Evropská unie

Mnohojazyčnost

Politika mnohojazyčnosti EU sleduje 2 cíle:

 • chránit bohatou jazykovou rozmanitost Evropy
 • podporovat studium cizích jazyků.

Úřední jazyky EU?

Evropská unie má v současné době 24 úředních jazyků: angličtinu, bulharštinu, češtinu, dánštinu, estonštinu, finštinu, francouzštinu, chorvatštinu, irštinu, italštinu, litevštinu, lotyštinu, maďarštinu, maltštinu, němčinu, nizozemštinu, polštinu, portugalštinu, rumunštinu, řečtinu, slovenštinu, slovinštinu, španělštinu a švédštinu.

Poslechněte si, jak jednotlivé úřední jazyky EU znějí

Občané EU mají právo používat v komunikaci s orgány EU kterýkoli z těchto jazyků. Odpověď pak musejí dostat ve stejném jazyce. Veškerá nařízení EU a ostatní právní dokumenty jsou zveřejňovány ve všech těchto jazycích s výjimkou irštiny (v současnosti se do irštiny překládají pouze nařízení přijatá Radou EU i Evropským parlamentem).

Poslanci Evropského parlamentu mají právo používat kterýkoli z úředních jazyků Unie.

Jazyky na internetových stránkách EUROPA

Unie poskytuje nejdůležitější informace o svých politikách ve všech svých úředních jazycích. Odborné informace jsou pak k dispozici v nejrozšířenějších jazycích EU.

Regionální a menšinové jazyky

V Evropské unii najdeme více než 60 původních regionálních a menšinových jazyků, kterými hovoří okolo 40 milionů osob. Patří k nim baskičtina, katalánština, fríština, sámština (dříve známá jako laponština), velština a jidiš.

Právní postavení těchto jazyků a podpora, kterou dostávají, závisí na rozhodnutí jednotlivých států EU, se kterými Evropská komise udržuje otevřený dialog, aby podporovala jazykovou rozmanitost v co možná nejširším rozsahu.

Iniciativy na ochranu menšinových jazyků a podporu jejich výuky mohou získat finanční prostředky z nového programu EU ve prospěch vzdělávání a odborné přípravy Erasmus+.

Výuka jazyků

Jedním z cílů evropské politiky mnohojazyčnosti je dosáhnout toho, aby každá osoba v EU kromě svého mateřského jazyka ovládala další dva jazyky. Neefektivnějším způsobem, jak toho docílit, by bylo začít děti učit dva cizí jazyky už v raném věku. Podle studií by tento přístup mohl vést k rychlejšímu osvojení cizích jazyků i ke zdokonalení jazykových dovedností při používání mateřštiny.

Evropská unie výuku cizích jazyků podporuje také z těchto důvodů:

 • lepší znalost jazyků lidem umožňuje studovat nebo získat práci v zahraničí, čímž se zvyšují možnosti jejich pracovního uplatnění
 • díky znalosti cizích jazyků lze snáze pochopit kulturu jiných národů, což je základním předpokladem pro soužití národů v mnohojazyčné a multikulturní Evropě
 • podniky potřebují personál, který ovládá několik jazyků, aby mohly efektivněji působit po celé Evropě
 • jazykový průmysl (překlady a tlumočení, výuka jazyků, jazykové technologie apod.) je jedním z nejrychleji se rozvíjejících odvětví ekonomiky.

Průzkum Eurobarometru na téma Evropané a jejich jazyky (2012) ukázal, že Evropané k mnohojazyčnosti přistupují velmi pozitivně:

 • 98 % Evropanů má za to, že osvojit si cizí jazyky je pro budoucnost jejich dětí užitečné.
 • 88 % je názoru, že znalost jiného než mateřského jazyka je velmi užitečná.
 • 72 % souhlasí s cílem EU, aby se každý naučil alespoň dva cizí jazyky,
 • a 77 % si myslí, že lepší znalost jazyků by měla být politickou prioritou.

Zlepšit výsledky jazykového vzdělávání

Touto problematikou se v letech 2011 až 2013 zabývala pracovní skupina pro jazyky ve vzdělávání a odborné přípravě. Na základě srovnávací analýzy vypracovala v roce 2014 zprávu o inovativních, vědecky podložených metodách vedoucích k rychlejšímu osvojování cizích jazyků. Zpráva zkoumá:

 • obsahově a jazykově integrované učení (CLIL)
 • informační technologie při studiu cizího jazyka (CALL).
Back to top