an tAontas Eorpach

Beartas réigiúnach

Béim ag an mbeartas réigiúnach ar réigiúin agus ar chathracha an AE, ag cur le fás eacnamaíoch agus le mianach saoil trí infheistíocht straitéiseach. Is dlúthpháirtíocht ghníomhach é freisin lena ndírítear ar thacaíocht do na réigiúin bheagfhorbartha.

Tá maoiniú bheartas réigiúnach an AE dírithe ar 4 thosaíocht:

Tríd an mbeartas réigiúnach baintear torthaí fiúntacha amach. Idir 2007 agus 2012 chuidigh sé le tíortha AE:

  • 769 000 post a chruthú
  • infheistiú i 225 000 gnólacht níos lú
  • 72 000 tionscadal taighde a mhaoiniú
  • seirbhísí leathanbhanda a chur ar fáil do 5 mhilliún saoránach eile de chuid an Aontais
  • mianach saoil a fheabhsú i gcathracha trí 11 000 tionscadal éagsúil

Is trí Chiste Forbraíochta Réigiúnaí na hEorpa (CFRE) agus tríd an gCiste Comhtháthaithe a chuirtear chun feidhme an beartas réigiúnach. Is iad na húdaráis náisiúnta agus réigiúnacha, i gcomhar leis an gCoimisiún Eorpach, atá freagrach as bainistiú na gcistí ar bhonn laethúil. Is iad na hÚdaráis Bainistíochta sin a roghnaíonn agus a mhaoiníonn na tionscadail is fearr a fhónfaidh do na riachtanais áitiúla agus a dhéanann monatóireacht orthu. Tugann siad eolas faoi dheiseanna cistiúcháin do thairbhithe ionchasacha, lena n-áirítear:

  • comhlachtaí poiblí
  • an earnáil phríobháideach (gnólachtaí)
  • ollscoileanna
  • comhlachais agus eagraíochtaí neamhrialtasacha

Tuilleadh eolais faoi bheartas réigiúnach an AE

Aimsigh an t-údarás bainistíochta i do thír féin

Publication

Arna thabhairt cothrom le dáta mí na Samhna 2014

Cuid den tsraith 'Foras Feasa ar an Aontas Eorpach' is ea an foilseachán seo

Back to top