Euroopa Liit

Teadusuuringud ja innovatsioon

Teadusuuringud ja innovatsioon

Euroopa Liidu tööhõive ja majanduskasvu strateegia keskmes on innovatsioon.

ELi liikmesriike kutsutakse üles investeerima 2020. aastaks 3% oma SKPst teadus- ja arendustegevusse (1% riiklik rahastamine, 2% erasektori investeeringud), mille tulemusena loodaks eeldatavalt 3,7 miljonit uut töökohta ning ELi SKP suureneks aastas peaaegu 800 miljardit eurot.

ELi juhtalgatuse „Innovaatiline liit” Valige lingiga seotud tõlked  English (en) raames koondatakse Euroopa jõupingutused ja koostöö kolmandate riikidega meie ajajärgu suurte ülesannete lahendamiseks järgmistes valdkondades: energeetika, toiduohutus, kliimamuutus ja elanikkonna vananemine. Selleks kasutatakse avaliku sektori sekkumist, et stimuleerida erasektorit ning kõrvaldada heade ideede turuletoomist takistavad kitsaskohad, sh puudulik rahastamine, teadustöö ja turgude killustatus, riigihangete vähene kasutamine uuenduslike toodete ja teenuste saamiseks ning liiga aeglane standardite kehtestamine.

EL teeb samuti tööd selle nimel, et luua ühtne Euroopa teadusruum Valige lingiga seotud tõlked  English (en) , kus teadustöötajad saavad töötada kogu ELis ning kus toetatakse ja tõhustatakse piiriülest koostööd.

Euroopa Liidu poolne rahastamine

2014. aasta jaanuaris käivitas EL oma viimase 7-aastase teadusprogrammi Horisont 2020 Valige lingiga seotud tõlked  English (en) , mille raames eraldatakse peaaegu 80 miljardit eurot ELi vahendeid aastani 2020 – s.o lisaks era- ja riiklikele investeeringutele, mida see summa täiendavalt kaasab. Niimoodi koondatakse kogu teadusuuringute ja innovatsiooni rahastamine ühte integreeritud programmi.

Selle eesmärgid on järgmised:

 • tugevdada ELi teaduspositsiooni (24,4 miljardit eurot, mis hõlmab Euroopa Teadusnõukogu Valige lingiga seotud tõlked  English (en) rahastamist 13 miljardi euro ulatuses);
 • tugevdada tööstusinnovatsiooni (17 miljardit eurot), sealhulgas investeeringud olulistesse tehnoloogiatesse, parem juurdepääs kapitalile ja väikeettevõtete toetamine;
 • tegeleda peamiste sotsiaalsete väljakutsetega, nagu kliimamuutus, säästev transport, taastuvenergia kasutamine, toiduohutus ja elanikkonna vananemine (24,4 miljardit eurot).

Programmiga Horisont 2020 püütakse:

 • tagada, et tehnoloogilised läbimurded saaksid rakenduse elujõuliste toodetena, millel on reaalne kaubanduslik potentsiaal, arendades selleks tööstuse ja avaliku sektori vahelist partnerlust;
 • käivitada rahvusvaheline koostöö teadusuuringute ja innovatsiooni valdkonnas Valige lingiga seotud tõlked  English (en) , kutsudes selles osalema ELi mittekuuluvaid riike ja organisatsioone; 
 • arendada edasi Euroopa teadusruumi Valige lingiga seotud tõlked  English (en) .

Teadusuuringutes ja innovatsioonis osalevad muud ELi asutused

 • Teadusuuringute Ühiskeskus Valige lingiga seotud tõlked  English (en) on Euroopa Komisjoni talitus, mis pakub sõltumatut tõenditel tuginevat teaduslikku ja tehnilist tuge ELi poliitikale.
 • Euroopa Teadusnõukogu Valige lingiga seotud tõlked  English (en) toetab konkreetselt ambitsioonikaid ja uudseid teadusuuringuid.
 • Teadusuuringute Rakendusamet haldab umbes poolt ELi rahastatavatest teadusuuringute toetustest.
 • Väikeste ja Keskmise Suurusega Ettevõtjate Rakendusamet Valige lingiga seotud tõlked  English (en) haldab mitmeid ELi programme, millega aidatakse ettevõtjaid.
 • Innovatsiooni ja Võrkude Rakendusamet Valige lingiga seotud tõlked  English (en) haldab ja rakendab ELi üleeuroopalisi transpordivõrke. 
 • Euroopa Innovatsiooni- ja Tehnoloogiainstituut Valige lingiga seotud tõlked  English (en) loob partnerluse kõrgharidusasutuste ja teadusasutuste vahel: „Teadmis- ja innovaatikakogukonnad”.
Back to top