Európska únia

Spravodlivosť a vnútorné veci

Spravodlivosť a vnútorné veci

V rámci EÚ majú občania právo bývať v ktorejkoľvek krajine EÚ. Prekročenie hraníc je možné takmer bez povšimnutia vďaka Schengenskej dohode, ktorou sa zrušili hraničné kontroly na vnútorných hraniciach krajín EÚ (s výnimkou Bulharska, Cypru, Chorvátska, Írska, Rumunska a Spojeného kráľovstva).

EÚ sa zároveň usiluje chrániť svojich občanov pred medzinárodným zločinom a terorizmom a o to, aby mal každý prístup k miestnemu súdnemu systému a aby boli jeho základné práva rešpektované kdekoľvek v Únii. Prístup k účinnému súdnemu systému je základným právom a jednou zo základných zásad európskej demokracie.

Garantovanie základných práv

V Charte základných práv EÚ sú zakotvené všetky osobné, občianske, politické, ekonomické a sociálne práva vyplývajúce z občianstva EÚ. Agentúra EÚ pre základné práva(FRA) pomáha tvorcom politík pri tvorbe nových právnych predpisov a prispieva k zvyšovaniu verejného povedomia o základných právach.

EÚ v mene svojich občanov zabezpečuje, aby nedochádzalo k diskriminácii na základe pohlavia, rasy alebo etnického pôvodu, náboženského vyznania alebo presvedčenia, zdravotného postihnutia, veku alebo sexuálnej orientácie. V ére všadeprítomného internetu EÚ nezabúda ani na právo každého na ochranu osobných údajov.

Spolupráca medzi justičnými orgánmi

Pri svojich cestách v rámci EÚ máte právo na neobmedzený prístup k súdnemu systému hostiteľského štátu. Znamená to aj, že zločinci sa nemôžu vyhnúť stíhaniu za spáchané zločiny, ak prekročia hranice.

Zintenzívnila sa spolupráca medzi vnútroštátnymi justičnými orgánmi, aby sa právne rozhodnutia prijaté v jednej krajine EÚ uznávali a vykonávali aj v ostatných členských krajinách. Tento princíp je obzvlášť dôležitý v občianskoprávnych konaniach súvisiacich s rozvodom, starostlivosťou o deti, vyživovacou povinnosťou či konkurzným konaním a nezaplatenými účtami, ak zúčastnené osoby žijú v rôznych krajinách.

EÚ vytvorila Európsku justičnú sieť na podporu boja proti závažnej trestnej činnosti, akou je korupcia, obchodovanie s drogami a omamnými látkami a terorizmus.

Európsky zatýkací rozkaz nahradil zdĺhavé tradičné postupy a zabezpečuje, aby podozrivé alebo odsúdené osoby, ktoré unikli do zahraničia, boli rýchlo vrátené do krajiny, v ktorej boli odsúdené alebo v ktorej stále prebieha konanie.

Azyl a prisťahovalectvo

Spoločné minimálne normy a postupy pre žiadateľov o azyl majú zabezpečiť vysokú úroveň ochrany tým, ktorí ju potrebujú, ale zároveň zabrániť zneužívaniu vnútroštátnych azylových systémov. V týchto normách sa napríklad ustanovuje, ako a kde sa vybavujú žiadosti, pravidlá pre prijímanie žiadateľov o azyl, postavenie osôb, ktorým bol udelený azyl, a úlohy vnútroštátnych orgánov v tejto oblasti.

Krajiny Únie zároveň pripravujú ucelenú prisťahovaleckú politiku EÚ s cieľom využiť príležitosti, ktoré môže legálna migrácia priniesť, a zároveň riešiť problémy spojené s nelegálnou migráciou. Táto politika zohľadní priority a potreby všetkých krajín EÚ a podporí integráciu štátnych príslušníkov krajín mimo Únie do spoločnosti v hostiteľskom štáte.

EÚ sa takisto snaží vytvoriť partnerstvá s krajinami pôvodu a tranzitnými krajinami v záujme lepšej organizácie legálneho prisťahovalectva a potláčania nelegálnej imigrácie s cieľom zlepšiť väzbu medzi migráciou a rozvojom, ako aj posilniť princípy právneho štátu a podporiť rešpektovanie základných ľudských práv v týchto partnerských krajinách.

Podmienkou slobody pohybu osôb v EÚ sú efektívne kontroly na všetkých vstupných miestach do Únie. Krajiny EÚ spolupracujú na zlepšení bezpečnosti prostredníctvom lepšej kontroly vonkajších hraníc. Súčasne však zjednodušujú podmienky vstupu do EÚ pre tých, čo na to majú právo. Operačnú spoluprácu medzi krajinami EÚ zabezpečuje agentúra EÚ FRONTEX.

Bezpečnostná stratégia EÚ

Politiky vnútorných vecí EÚ sa sústredia na boj proti terorizmu a organizovanému zločinu, počítačovej kriminalite a násilnej radikalizácii so zameraním hlavne na boj proti nezákonnému obchodovaniu so strelnými zbraňami , obchodovaniu s ľuďmi a sexuálnemu vykorisťovaniu detí.

Cieľom stratégie vnútornej bezpečnosti EÚ je zlepšiť vnútornú bezpečnosť prostredníctvom spolupráce v oblasti presadzovania práva, riadenia hraníc, civilnej ochrany a riadenia reakcií na prírodné katastrofy.

Súčasťou stratégie sú právne predpisy a praktické spôsoby, ktoré majú v prvom rade zabrániť zneužívaniu slobôd garantovaných EÚ osobami z prostredia organizovaného zločinu – narkobarónmi, prevádzačmi a obchodníkmi s ľuďmi, osobami zapojenými do prania špinavých peňazí či teroristami. Rovnako obsahujú ustanovenia, ktoré majú zlepšiť spoluprácu medzi vnútroštátnymi policajnými orgánmi, a to najmä v rámci Európskeho policajného úradu (Europol).

Publication

Informačný prehľad uverejnený v júli 2016

Táto publikácia je súčasťou série „EÚ A“.

Back to top