Europeiska Unionen

Rättsliga och inrikes frågor

Rättsliga och inrikes frågor

Som EU-medborgare har du rätt att bo var du vill i EU. Du kan åka över gränserna nästan utan att märka dem sedan Schengenavtalet avskaffade gränskontrollerna vid EU:s inre gränser (med undantag för Bulgarien, Cypern, Irland, Kroatien, Rumänien och Storbritannien).

EU arbetar också för att skydda allmänheten mot internationell brottslighet och terrorism och ser till att du har tillgång till det lokala rättssystemet och att du kan lita på att dina grundläggande rättigheter respekteras i hela EU. Tillgång till ett effektivt rättssystem är en grundläggande rättighet och en viktig princip i europeiska demokratier.

Respekt för de grundläggande rättigheterna

I EU:s stadga om de grundläggande rättigheterna fastställs EU-medborgarnas personliga, medborgerliga, politiska, ekonomiska och sociala rättigheter. Byrån för grundläggande rättigheter hjälper beslutsfattarna att stifta nya lagar och upplyser allmänheten om deras grundläggande rättigheter.

EU agerar på medborgarnas vägnar för att förhindra att de blir diskriminerade på grund av kön, ras eller etniskt ursprung, religion eller övertygelse, funktionsnedsättning, ålder eller sexuell läggning. I dag har nästan alla tillgång till internet och därför måste EU se till att våra personuppgifter skyddas.

Samarbete mellan rättsmyndigheter

När du reser inom EU har du rätt till obegränsad tillgång till rättssystemet i det land du vistas i. Det innebär också att brottslingar inte kan komma undan genom att fly till ett annat land.

EU-länderna har fördjupat sitt rättsliga samarbete för att rättsliga avgöranden från ett medlemsland också ska gälla i ett annat. Detta är särskilt viktigt i civilrättsliga mål om skilsmässa, vårdnad om barn, underhåll och även vid mål om konkurs och obetalda fakturor, när parterna är bosatta i olika länder.

För att bekämpa allvarliga brott som korruption, narkotikahandel och terrorism har EU upprättat ett europeiskt rättsligt nätverk.

Den europeiska arresteringsordern har ersatt långdragna utlämningsförfaranden. Misstänkta eller dömda personer som har flytt utomlands kan nu snabbt skickas tillbaka till det land där de ska ställas inför rätta eller tidigare har dömts.

Asyl och invandring

Gemensamma miniminormer och förfaranden för asylsökande ska både se till att de som behöver skyddas får skydd och att de nationella asylsystemen inte missbrukas. Normerna fastställer till exempel hur och var asylansökningar ska prövas, hur asylsökande ska tas emot, vilken ställning som personer som beviljats asyl ska ha och de nationella myndigheternas uppgift.

EU-länderna håller på att ta fram en enhetlig invandringspolitik för EU. Man vill dra nytta av den lagliga invandringens möjligheter och samtidigt förhindra den olagliga invandringen. Målet är att beakta de enskilda EU-ländernas prioriteringar och behov och hjälpa människor som kommer från länder utanför EU att integreras i sina nya hemländer.

EU försöker också bygga upp partnerskap med ursprungs- och transitländerna för att förenkla den lagliga invandringen och stävja den illegala invandringen. Man vill också lyfta fram kopplingen mellan invandring och utveckling, förstärka rättsstatsprincipen och främja respekten för de grundläggande rättigheterna i dessa länder.

Om människor ska ha rätt att röra sig fritt i EU krävs effektivare kontroller vid EU:s yttre gränser. EU-länderna arbetar tillsammans för att förbättra säkerheten genom bättre övervakning av de yttre gränserna, samtidigt som det ska bli lättare att komma in i EU för dem som har rätt till det. Det operativa samarbetet mellan EU-länderna förvaltas av EU: s gränsförvaltningsbyrån Frontex.

EU:s säkerhetsstrategi

EU:s politik för inrikes frågor omfattar kampen mot terrorism och organiserad brottslighet, it-brottslighet och våldsinriktad radikalisering. Man inriktar sig främst på den olagliga vapenhandeln , människohandeln och sexuell exploatering av barn.

EU:s strategi för inre säkerhet ska öka den inre säkerheten genom samarbete om brottsbekämpning, gränsövervakning, civilskydd och katastrofhantering.

Strategin omfattar lagstiftning och konkreta åtgärder för att hindra organiserade brottslingar – narkotika- och människohandlare, penningtvättare och terrorister – från att utnyttja friheterna inom EU. Man vill också förbättra samarbetet mellan nationella polisstyrkor, särskilt inom ramen för Europeiska polisbyrån (Europol).

Publication

Faktablad från juli 2016

Publikationen ingår i serien ”EU OCH” om olika ämnen.

Back to top