Ευρωπαϊκή Ένωση

Έρευνα και καινοτομία

Έρευνα και καινοτομία

Η καινοτομία βρίσκεται στο επίκεντρο της στρατηγικής της ΕΕ για τη δημιουργία ανάπτυξης και απασχόλησης.

Τα κράτη μέλη ενθαρρύνονται να επενδύουν το 3% του ΑΕΠ τους στην Ε&Α μέχρι το 2020 (1% δημόσια χρηματοδότηση, 2% επενδύσεις ιδιωτικού τομέα). Με αυτόν τον τρόπο, εκτιμάται ότι θα δημιουργηθούν 3,7 εκατομμύρια θέσεις εργασίας και θα αυξηθεί το ετήσιο ΑΕΠ της ΕΕ κατά 800 περίπου δισ. ευρώ.

Με την πρωτοβουλία "Ένωση της Καινοτομίας" Επιλέξτε μεταφράσεις του προηγούμενου συνδέσμου  English (en) η ΕΕ εστιάζει τις προσπάθειες – και τη συνεργασία της με τρίτες χώρες – στην επιτυχή αντιμετώπιση των μεγάλων προκλήσεων της εποχής μας: ενέργεια, επισιτιστική ασφάλεια, κλιματική αλλαγή και γήρανση του πληθυσμού. Στο πλαίσιο αυτό, το δημόσιο παρεμβαίνει για να παρέχει κίνητρα στον ιδιωτικό τομέα και να αίρει τα εμπόδια που δυσχεραίνουν την εφαρμογή των καινοτόμων ιδεών στην αγορά. Τέτοιου είδους εμπόδια είναι η έλλειψη χρηματοδότησης, ο κατακερματισμός των ερευνητικών προγραμμάτων και αγορών, η περιορισμένη χρήση δημόσιων διαγωνισμών για την καινοτομία και οι καθυστερήσεις στη θέσπιση προτύπων.

Η ΕΕ επιδιώκει επίσης να δημιουργήσει έναν ενιαίο Ευρωπαϊκό Χώρο Έρευνας Επιλέξτε μεταφράσεις του προηγούμενου συνδέσμου  English (en) , εντός του οποίου οι ερευνητές θα μπορούν να εργάζονται οπουδήποτε στην ΕΕ, ενώ θα παρέχεται στήριξη στη διασυνοριακή συνεργασία.

Χρηματοδότηση από την ΕΕ

Τον Ιανουάριο του 2014, η ΕΕ εγκαινίασε το νέο 7ετές ερευνητικό πρόγραμμα "Ορίζοντας 2020" Επιλέξτε μεταφράσεις του προηγούμενου συνδέσμου  English (en) . Σχεδόν 80 δισ. ευρώ προερχόμενα από πόρους της ΕΕ θα διατίθενται μέχρι το 2020 – πέρα από τις ιδιωτικές και εθνικές δημόσιες επενδύσεις που θα προσελκύσουν τα χρήματα αυτά. Το πρόγραμμα συνδυάζει όλα τα είδη των διαθέσιμων χρηματοδοτήσεων υπέρ της έρευνας και της καινοτομίας.

Στόχοι του προγράμματος είναι οι εξής:

 • να ενισχυθεί η θέση της ΕΕ στον τομέα της επιστημονικής έρευνας (πόροι ύψους 24,4 δισ. ευρώ – εκ των οποίων 13 δισ. ευρώ για το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Έρευνας Επιλέξτε μεταφράσεις του προηγούμενου συνδέσμου  English (en) )
 • να ενισχυθεί η βιομηχανική καινοτομία (17 δισ. ευρώ) - το ποσό αυτό περιλαμβάνει επενδύσεις σε βασικές τεχνολογίες, μεγαλύτερη πρόσβαση σε κεφάλαια και στήριξη των μικρών επιχειρήσεων
 • να αντιμετωπιστούν σημαντικά κοινωνικά ζητήματα, όπως η κλιματική αλλαγή, οι βιώσιμες μεταφορές, οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, η ασφάλεια των τροφίμων και η επισιτιστική ασφάλεια, η γήρανση του πληθυσμού (24,4 δισ. ευρώ).

Το πρόγραμμα "Ορίζοντας 2020" θα επιδιώξει:

 • οι τεχνολογικές ανακαλύψεις να μετατρέπονται σε  βιώσιμα προϊόντα  με πραγματικές εμπορικές δυνατότητες - μέσω της δημιουργίας εταιρικών σχέσεων με τη βιομηχανία και τις δημόσιες αρχές
 • να ενισχύσει τη διεθνή συνεργασία για την έρευνα και την καινοτομία Επιλέξτε μεταφράσεις του προηγούμενου συνδέσμου  English (en) , καλώντας σε συμμετοχή τρίτες χώρες και φορείς  
 • να αναπτύξει περαιτέρω τον Ευρωπαϊκό Χώρο Έρευνας Επιλέξτε μεταφράσεις του προηγούμενου συνδέσμου  English (en) .

Άλλοι φορείς της ΕΕ στους τομείς της έρευνας και της καινοτομίας

 • Το Κοινό Κέντρο Ερευνών (ΚΚΕρ) Επιλέξτε μεταφράσεις του προηγούμενου συνδέσμου  English (en) – υπηρεσία της Επιτροπής η οποία παρέχει ανεξάρτητη, επιστημονική και τεχνική υποστήριξη στις πολιτικές της ΕΕ.
 • Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Έρευνας (EΣΕ) Επιλέξτε μεταφράσεις του προηγούμενου συνδέσμου  English (en)   το οποίο στηρίζει κυρίως φιλόδοξα και πρωτοποριακά ερευνητικά σχέδια.
 • Ο Εκτελεστικός Οργανισμός Έρευνας (ΕΟΕ) – ο οποίος διαχειρίζεται το ήμισυ περίπου των επιχορηγήσεων έρευνας που χρηματοδοτεί η ΕΕ.
 • Ο Εκτελεστικός Οργανισμός για τις Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις (EASME) Επιλέξτε μεταφράσεις του προηγούμενου συνδέσμου  English (en) – ο οποίος διαχειρίζεται πολλά προγράμματα της ΕΕ για τη στήριξη των επιχειρήσεων.
 • Ο Εκτελεστικός Οργανισμός Καινοτομίας και Δικτύων (INEA) Επιλέξτε μεταφράσεις του προηγούμενου συνδέσμου  English (en) – ο οποίος διαχειρίζεται την υλοποίηση των διευρωπαϊκών δικτύων μεταφορών της ΕΕ. 
 • Το Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο Καινοτομίας και Τεχνολογίας Επιλέξτε μεταφράσεις του προηγούμενου συνδέσμου  English (en) – το οποίο δημιουργεί εταιρικές σχέσεις μεταξύ ανώτατων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων και φορέων έρευνας/καινοτομίας, τις λεγόμενες "κοινότητες γνώσης και καινοτομίας".
Back to top