an tAontas Eorpach

Ilteangachas

Dhá ghné atá ag beartas atá ag beartas ilteangachais AE:

 • féachaint le héagsúlacht shaibhir teanga na hEorpa a chosaint
 • foghlaim teangacha a chur chun cinn

Cad iad teangacha oifigiúla AE?

24 acu atá ann faoi láthair: An Béarla, an Bhulgáiris, an Chróitis, an Danmhairgis, an Eastóinis, an Fhionlainnis, an Fhraincis, an Ghaeilge, an Ghearmáinis, an Ghréigis, an Iodáilis, an Laitvis, an Liotuáinis, an Mháltais, an Ollainnis, an Pholainnis, an Phortaingéilis, an Rómáinis, an tSeicis, an tSlóivéinis, an tSlóvaicis, an Spáinnis, an tSualainnis agus an Ungáiris.

Éist le samplaí de theangacha oifigiúla AE

Agus tú i do shaoránach de chuid AE, tá sé de cheart agat aon cheann de na teangacha seo a úsáid i gcomhfhreagras le hinstitiúidí AE, agus tá orthusan thú a fhreagairt sa teanga chéanna. Foilsítear rialacháin agus doiciméid reachtacha eile AE sna teangacha oifigiúla uile, seachas i nGaeilge (ní aistrítear go Gaeilge faoi láthair ach na rialacháin a ghlacann an Chomhairle agus an Pharlaimint le chéile).

Fairis sin, i bParlaimint na hEorpa, tá sé de cheart ag ionadaithe tofa an phobail labhairt in aon cheann de theangacha oifigiúla AE.

An suíomh gréasáin cé na teangacha?

Tugann AE buneolas ginearálta faoina bheartais i ngach teanga oifigiúil atá aige. Tugtar eolas níos sonraí sna teangacha is forleithne a labhraítear san Aontas.

Teangacha réigiúnacha agus teangacha mionlaigh.

breis agus 60 teanga dhúchasach réigiúnach nó mhionlaigh san Aontas, teangacha atá ag thart ar 40 milliún duine. Ina measc tá an Bhascais, an Bhreatnais, an Chatalóinis, an Fhreaslainnis, an Ghiúdais agus an tSáimis.

Cé gurb iad na rialtais náisiúnta a chinneann stádas dlíthiúil na dteangacha sin agus an méid tacaíochta a fhaigheann siad, bíonn an Coimisiún Eorpach i mbun plé leo go rialta féachaint leis an éagsúlacht teanga a chur chun cinn a oiread agus is féidir.

Faoi Erasmus+, clár nua oideachais agus oiliúna an Aontais Eorpaigh, is féidir maoiniú a fháil do thionscnaimh le múineadh agus foghlaim na dteangacha mionlaigh a chosaint agus a chur chun cinn.

Foghlaim teangacha

Ar cheann de na cuspóirí atá ag beartas ilteangachais AE tá dhá theanga sa bhreis ar a theanga dhúchais a bheith ag gach Eorpach. Is é an dóigh is fearr leis sin a bhaint amach dhá theanga iasachta a mhúineadh do leanaí ó aois an-óg. Tá fianaise ann a léiríonn go bhféadfadh sé sin dlús a chur le foghlaim teangacha – agus scileanna sa teanga dhúchais a threisiú freisin.

Tacaíonn AE le foghlaim teangacha ar na cúiseanna seo a leanas:

 • le scileanna maithe teanga is féidir le níos mó daoine staidéar a dhéanamh agus/nó obair a fháil thar lear, agus is fearr na deiseanna fostaíochta a bhíonn acu
 • trí theangacha eile a bheith ag daoine is féidir le daoine ó chultúir éagsúla a chéile a thuiscint – rud a bhfuil gá leis san Eoraip ilteangach, ilchultúrtha
 • chun trádáil go héifeachtach ar fud na hEorpa, bíonn baill foirne ilteangacha ag teastáil ó lucht gnó
 • tá tionscal na dteangacha, is iad sin an t-aistriúchán agus an ateangaireacht, múineadh teangacha, teicneolaíochtaí teanga, srl., ar cheann de na réimsí is mó fás sa gheilleagar.

Léirigh Suirbhé Eorabharaiméadair 2012 ar na hEorpaigh agus a dteangacha go bhfuil dearcadh an-dearfach ag muintir na hEorpa i leith an ilteangachais:

 • Deir 98% gur tairbhe dá bpáistí í máistreacht a fháil ar theangacha iasachta.
 • Creideann 88% go bhfuil sé an-úsáideach teangacha eile, seachas do theanga dhúchais, a bheith agat.
 • Aontaíonn 72% le sprioc AE go mbeadh dhá theanga iasachta ar a laghad ag cách.
 • Deir 77% gur cheart go mbeadh sé ina thosaíocht ag an Aontas ina chuid beartas scileanna teanga a fheabhsú.

Torthaí níos fearr ar fhoghlaim teangacha

An mheitheal ar theangacha san oideachas agus san oiliúint, dhírigh sí ar an gceist seo ó 2011 go 2013. Mar thoradh ar an anailís chomparáideach a rinneadh, cuireadh tuarascáil i dtoll a chéile in 2014 ar mhodhanna nuálacha a bhfuil bunús eolaíoch leo ar féidir leo dlús a chur le foghlaim teangacha , tuarascáil ina scrúdaítear:

 • foghlaim chomhtháite ábhar agus teangacha (CLIL – content and language integrated learning).
 • foghlaim ríomhchuidithe teangacha (CALL – computer-assisted language learning).
Back to top