Európska únia

Regionálna politika

Regionálna politika sa zameriava na regióny a mestá s cieľom posilniť hospodársky rast a zlepšiť kvalitu života prostredníctvom strategických investícií. Je takisto účinnou formou solidarity, ktorá sústreďuje pomoc do menej rozvinutých regiónov.

Financovanie v rámci regionálnej politiky EÚ sa zameriava na 4 priority:

Regionálna politika prináša výsledky. V rokoch 2007 až 2012 prispela v krajinách EÚ k:

  • vytvoreniu 769 000 pracovných miest;
  • investíciám do 225 000 menších podnikov;
  • financovaniu 72 000 výskumných projektov;
  • zabezpečeniu pokrytia širokopásmovým pripojením pre ďalších takmer 5 miliónov občanov EÚ;
  • zlepšeniu kvality života v mestách prostredníctvom 11 000 projektov.

Regionálna politika sa realizuje predovšetkým prostredníctvom Európskeho fondu regionálneho rozvoja (EFRR) a Kohézneho fondu. Za každodenné riadenie fondov sú zodpovedné ústredné a miestne verejné orgány v spolupráci s Európskou komisiou. Tieto riadiace orgány vyberajú, financujú a monitorujú projekty, ktoré najlepšie zodpovedajú miestnym potrebám. Poskytujú informácie o možnostiach financovania potenciálnym príjemcom vrátane:

  • verejných orgánov;
  • súkromného sektora (podnikov);
  • univerzít;
  • združení a MVO.

Viac o regionálnej politike EÚ

Riadiace orgány vo vašej krajine

Publication

Rukopis bol aktualizovaný v november 2014

Táto publikácia je súčasťou série „Politiky Európskej únie“

Back to top