Európska únia

Viacjazyčnosť

Politika EÚ v oblasti viacjazyčnosti sa zameriava na dva ciele:

 • úsilie o ochranu bohatej jazykovej rozmanitosti Európy,
 • podporu jazykového vzdelávania.

Ktoré sú úradné jazyky EÚ?

V súčasnosti je 24 úradných jazykov EÚ: anglický, bulharský, český, dánsky, estónsky, fínsky, francúzsky, grécky, holandský, chorvátsky, írsky, litovský, lotyšský, maďarský, maltský, nemecký, poľský, portugalský, rumunský, slovenský, slovinský, španielsky, švédsky a taliansky jazyk.

Vypočujte si, ako znejú úradné jazyky EÚ

Ako občan EÚ máte právo použiť ktorýkoľvek z týchto jazykov v komunikácií s inštitúciami EÚ, ktoré sú povinné vám poskytnúť odpoveď v tom istom jazyku. Nariadenia EÚ a ostatné právne texty sa uverejňujú vo všetkých úradných jazykoch okrem írčiny (v súčasnosti sa do tohto jazyka prekladajú iba nariadenia prijaté spoločne Radou EÚ a Európskym parlamentom).

Počas rozpráv v Európskom parlamente majú volení zástupcovia právo používať ktorýkoľvek z úradných jazykov EÚ.

Jazyky používané v rámci portálu EUROPA

Všeobecné informácie o politikách EÚ sú uvedené vo všetkých jej úradných jazykoch. Špecifickejšie informácie sú k dispozícii v jazykoch, ktoré sú v EÚ najrozšírenejšie.

Regionálne a menšinové jazyky

EÚ je domovom viac ako 60 pôvodných regionálnych alebo menšinových jazykov, ktorými hovorí spolu približne 40 miliónov ľudí. Patria medzi ne baskický, katalánsky, frízsky, laponský, waleský jazyk, či jidiš.

Hoci právne postavenie a rozsah poskytovanej podpory týmto jazykom určujú vnútroštátne vlády, Európska komisia s nimi vedie otvorený dialóg a podporuje jazykovú rozmanitosť v čo najväčšom rozsahu.

Erasmus+, nový program Európskej únie v oblasti vzdelávania a odbornej prípravy, je potenciálnym zdrojom finančných prostriedkov pre iniciatívy na ochranu a podporu výučby a vzdelávania v oblasti menšinových jazykov.

Jazykové vzdelávanie

Jedným z cieľov politiky EÚ v oblasti viacjazyčnosti je, aby každý Európan hovoril okrem svojho materinského jazyka aj ďalšími 2 jazykmi. Najlepším spôsobom na dosiahnutie tohto cieľa by bolo zavedenie výučby dvoch cudzích jazykov u detí v ranom veku. Ukázalo sa, že týmto sa môže urýchliť jazykové vzdelávanie, a zároveň zlepšiť znalosť materinského jazyka.

EÚ podporuje jazykové vzdelávanie, pretože:

 • lepšie jazykové znalosti umožňujú väčšiemu počtu ľudí študovať a/alebo pracovať v zahraničí a zlepšiť si šance na pracovnom trhu,
 • znalosť cudzích jazykov podporuje porozumenie medzi ľuďmi z rôznych kultúr, čo je kľúčové v mnohojazyčnej a multikultúrnej Európe,
 • na efektívne obchodovanie v Európe potrebujú podniky jazykovo zdatných zamestnancov,
 • trh jazykových služieb (preklad a tlmočenie, výučba jazykov, jazykové technológie atď.) je jedným z najrýchlejšie sa rozvíjajúcich odvetví hospodárstva.

Prieskum Eurobarometer z roku 2012 o Európanoch a ich jazykoch odhalil veľmi pozitívny prístup k viacjazyčnosti:

 • 98 % opýtaných uvádza, že znalosť cudzích jazykov bude prínosom pre ich deti,
 • 88 % si myslí, že znalosť iného ako materinského jazyka je veľmi užitočná pre nich samotných,
 • 72 % súhlasí s cieľom EÚ, že každý by mal ovládať aspoň dva cudzie jazyky,
 • 77 % uvádza, že zlepšenie jazykových znalostí by malo byť politickou prioritou.

Lepšie výsledky jazykového vzdelávania

Na túto problematiku sa v rokoch 2011 až 2013 zamerala pracovná skupina pre jazyky vo vzdelávaní a odbornej príprave. Na základe svojej porovnávacej analýzy vypracovala v roku 2014 správu o inovatívnych a vedecky podložených metódach urýchlenia štúdia jazyka , ktorá skúma:

 • obsahovo a jazykovo integrované vzdelávanie (CLIL),
 • výučbu jazykov pomocou počítačov (CALL).
Back to top