Ευρωπαϊκή Ένωση

Περιφερειακή πολιτική

Περιφερειακή πολιτική

Η περιφερειακή πολιτική επικεντρώνεται στις περιφέρειες και τις πόλεις της ΕΕ, τονώνοντας την οικονομική τους ανάπτυξη και βελτιώνοντας την ποιότητα της ζωής των κατοίκων τους χάρη σε επενδύσεις στρατηγικού χαρακτήρα. Αποτελεί επίσης μια ουσιαστική ένδειξη αλληλεγγύης, καθώς εστιάζει την παρεχόμενη στήριξη στις λιγότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες.

Η χρηματοδότηση στο πλαίσιο της περιφερειακής πολιτικής της ΕΕ επικεντρώνεται σε 4 προτεραιότητες:

Η περιφερειακή πολιτική φέρνει αποτελέσματα. Την περίοδο 2007-2012 βοήθησε τις χώρες της ΕΕ:

  • να δημιουργήσουν 769.000 θέσεις εργασίας
  • να επενδύσουν σε 225.000 μικρότερες επιχειρήσεις
  • να χρηματοδοτήσουν 72.000 ερευνητικά σχέδια
  • να επεκτείνουν τα ευρυζωνικά δίκτυα σε 5 επιπλέον εκατομμύρια πολίτες της ΕΕ
  • να βελτιώσουν την ποιότητα ζωής στις πόλεις χάρη σε 11.000 διαφορετικά προγράμματα.

Η περιφερειακή πολιτική υλοποιείται μέσα από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) και το Ταμείο Συνοχής. Οι εθνικές και περιφερειακές αρχές, από κοινού με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, είναι υπεύθυνες για την καθημερινή διαχείριση των πόρων. Αυτές οι Διαχειριστικές Αρχές επιλέγουν, χρηματοδοτούν και παρακολουθούν προγράμματα που ανταποκρίνονται καλύτερα στις τοπικές ανάγκες. Παρέχουν επίσης πληροφορίες για χρηματοδοτικές δυνατότητες σε δυνητικούς δικαιούχους, όπως:

  • δημόσιους φορείς
  • τον ιδιωτικό τομέα (επιχειρήσεις)
  • πανεπιστήμια
  • ενώσεις και μη κυβερνητικές οργανώσεις

Διαβάστε περισσότερα για την περιφερειακή πολιτική της ΕΕ

Βρείτε τη διαχειριστική αρχή στη χώρα σας

Publication

Το χειρόγραφο επικαιροποιήθηκε τον Νοέμβριος του 2014.

Η έκδοση αυτή αποτελεί μέρος της σειράς «Η Ευρωπαϊκή Ένωση με απλά λόγια»

Back to top