Unia Europejska

Wielojęzyczność

Unijna polityka wielojęzyczności ma dwa główne cele. Są to:

 • ochrona różnorodności językowej w UE
 • i propagowanie nauki języków obcych.

Języki urzędowe UE

Obecnie w Unii Europejskiej obowiązują 24 języki urzędowe: angielski, bułgarski, chorwacki, czeski, duński, estoński, fiński, francuski, grecki, hiszpański, irlandzki, litewski, łotewski, maltański, niderlandzki, niemiecki, polski, portugalski, rumuński, słowacki, słoweński, szwedzki, węgierski i włoski.

Posłuchaj, jak brzmią języki państw UE

Obywatele Unii mogą zwracać się do instytucji UE w każdym z tych języków. Odpowiedź mają prawo otrzymać w tym samym języku. Wszystkie rozporządzenia UE i inne akty prawne publikowane są we wszystkich językach urzędowych z wyjątkiem irlandzkiego (na ten język tłumaczone są tylko rozporządzenia wydawane wspólnie przez Radę UE i Parlament Europejski).

W Parlamencie Europejskim posłowie mogą przemawiać w dowolnym języku urzędowym Unii Europejskiej.

Języki w portalu EUROPA

Podstawowe informacje o polityce UE są dostępne we wszystkich językach urzędowych. Bardziej szczegółowe informacje są publikowane w najbardziej rozpowszechnionych językach UE.

Języki regionalne i języki mniejszości

Na obszarze UE używa się ponad 60 lokalnych języków regionalnych lub języków mniejszości. Mówi nimi ok. 40 milionów osób. Do języków tych należą: baskijski, kataloński, fryzyjski, lapoński, walijski i jidysz.

Status prawny tych języków i wsparcie dla nich zależy od rządów państw członkowskich UE, jednak Komisja Europejska utrzymuje z nimi otwarty dialog, propagując w możliwym zakresie różnorodność językową.

Inicjatywy mające na celu ochronę i propagowanie języków mniejszości, zwłaszcza poprzez nauczanie, kwalifikują się do otrzymania dofinansowania z nowego unijnego programu na rzecz edukacji, szkoleń, młodzieży i sportu Erasmus+.

Nauka języków obcych

Jednym z celów unijnej polityki wielojęzyczności jest doprowadzenie do sytuacji, w której każdy mieszkaniec UE będzie potrafił posługiwać się – poza swoim językiem ojczystym – jeszcze dwoma innymi językami. Najskuteczniejszym sposobem osiągnięcia tego celu jest zapewnienie, by dzieci od najmłodszych lat miały do czynienia z dwoma językami obcymi. Istnieją dowody na to, że takie podejście może przyśpieszyć postępy w nauce języków obcych oraz podnieść poziom znajomości języka ojczystego.

UE wspiera naukę języków, ponieważ:

 • kompetencje językowe umożliwiają naukę i pracę w innych krajach, polepszają też perspektywy zatrudnienia
 • znajomość języków pomaga budować więzi między różnymi kulturami i jest niezbędna w wielojęzycznej i wielokulturowej Europie
 • przedsiębiorstwa, które chcą z powodzeniem prowadzić działalność w całej Europie, potrzebują pracowników posługujących się wieloma językami
 • sektor językowy – tłumaczenia pisemne i ustne, nauczanie języków, technologie językowe itp. – jest jednym z najszybciej rozwijających się sektorów gospodarki.

Według badania Eurobarometru dotyczącego Europejczyków i języków (z 2012 roku) Europejczycy mają bardzo pozytywny stosunek do wielojęzyczności:

 • 98 proc. Europejczyków uważa, że znajomość języków ma duże znaczenie dla przyszłości ich dzieci
 • 88 proc. sądzi, że znajomość języka obcego przynosi korzyści
 • 72 proc. popiera unijny cel polegający na tym, że każdy Europejczyk powinien nauczyć się co najmniej dwóch języków obcych
 • 77 proc. twierdzi, że doskonalenie kompetencji językowych powinno być priorytetem polityki.

Lepsze wyniki w nauce języków

Tematyką tą w latach 2011–2013 zajmowała się grupa robocza ds. języków w edukacji oraz szkoleniach. Grupa ta przeprowadziła analizę porównawczą i opracowała w 2014 roku sprawozdanie na temat innowacyjnych i naukowo udowodnionych metod umożliwiających szybszą naukę języka. Sprawozdanie dotyczy:

 • zintegrowanego nauczania przedmiotowo-językowego (CLIL)
 • nauki języków wspomaganej komputerowo (CALL).
Back to top