Европейски съюз

Научни изследвания и иновации

Научни изследвания и иновации

Иновациите заемат централно място в стратегията на ЕС за създаване на растеж и работни места.

Съюзът насърчава държавите членки да инвестират 3 % от своя БВП в научноизследователска и развойна дейност до 2020 г. (1 % публично финансиране, 2 % инвестиции на частния сектор), което според оценките ще създаде 3,7 милиона работни места и ще увеличи годишния БВП на ЕС с почти 800 млрд. евро.

Чрез инициативата на ЕС Съюз за иновации Избор на превод за предходната връзка  English (en) усилията на Европа и нейното сътрудничество със страни извън ЕС се съсредоточават върху решаване на големите предизвикателства на нашето време: енергия, продоволствена сигурност, изменение на климата и застаряване на населението. В инициативата се предвижда използването на намесата на публичния сектор за стимулиране на частния сектор и премахване на препятствията, пречещи на идеите да достигат пазара, като например липсата на финансиране, разпокъсаните системи за научни изследвания и пазари, недостатъчното използване на обществени поръчки за иновации и бавното установяване на стандарти.

ЕС работи и за създаване на единно европейско научноизследователско пространство Избор на превод за предходната връзка  English (en) , в което научните работници ще могат да работят навсякъде в Съюза, а трансграничното сътрудничество ще бъде подпомагано и насърчавано.

Финансиране от ЕС

През януари 2014 г. ЕС даде начало на своята най-нова седемгодишна програма за научни изследвания — „Хоризонт 2020“ Избор на превод за предходната връзка  English (en) — близо 80 млрд. евро финансиране от ЕС е достъпно до 2020 г. освен частните и националните публични инвестиции, които ще се привлекат с тези средства. Всички средства за научни изследвания и иновации са събрани в една интегрирана програма.

Нейните цели са следните:

 • укрепване на позициите на ЕС в областта на науката (финансиране от 24,4 млрд. евро – това включва 13 млрд. евро за Европейския научноизследователски съвет (ЕНС) Избор на превод за предходната връзка  English (en)
 • засилване на промишлените иновации (17 млрд. евро) — включително инвестиции в ключови технологии, по-голям достъп до капитали и помощ за малките предприятия
 • отговор на основни предизвикателства в социалната сфера като изменението на климата, устойчивия транспорт, възобновяемата енергия, безопасността на храните, продоволствената сигурност и застаряването на населението (24,4 млрд. евро).

Чрез „Хоризонт 2020“ ще се стремим към:

 • превръщане на технологичните постижения в  жизнеспособни продукти  с реален търговски потенциал — като се изграждат партньорства с промишлеността и правителството
 • засилване на международното сътрудничество за научни изследвания и иновации Избор на превод за предходната връзка  English (en) чрез участие на страни и организации извън ЕС 
 • по-нататъшно развитие на европейското научноизследователско пространство Избор на превод за предходната връзка  English (en) .

Други органи на ЕС в областта на научните изследвания и иновациите

 • Съвместен изследователски център Избор на превод за предходната връзка  English (en) — вътрешна служба на Комисията, предоставяща независима, основана на факти научна и техническа помощ при изготвянето на политиките на ЕС.
 • Европейски научноизследователски съвет (ЕНС) Избор на превод за предходната връзка  English (en)   подкрепя специално амбициозни и оригинални изследвания.
 • Изпълнителна агенция за научни изследвания — управлява близо половината от отпусканите от ЕС безвъзмездни средства за научни изследвания.
 • Изпълнителна агенция за малките и средните предприятия Избор на превод за предходната връзка  English (en) – управлява няколко програми на ЕС за подпомагане на бизнеса.
 • Изпълнителна агенция за иновации и мрежи Избор на превод за предходната връзка  English (en) — управлява изграждането на трансевропейските транспортни мрежи на ЕС. 
 • Европейски институт за иновации и технологии Избор на превод за предходната връзка  English (en) — създава партньорства между висши учебни заведения и органи за научни изследвания/иновации, т.нар. общности на знание и иновации.
Back to top