Euroopan Unioni

Tutkimus ja innovointi

Tutkimus ja innovointi

Innovointi on keskeisessä asemassa EU:n kasvua ja kehitystä edistävässä strategiassa.

EU-maiden olisi investoitava 3 % bruttokansantuotteestaan (BKT) tutkimus- ja kehittämistoimintaan vuoteen 2020 mennessä (1 % julkista rahoitusta, 2 % yksityissektorin investointeja). Näin voitaisiin luoda arviolta 3,7 miljoonaa uutta työpaikkaa ja kasvattaa EU:n vuotuista BKT:ta lähes 800 miljardilla eurolla.

Innovaatiounionihankkeen Näytä edellisen linkin kieliversiot  English (en) tarkoituksena on keskittää EU:n ponnisteluja ja kansainvälistä yhteistyötä, jotka liittyvät nykyajan keskeisiin haasteisiin, energiaan, elintarviketurvallisuuteen, ilmastonmuutokseen ja väestön ikääntymiseen. Siinä pyritään julkisen sektorin toimilla stimuloimaan yksityissektoria ja poistamaan esteitä, jotka haittaavat uusien ideoiden tuloa markkinoille. Tällaisia esteitä ovat mm. rahoituksen puute, tutkimusjärjestelmien ja markkinoiden hajanaisuus, julkisten hankintojen liian vähäinen käyttö innovaatiotarkoituksiin sekä standardoinnin hitaus.

EU valmistelee parhaillaan myös yhtenäistä eurooppalaista tutkimusaluetta Näytä edellisen linkin kieliversiot  English (en) . Sen ansiosta eurooppalaiset tutkijat voivat työskennellä missä tahansa EU:n alueella, ja eri maiden yhteistyötä tuetaan ja tiivistetään.

EU:n rahoitus

Tammikuussa 2014 EU käynnisti uusimman seitsenvuotisen tutkimusohjelmansa. Se on nimeltään Horisontti 2020 Näytä edellisen linkin kieliversiot  English (en) , ja sen kautta kanavoidaan lähes 80 miljardia euroa vuoteen 2020 mennessä. Tämä vahva EU:n rahoitusosuus houkuttaa mukaan investointeja myös yksityissektorilta ja jäsenmaiden kansallisilta viranomaisilta. Horisontti 2020 yhdistää kaiken tutkimus- ja innovointirahoituksen yhteen ohjelmaan.

Horisontti 2020-ohjelman tavoitteena on:

 • EU:n aseman lujittaminen tiedemaailmassa (24,4 miljardia euroa mukaan luettuna 13 miljardia euroa Euroopan tutkimusneuvostolta Näytä edellisen linkin kieliversiot  English (en) )
 • teollisuuden innovointijohtajuuden turvaaminen (17 miljardia euroa) – mukaan luettuina investointi avainteknologioihin, toimenpiteitä pääoman saatavuuden lisäämiseksi sekä tuki pienyrityksille
 • keskeisten yhteiskunnallisten aiheiden tutkimus – esimerkiksi ilmastonmuutos, kestävä liikenne, uusiutuva energia, elintarviketurvallisuus ja väestön ikääntyminen (24,4 miljardia euroa).

Horisontti 2020 -ohjelman pyrkimyksenä on

 • varmistaa, että teknologiset läpimurrot jalostetaan  kaupallisesti elinkelpoisiksi tuotteiksi  (saatetaan julkisia rahoittajia ja yksityisiä yrityksiä yhteistyöhön)
 • tehostaa kansainvälistä tutkimus- ja innovointiyhteistyötä Näytä edellisen linkin kieliversiot  English (en) (kutsutaan EU:n ulkopuolisia maita ja organisaatioita mukaan osallistumaan) 
 • kehittää eurooppalaista tutkimusaluetta Näytä edellisen linkin kieliversiot  English (en) .

Muut tutkimus- ja innovointitoiminnassa mukana olevat EU-toimielimet

 • EU:n Yhteinen tutkimuskeskus (YTK) Näytä edellisen linkin kieliversiot  English (en) on komission osasto, joka antaa tieteellistä ja teknistä tukea EU:n toimintapolitiikkojen suunnittelulle, kehittämiselle, toteutukselle ja seurannalle.
 • Euroopan tutkimusneuvosto (ERC) Näytä edellisen linkin kieliversiot  English (en) tukee etenkin tieteen eturintaman tutkimusta.
 • Tutkimuksen toimeenpanovirasto (REA) hallinnoi noin puolta EU:n tutkimusrahoituksesta.
 • Pienistä ja keskisuurista yrityksistä vastaava toimeenpanovirasto (EASME) Näytä edellisen linkin kieliversiot  English (en) hallinnoi useita EU-ohjelmia, joilla edistetään pk-yritysten toimintaa.
 • Innovoinnin ja verkkojen toimeenpanovirasto (INEA) Näytä edellisen linkin kieliversiot  English (en) hallinnoi Euroopan laajuisten liikenneverkkojen toteutusta. 
 • Euroopan innovaatio- ja teknologiainstituutti Näytä edellisen linkin kieliversiot  English (en) edistää korkeakoulujen ja tutkimus/innovointielinten yhteistyötä osaamis- ja innovointiyhteisöjen kautta.
Publication

Teksti on päivitetty lokakuu 2016

Julkaisu kuuluu Valokeilassa Euroopan unionin politiikka -sarjaan

Back to top