Evropská unie

Výzkum a inovace

Inovace jsou jednou z nejvýznamnějších oblastí strategie EU, jejímž cílem je zajistit růst a vznik nových pracovních míst.

Členské státy by měly nejpozději do roku 2020 začít investovat do výzkumu a rozvoje 3 % svého HDP (1 % z veřejných prostředků, 2 % z prostředků soukromého sektoru). To by podle odhadů mělo vytvořit 3,7 milionu nových pracovních míst a přispět k nárůstu ročního HDP Unie o téměř 800 miliard eur.

Iniciativa EU s názvem Unie inovací Vybrat překlad k předcházejícímu odkazu  English (en) se zaměřuje na řešení významných problémů současnosti, a to jak v rámci EU, tak ve spolupráci se zeměmi mimo Unii. Jedná se například o zabezpečení zdrojů energie, potravin, změnu klimatu nebo stárnutí obyvatelstva. Podněty z veřejného sektoru stimulují soukromý sektor a odstraňují překážky, které brání realizaci nových myšlenek a jejich uvedení na trh, např. kvůli nedostatku finančních prostředků, roztříštěným výzkumným strukturám a trhům, nedostatečnému využívání veřejných zakázek pro inovace a zdlouhavému postupu při zavádění nových norem.

Evropská unie rovněž usiluje o vytvoření jednotného Evropského výzkumného prostoru Vybrat překlad k předcházejícímu odkazu  English (en) , v němž by měli výzkumní pracovníci možnost působit v kterékoli členské zemi Unie a kde by se podporovala přeshraniční spolupráce.

Financování z EU

V lednu 2014 spustila EU svůj nejnovější sedmiletý výzkumný program: Horizont 2020 Vybrat překlad k předcházejícímu odkazu  English (en) . Ten disponuje témě 80 miliardami eur do roku 2020. Kromě toho se očekává, že tato oblast přiláká další soukromé i veřejné investice. Horizont 2020 kombinuje veškeré finanční prostředky na výzkum a inovace do jednoho integrovaného programu.

Jeho cílem je:

 • posílit postavení EU v oblasti vědy (24,4 miliard eur, včetně 13 miliard eur věnovaných Evropské radě pro výzkum Vybrat překlad k předcházejícímu odkazu  English (en) )
 • posílit vedoucí postavení průmyslu v oblasti inovací (17 miliard eur, včetně investic do klíčových technologií, lepšího přístupu k finančním prostředkům a podpory pro malé a střední podniky)
 • řešit závažné otázky dnešní společnosti, jako jsou změna klimatu, udržitelná doprava, energie z obnovitelných zdrojů, nezávadnost potravin a zajištění jejich dostatku, stárnutí populace (24,4 miliardy eur).

V rámci programu Horizont 2020 se bude usilovat o to:

 • zajistit, aby technologické objevy byly přeměněny   na reálné produkty   se skutečným obchodním potenciálem – toho by mělo být dosaženo tak, že poskytovatelé veřejných zdrojů budou spolupracovat se soukromými podniky
 • zintenzivnit mezinárodní spolupráci v oblasti výzkumu a inovací Vybrat překlad k předcházejícímu odkazu  English (en) – a to tak, že se programu budou moci účastnit i nečlenské země a jiné organizace  
 • dále rozvíjet Evropský výzkumný prostor Vybrat překlad k předcházejícímu odkazu  English (en) .

Další subjekty EU zapojené do výzkumu a inovací

 • Společné výzkumné středisko (JRC) Vybrat překlad k předcházejícímu odkazu  English (en) poskytuje Komisi nezávislou vědeckou a technickou podporu politikám EU založenou na důkazech.
 • Evropská rada pro výzkum Vybrat překlad k předcházejícímu odkazu  English (en)   podporuje výjimečně ambiciózní, hraniční výzkum.
 • Výkonná agentura pro výzkum (REA) – spravuje kolem poloviny všech výzkumných grantů financovaných z prostředků EU.
 • Výkonná agentura pro malé a střední podniky (EASME) Vybrat překlad k předcházejícímu odkazu  English (en) – spravuje několik programů EU na podporu podniků.
 • Výkonná agentura pro inovace a sítě (INEA) Vybrat překlad k předcházejícímu odkazu  English (en) – řídí realizaci transevropských dopravních sítí EU. 
 • Evropský inovační a technologický institut Vybrat překlad k předcházejícímu odkazu  English (en) – pomáhá navazovat partnerství mezi vysokými školami a výzkumnými a inovačními institucemi (tzv. znalostní a inovační komunity).
Publication

Rukopis aktualizován v říjnu 2016

Publikace je součástí edice Politiky Evropské unie

Back to top