Europese Unie

Justitie en binnenlandse zaken

Justitie en binnenlandse zaken

Als EU-burger heeft u het recht om in elk willekeurig EU-land te gaan wonen. Dankzij het Schengen-akkoord kunt u bijna ongemerkt naar een ander EU-land reizen omdat de controles aan de binnengrenzen (behalve die met Bulgarije, Cyprus, Ierland, Kroatië, Roemenië en het Verenigd Koninkrijk) zijn afgeschaft.

De EU doet er alles aan om u te beschermen tegen internationale misdaad en terrorisme. Daarnaast garandeert zij dat u toegang heeft tot het lokale rechtsstelsel en dat uw grondrechten overal in de EU gerespecteerd worden. De toegang tot een doeltreffend justitieel stelsel is een essentieel recht, een van de basisbeginselen van de Europese democratieën.

Grondrechten voor iedereen

In het Handvest van de grondrechten van de EU zijn alle persoonlijke, politieke, economische en maatschappelijke rechten vastgelegd die voortvloeien uit het EU-burgerschap. Het Europees Bureau voor de grondrechten (FRA) helpt de beleidsmakers bij het opstellen van nieuwe wetgeving en geeft voorlichting over grondrechten.

De EU treedt namens de EU-burgers op tegen discriminatie op grond van geslacht, ras, etnische afkomst, geloofsovertuiging, handicap, leeftijd of seksuele voorkeur. Nu internet alomtegenwoordig is, zet de EU zich meer dan ooit in voor het recht van iedereen op bescherming van zijn persoonsgegevens.

Samenwerking tussen gerechtelijke autoriteiten

Als u binnen de EU reist, heeft u onbeperkt toegang tot het rechtsstelsel van het land waar u verblijft. Maar het betekent ook dat criminelen hun straf niet kunnen ontlopen door de grens over te vluchten.

Op justitiegebied wordt er nu meer samengewerkt met andere EU-landen om ervoor te zorgen dat vonnissen uit één EU-land ook in de andere worden erkend en uitgevoerd. Dat is vooral van belang in civiele procedures die betrekking hebben op echtscheiding, voogdij, alimentatie, faillissementen en schulden, wanneer de betrokkenen in verschillende landen wonen.

Ter ondersteuning van de strijd tegen de zware misdaad zoals corruptie, handel in en verkoop van drugs en terrorisme heeft de EU het Europees Justitieel Netwerk opgericht.

Het Europees aanhoudingsbevel vervangt de oude, langdurige uitleveringsprocedures en zorgt ervoor dat verdachten of veroordeelde criminelen die naar het buitenland zijn gevlucht, snel kunnen worden teruggebracht naar het land waar zij berecht zijn of zullen worden.

Asiel en immigratie

Er zijn minimumnormen en -procedures voor asielzoekers, om degenen die het nodig hebben te beschermen en misbruik te voorkomen. Zo is bepaald hoe en waar een asielverzoek moet worden behandeld, wat de status is van personen die asiel hebben aangevraagd, aan wie asiel is verleend en welke verantwoordelijkheid de nationale autoriteiten hebben bij het naleven van deze regels.

De EU-landen werken ook aan een samenhangend EU-immigratiebeleid om te profiteren van de voordelen van legale immigratie en tegelijkertijd de uitwassen van illegale immigratie aan te pakken. Het doel is in te spelen op de behoeften en prioriteiten van alle EU-landen en de integratie van immigranten van buiten de EU in hun gastland te bevorderen.

Daarnaast wil de EU de legale immigratie in goede banen te leiden en illegale immigratie tegengaan door partnerschappen met landen waar veel immigranten vandaan komen of doorheen reizen. Ook wil zij in deze landen de ontwikkeling stimuleren, de rechtsstaat en de mensenrechten bevorderen en zo migratie beperken.

Een voorwaarde voor het vrije verkeer van personen in de EU is wel dat er overal waar mensen de EU in kunnen reizen, doeltreffende controles zijn. De EU-landen werken samen om de veiligheid te verbeteren door strenger aan de buitengrenzen te controleren maar het de legale reiziger tegelijkertijd makkelijker te maken. De samenwerking tussen de EU-landen op dit gebied wordt geleid door Frontex, het EU-agentschap voor de buitengrenzen.

EU-veiligheidsstrategie

Het EU-beleid op het gebied van binnenlandse zaken spitst zich toe op de bestrijding van terrorisme en georganiseerde misdaad, internetcriminaliteit en gewelddadige radicalisering. De aandacht gaat vooral uit naar illegale vuurwapenhandel, mensenhandel en seksuele uitbuiting van kinderen.

Het doel van de strategie voor binnenlandse veiligheid van de EU is de samenwerking op het vlak van politie, douane, burgerbescherming en rampenbestrijding te verbeteren.

De strategie omvat wetgeving en praktische manieren om te verhinderen dat georganiseerde misdadigers (drugsbaronnen, mensenhandelaars, geldwitwassers, terroristen) de EU-vrijheden misbruiken, en om de samenwerking tussen de nationale politiediensten te verbeteren, o.a. in het kader van Europol.

Publication

Factsheet verschenen in juli 2016

Deze publicatie maakt deel uit van de reeks "De EU en…"

Back to top