Europos Sąjunga

Regioninė politika

Regioninė politika skirta ES regionams ir miestams, ja skatinamas ekonomikos augimas ir gerinama gyvenimo kokybė strateginėmis investicijomis. Ji yra ir aktyvios formos solidarumas, nes remiami mažiau išsivystę regionai.

Skiriant ES regioninės politikos lėšas dėmesys telkiamas į 4 prioritetus:

Regioninė politika duoda rezultatų. Ją pasitelkus, 2007–2012 m. ES šalims padėta:

  • sukurti 769 000 darbo vietų,
  • investuoti į 225 000 mažesnių įmonių,
  • finansuoti 72 000 mokslinių tyrimų projektų,
  • pasiekti, kad plačiajuosčiu ryšiu galėtų naudotis 5 mln. ES piliečių daugiau,
  • pagerinti gyvenimo kokybę miestuose įvykdžius 11 000 skirtingus projektus.

Regioninė politika įgyvendinama pasitelkus Europos regioninės plėtros fondą (ERPF) ir Sanglaudos fondą. Už kasdienį šių fondų lėšų valdymą atsakingos nacionalinės ir regioninės valdžios institucijos, bendradarbiaujančios su Europos Komisija. Šios vadovaujančiosios institucijos atrenka, finansuoja ir stebi projektus, kuriais galima geriausiai patenkinti vietos reikmes. Jos teikia informaciją apie finansavimo galimybes potencialiems naudos gavėjams, įskaitant:

  • viešąsias įstaigas,
  • privatųjį sektorių (įmones),
  • universitetus,
  • asociacijas ir NVO.

Daugiau apie ES regioninę politiką

Ieškokite savo šalies vadovaujančiosios institucijos

Publication

Rankraštis atnaujintas 2014 m. novembris mėn.

Tai vienas iš serijos „Apie Europos Sąjungos politiką“ leidinių

Back to top