidh isteach is amach le €80 billiún de mhaoiniú ar fáil idir seo agus 2020 – sa bhreis ar an infheistíocht phríobháideach agus phoiblí a mheallfaidh an t-airgead sin. Beidh an maoiniú uile a bhaineann le taighde agus nuálaíocht ar fáil anois i gclár comhtháite amháin.

Is iad cuspóirí an chláir sin:

 • seasamh an AE san eolaíocht a neartú (€24.4 billiún – áirítear sa mhéid sin €13 billiún don Chomhairle Eorpach um Thaighde Roghnaigh aistriúcháin an naisc roimhe seo.  English (en) )
 • an nuálaíocht thionsclaíoch a neartú (€17 billiún) – lena n-áirítear infheistíocht sna príomhtheicneolaíochtaí, rochtain níos fearr ar chaipiteal agus tacaíocht do ghnólachtaí beaga
 • aghaidh a thabhairt ar cheisteanna móra sóisialta amhail an t-athrú aeráide, iompar inbhuanaithe, fuinneamh in-athnuaite, sábháilteacht agus slándáil bia, agus an daonra atá ag dul in aois (€24.4 billiún).

Féachfaidh Fís 2020 leis an méid seo a leanas a bhaint amach:

 • má fhionntar aon teicneolaíocht úr, féachfaidh sé lena chinntiú go n-úsáidfear í chun táirgí inmharthana a bhfuil acmhainneacht tráchtála iontu a cheapadh – trí chomhpháirtíochtaí a bhunú idir lucht tionscail agus an rialtas
 • féachfaidh sé le dlús a chur leis an g comhar idirnáisiúnta i gcúrsaí taighde agus nuálaíochta Roghnaigh aistriúcháin an naisc roimhe seo.  English (en) – tabharfar cuireadh do thíortha agus eagraíochtaí nach bhfuil san AE páirt a ghlacadh ann 
 • an Limistéar Eorpach Taighde Roghnaigh aistriúcháin an naisc roimhe seo.  English (en) a fhorbairt tuilleadh.

Comhlachtaí eile de cuid an AE a bhfuil baint acu le taighde agus nuálaíocht

 • An tAirmheán Comhpháirteach Taighde (JRC) Roghnaigh aistriúcháin an naisc roimhe seo.  English (en) – seirbhís inmheánach an Choimisiúin a thugann tacaíocht neamhspleách eolaíoch agus theicniúil atá bunaithe ar fhianaise.
 • An Chomhairle Eorpach um Thaighde (CET) Roghnaigh aistriúcháin an naisc roimhe seo.  English (en) tugann sí tacaíocht chun taighde atá úrnua agus uaillmhianach a dhéanamh.
 • An Ghníomhaireacht Feidhmiúcháin Taighde (REA) – riarann sí timpeall a leath de na deontais taighde a fhaigheann maoiniú ón AE.
 • An Ghníomhaireacht Feidhmiúcháin um Fhiontair Bheaga agus Mheánmhéide (EASME) Roghnaigh aistriúcháin an naisc roimhe seo.  English (en) – riarann sí roinnt clár atá ag an AE chun cabhair a thabhairt do ghnólachtaí.
 • An Ghníomhaireacht Feidhmiúcháin um Nuálaíocht agus Gréasáin (INEA) Roghnaigh aistriúcháin an naisc roimhe seo.  English (en) – déanann sí bainistiú ar chur chun feidhme ghréasáin iompair thras-Eorpacha an AE. 
 • An Institiúid Eorpach um Nuálaíocht agus Teicneolaíocht (EIT) Roghnaigh aistriúcháin an naisc roimhe seo.  English (en) – bunaíonn sí comhpháirtíochtaí idir na forais ardoideachais agus comhlachtaí taighde/nuálaíochta: 'Pobail Eolais agus Nuálaíochta'.
Publication

Arna thabhairt cothrom le dáta mí Deireadh Fómhair 2016

Cuid den tsraith 'Foras Feasa ar an Aontas Eorpach' is ea an foilseachán seo

Back to top