Европейски съюз

Многоезичие

Многоезичие

Политиката на многоезичие на ЕС има два аспекта:

 • стремеж да се опази богатото езиково многообразие на Европа;
 • насърчаване на изучаването на езици.

Кои са официалните езици на ЕС?

В момента те са 24: английски, български, гръцки, датски, естонски, ирландски, испански, италиански, латвийски, литовски, малтийски, немски, нидерландски, полски, португалски, румънски, словашки, словенски, унгарски, фински, френски, хърватски, чешки и шведски.

Чуйте как звучат официалните езици на ЕС

Гражданите на ЕС имат право да се обръщат към европейските институции на който и да е от тези езици и да получават отговор на същия език. Регламентите и другите законодателни документи на ЕС се публикуват на всеки от тези езици, с изключение на ирландски (в момента на ирландски се превеждат само регламентите, които се приемат и от Съвета на ЕС, и от Европейския парламент.

В Европейския парламент депутатите също имат право да говорят на всеки един от официалните езици на ЕС.

Уебсайтът EUROPA — на кои езици?

ЕС предоставя основна информация за своите политики на всички официални езици. По-специализираните текстове се публикуват на най-разпространените езици в ЕС.

Регионални и малцинствени езици

В ЕС има повече от 60 регионални или малцинствени езика, които се говорят от около 40 млн. души. Сред тях са каталонски, баски, фризийски, саами, уелски и идиш.

Въпреки че правният статут и мащабите на подкрепата за тези езици зависят от правителствата на страните от ЕС, Европейската комисия поддържа открит диалог с тях, като насърчава максимално езиковото многообразие.

Еразъм+ — новата програма на ЕС, която обхваща образованието и обучението, е потенциален източник на финансиране за инициативи за защита и насърчаване на преподаването и изучаването на малцинствени езици.

Езиково обучение

Една от целите на политиката на многоезичие на ЕС е всеки европеец да говори два други езика освен родния си език. Най-ефективният начин за постигането на тази цел е децата да започнат да изучават два чужди езика от ранна възраст. Фактите показват, че това може да доведе до по-бързо изучаване на езици и до развитие на по-добри умения по майчиния език.

ЕС подкрепя изучаването на езици, защото:

 • подобряването на езиковите умения дава възможност на повече хора да учат и/или работят в чужбина, като в същото време подобрява техните перспективи за заетост;
 • владеенето на други езици помага на хората от различни култури да се разбират, което е много важно в една многоезична и мултикултурна Европа;
 • предприятията се нуждаят от служители, говорещи по няколко езика, за да могат да търгуват успешно в цяла Европа;
 • езиковата индустрия — писмени и устни преводи, преподаване на езици, езикови технологии и т.н. — е един от най-бързо растящите сектори на икономиката.

Проучване „Евробарометър“ за европейците и езиците от 2012 г. показва, че те имат много положително отношение към многоезичието:

 • 98 % смятат владеенето на чужди езици за полезно за бъдещето на техните деца.
 • 88 % са на мнение, че владеенето на езици, различни от майчиния, е много полезно.
 • 72 % одобряват целта на ЕС всеки да научи поне два чужди езика.
 • 77 % смятат, че подобряването на езиковите умения трябва да бъде политически приоритет.

По-добри резултати от изучаването на езици

Работната група за езиците в сферата на образованието и обучението насочи вниманието си към този въпрос в периода от 2011 г. до 2013 г. През 2014 г. нейният сравнителен анализ доведе до изготвянето на доклад относно новаторски, научно доказани методи за ускоряване на изучаването на езици, в който се разглеждат:

 • изучаването на учебни предмети на чужд език (CLIL);
 • изучаване на чужди езици с помощта на компютърни технологии (CALL).
Back to top