Evropska unija

Pravosodje in notranje zadeve

Pravosodje in notranje zadeve

Državljani EU imamo pravico prebivati v kateri koli državi EU. Od sprejetja Schengenskega sporazuma, ki je odpravil kontrole na mejah med državami EU (razen za Bolgarijo, Hrvaško,Ciper, Irsko, Romunijo in Združeno kraljestvo), lahko po EU potujemo skoraj brez ovir.

EU si tudi prizadeva zaščititi svoje državljane pred mednarodnim kriminalom in terorizmom ter jim zagotoviti sodno varstvo in spoštovanje temeljnih pravic povsod v Evropski uniji. Zagotovitev sodnega varstva je namreč bistvena pravica in eno temeljnih načel evropske demokracije.

Zagotavljanje temeljnih pravic

V Listini EU o temeljnih pravicah so zapisane vse osebne, državljanske, politične, ekonomske in socialne pravice, ki izhajajo iz državljanstva EU. Agencija za temeljne pravice pomaga snovalcem politike pri pripravi nove zakonodaje in si prizadeva za večjo obveščenost javnosti o temeljnih pravicah.

EU z ukrepi varuje državljane pred diskriminacijo zaradi spola, rasne in etične pripadnosti, veroizpovedi in političnega prepričanja, invalidnosti, starosti in spolne usmerjenosti. V času vseprisotnega interneta si prizadeva zavarovati pravico ljudi do varstva osebnih podatkov.

Sodelovanje med pravosodnimi organi

Kadar potujete v EU, imate pravico do neomejenega dostopa do sodnega sistema v državi, v kateri se nahajate. To tudi pomeni, da se storilci kaznivih dejanj s prestopom meje ne morejo izogniti sodnim postopkom.

Okrepilo se je sodelovanje med sodnimi organi posameznih držav in sodne odločbe, ki jih sprejme sodišče ene države članice, priznajo in uveljavijo vse države. To je še zlasti pomembno, kadar civilne zadeve v zvezi z ločitvijo, dodelitvijo otroka, preživnino, celo stečajem in neplačanimi računi zadevajo osebe, ki živijo v različnih državah EU.

Sodelovanju v boju proti hudim kaznivim dejanjem, kot so korupcija, trgovina z mamili in terorizem, je namenjena evropska pravosodna mreža.

Evropski nalog za prijetje je končal dolgotrajne postopke izročitve, saj lahko zdaj osumljene ali obsojene zaradi kaznivega dejanja, ki pobegnejo v drugo državo, hitro vrnejo v državo, v kateri so jim ali jim bodo sodili.

Azil in priseljevanje

Skupni minimalni standardi in postopki obravnavanja prosilcev za azil zagotavljajo visoko stopnjo zaščite tistim, ki jo potrebujejo, in hkrati preprečujejo zlorabo nacionalnih azilnih sistemov. Tako na primer določajo, kako in kje je treba vložiti prošnjo za azil, kako obravnavati prosilce za azil, status, ki ga imajo ljudje z odobrenim azilom, in vlogo državnih organov pri izpolnjevanju teh nalog.

Države EU si tudi prizadevajo za usklajeno politiko priseljevanja, ki omogoča izkoristiti prednosti zakonitega priseljevanja, po drugi strani pa preprečuje nezakonito priseljevanje. Pri tem upoštevajo interese in potrebe posameznih držav EU in spodbujajo vključitev priseljencev iz držav zunaj EU v novo družbeno okolje.

EU se zavzema za partnerstva z matičnimi in tranzitnimi državami priseljencev, saj lahko skupno bolje organizirajo zakonito priseljevanje in odpravljajo nezakonitega, poskrbijo za pozitivno povezavo med izseljevanjem in gospodarskim razvojem v matični državi ter okrepijo vladavino prava in spoštovanje temeljnih pravic v teh državah.

Če želimo ljudem omogočiti svobodno gibanje v Uniji, je treba zagotoviti učinkovite kontrole na vstopnih točkah v Evropsko unijo. Države EU si prizadevajo za učinkovitejši nadzor na zunanjih mejah, ki zagotavlja večjo notranjo varnost in hkrati lažji vstop v EU vsem, ki imajo do tega pravico. Operativno sodelovanje držav EU je v pristojnosti agencije za varnost zunanjih meja FRONTEX.

Varnostna strategija EU

Ukrepi EU na področju notranjih zadev so usmerjeni v boj proti terorizmu in organiziranemu kriminalu, kibernetski kriminaliteti in nasilni radikalizaciji, zlasti s preprečevanjem nezakonitega trgovanja z orožjem, trgovine z ljudmi in spolnega izkoriščanja otrok.

Strategija notranje varnosti sloni na sodelovanju pri sodnem pregonu, upravljanju meja, civilni zaščiti in ukrepanju ob naravnih nesrečah.

Strategija uporablja zakonodajne in praktične ukrepe, da bi organiziranim kriminalnim združbam (trgovanje z drogami, pranje denarja, terorizem) onemogočila zlorabo svoboščin, ki jih zagotavlja EU. Namenjena je tudi boljšemu sodelovanju med nacionalnimi policijami, predvsem v mreži Europol.

Publication

Informativni pregled, objavljen julija 2016

Ta publikacija je del serije „EU IN“.

Back to top