Eiropas Savienība

Tieslietas un iekšlietas

Tieslietas un iekšlietas

Eiropas Savienības pilsoņiem ir tiesības dzīvot jebkurā ES valstī. Robežas šķērsošanu ir grūti pat pamanīt, kopš Šengenas līgumā tika atceltas pārbaudes uz ES iekšējām robežām (izņemot Bulgāriju, Horvātiju, Kipru, Īriju, Rumāniju un Lielbritāniju).

ES arī daudz dara, lai pasargātu iedzīvotājus no starptautiskās noziedzības un terorisma un nodrošinātu ikvienam iespēju vērsties vietējā tiesā, kā arī gādā par jūsu pamattiesību ievērošanu, lai kurā ES valstī jūs arī atrastos. Efektīvas tiesu sistēmas pieejamība ir viena no pamattiesībām un Eiropas demokrātijas pamatprincipiem.

Pamattiesību garantēšana

ES Pamattiesību hartā ir noteiktas visas personiskās, pilsoniskās, politiskās, ekonomiskās un sociālās tiesības, kas izriet no ES pilsonības. Pamattiesību aģentūra palīdz politikas veidotājiem izdot jaunus likumus un cenšas padziļināt sabiedrības izpratni par pamattiesībām.

ES rīkojas savu iedzīvotāju vārdā, lai viņus pasargātu no diskriminācijas dzimuma, ādas krāsas, tautības, reliģiskās piederības, ticības, invaliditātes, vecuma vai seksuālās orientācijas dēļ. Visuresošā interneta laikmetā ES cīnās par ikviena cilvēka tiesībām uz personas datu aizsardzību.

Tiesu iestāžu sadarbība

Ceļojot ES, jums ir tiesības neierobežoti izmantot tās valsts tiesību sistēmu, kurā atrodaties. Tas nozīmē arī to, ka noziedznieki nevar izvairīties no atbildības par pastrādāto noziegumu, vienkārši šķērsojot robežu.

Ir pastiprinājusies sadarbība starp ES valstu tiesu iestādēm, lai vienā dalībvalstī pieņemtie tiesu nolēmumi tiktu atzīti un izpildīti citās dalībvalstīs. Sevišķi svarīgi tas ir civilajā tiesvedībā par laulības šķiršanu, bērna aizgādību, uzturlīdzekļu prasībām un pat bankrotu un nesamaksātiem rēķiniem, kad iesaistītās fiziskās personas dzīvo dažādās valstīs.

Lai palīdzētu cīnīties pret smagiem noziegumiem, kā korupciju, narkotiku kontrabandu, izplatīšanu un terorismu, ES ir izveidojusi Eiropas Tiesiskās sadarbības tīklu.

Garās noziedznieku izdošanas procedūras ir aizstātas ar Eiropas apcietināšanas orderi, lai aizdomās turētos un notiesātos noziedzniekus, kas aizbēguši uz ārzemēm, varētu ātri nogādāt atpakaļ valstī, kurā tie tiesāti vai jātiesā.

Patvērums un imigrācija

Kopēji obligātie standarti un procedūras patvēruma meklētājiem ir domāti tam, lai garantētu augsta līmeņa aizsardzību visiem, kam tā vajadzīga, tajā pašā laikā novēršot dalībvalstu patvēruma sistēmu ļaunprātīgu izmantošanu. Piemēram, šie standarti un procedūras nosaka, kā un kur jāizskata patvēruma pieteikumi, kādi standarti ir patvēruma meklētāju uzņemšanai, kāds statuss ir cilvēkiem, kam piešķirts patvērums, un kāda loma ir valsts varasiestādēm šo pienākumu izpildē.

ES valstis arī izstrādā saskanīgu ES imigrācijas politiku, kurā tiek izmantotas legālās imigrācijas piedāvātās iespējas, vienlaikus cīnoties ar nelegālās imigrācijas problēmām. Jāņem vērā katras ES valsts prioritātes un vajadzības un jāmudina vietējā sabiedrībā integrēt ārpussavienības valstu pilsoņus.

ES arī cenšas izveidot partnerības ar izcelsmes un tranzīta valstīm, lai labāk organizētu legālo un mazinātu nelegālo imigrāciju, uzlabotu saikni starp migrāciju un attīstību, kā arī nostiprinātu tiesiskumu un veicinātu pamattiesību ievērošanu šajās valstīs.

Lai cilvēki varētu brīvi pārvietoties visā ES, jābūt efektīvai kontrolei visos ieceļošanas punktos uz ES ārējām robežām. ES valstis sadarbojas, lai uzlabotu drošību, efektīvāk kontrolējot ārējās robežas un tanī pat laikā atvieglojot iebraukšanu ES tiem, kuriem ir tādas tiesības. Operatīvo sadarbību starp ES valstīm vada ES ārējo robežu aģentūra FRONTEX.

ES drošības stratēģija

ES iekšlietu politikas galvenie aspekti ir cīņa pret terorismu un organizēto noziedzību, kibernoziedzību un sabiedrības radikalizēšanos ar noslieci uz vardarbību. Sevišķa uzmanība tiek pievērsta ieroču kontrabandai , cilvēktirdzniecībai un bērnu seksuālai izmantošanai.

ES iekšējās drošības stratēģija paredz uzlabot iekšējo drošību, sadarbojoties likuma varas īstenošanā, robežu pārvaldībā, civilajā aizsardzībā un katastrofu pārvaldībā.

Stratēģijā ietilpst tiesību akti un praktiski risinājumi, kā organizētajiem noziedzniekiem — narkokaraļiem, cilvēku tirgoņiem, naudas atmazgātājiem, teroristiem — neļaut ļaunprātīgi izmantot dažādos brīvības aspektus, ko garantē Eiropas Savienība, un kā uzlabot sadarbību starp dalībvalstu policijas spēkiem, it sevišķi Eiropas Policijas biroja (Eiropola) ietvaros.

ES un bēgļu krīze

Faktu lapa, publicēta 2016. gada jūlijā

Šī publikācija ietilpst sērijā “ES un”

Skatīt arī: 

ES iestādes un struktūras

Finansējuma saņemšanas iespējas

Publikācijas, informācijas biļeteni un statistika

Tiesību akti

Back to top