Europos Sąjunga

Teisingumas ir vidaus reikalai

Teisingumas ir vidaus reikalai

Europos Sąjungoje piliečiai turi teisę gyventi bet kurioje ES šalyje. Per valstybių sienas galima vykti net jų nepastebint, nes Šengeno susitarimu panaikinta ES vidaus sienų kontrolė (išskyrus Airiją, Bulgariją, Jungtinę Karalystę, Kiprą, Kroatiją, Rumuniją).

ES taip pat siekia apsaugoti piliečius nuo tarptautinio nusikalstamumo bei terorizmo ir užtikrinti, kad jie galėtų naudotis vietos teisingumo sistema ir būtų gerbiamos jų pagrindinės teisės bet kurioje ES vietoje. Galimybė naudotis veiksminga teisingumo sistema yra viena pagrindinių teisių, vienas iš Europos demokratinių sistemų pamatinių principų.

Pagrindinių teisių užtikrinimas

ES Pagrindinių teisių chartijoje nustatytos visos ES pilietybės suteikiamos asmeninės, civilinės, politinės, ekonominės ir socialinės teisės. ES Pagrindinių teisių agentūra (PTA) Pasirinkti šios nuorodos vertimus  Deutsch (de) English (en) français (fr) padeda politikos formuotojams priimti naujus teisės aktus ir stengiasi, kad visuomenė daugiau žinotų apie pagrindines teises.

ES veikia ES piliečių vardu siekdama užkirsti kelią diskriminacijai dėl lyties, rasinės ar etninės kilmės, religijos ar tikėjimo, negalios, amžiaus arba lytinės orientacijos. Interneto amžiuje ES kovoja už visų piliečių teisę į asmens duomenų apsaugą.

Teisminių institucijų bendradarbiavimas

Keliaudami Europos Sąjungoje turite teisę be apribojimų naudotis šalies, kurioje esate, teisine sistema. Tai taip pat reiškia, kad nusikaltėliai negali išvengti nusikaltimų padarinių kirtę sieną.

Nacionalinės teismų institucijos ėmė bendradarbiauti glaudžiau siekdamos užtikrinti, kad vienoje ES šalyje priimti teismo sprendimai būtų pripažinti ir vykdomi bet kurioje kitoje. Itin svarbu bendradarbiauti nagrinėjant civilines bylas, pvz., santuokos nutraukimo, vaikų globos, ieškinių dėl išlaikymo ar net bankroto ir skolų išieškojimo, kai susiję asmenys gyvena skirtingose šalyse.

Siekdama padėti kovoti su sunkiais nusikaltimais, pavyzdžiui, korupcija, narkotikų kontrabanda ir platinimu bei terorizmu, ES įsteigė Europos teisminį tinklą.

Europos arešto orderiu Pasirinkti šios nuorodos vertimus  English (en) pakeista ilga ekstradicijos procedūra ir užtikrinta, kad užsienyje nuo teisingumo besislapstantis įtariamasis arba nuteistasis būtų greitai grąžintas į šalį, kurioje jis buvo ar turi būti teisiamas.

Prieglobstis ir imigracija

Bendri minimalūs standartai ir procedūros prieglobsčio Pasirinkti šios nuorodos vertimus  English (en) prašytojams skirti užtikrinti aukšto lygio apsaugą tiems, kam jos reikia, kartu užtikrinant, kad nacionalinėmis prieglobsčio suteikimo sistemomis nebūtų piktnaudžiaujama. Pavyzdžiui, jais nustatoma, kaip ir kur turėtų būti nagrinėjami prašymai, kokie yra prieglobsčio prašytojų priėmimo standartai, koks turėtų būti prieglobstį gavusių asmenų statusas ir nacionalinių valdžios institucijų vaidmuo vykdant šias pareigas.

ES šalys taip pat rengia nuoseklią ES imigracijos politiką Pasirinkti šios nuorodos vertimus  English (en) , pagal kurią būtų pasinaudojama teisėtos imigracijos suteikiamomis galimybėmis ir kartu sprendžiamos neteisėtos imigracijos keliamos problemos. Siekiama atsižvelgti į kiekvienos ES šalies prioritetus ir poreikius bei paskatinti ne ES šalių piliečių integraciją jų naujųjų šalių visuomenėje.

ES taip pat siekia užmegzti partnerystę su migrantų kilmės ir tranzito šalimis, kad būtų galima geriau organizuoti teisėtą imigraciją ir užkirsti kelią neteisėtai, pagerinti migracijos ir vystymosi ryšį, tose šalyse stiprinti teisinės valstybės principus ir pagarbą pagrindinėms teisėms.

Kad žmonės galėtų laisvai judėti visoje ES, būtina veiksminga visų įvažiavimo į ES punktų kontrolė. ES šalys kartu stengiasi užtikrinti didesnį saugumą gerindamos išorės sienų kontrolę, bet taip pat stengiasi, kad tiems, kas turi teisę patekti į ES, tai padaryti būtų lengviau. ES šalių operatyviniam bendradarbiavimui vadovauja ES išorės sienų agentūra FRONTEX Pasirinkti šios nuorodos vertimus  English (en) .

ES saugumo strategija

ES vidaus reikalų politikoje didžiausias dėmesys skiriamas kovai su terorizmu Pasirinkti šios nuorodos vertimus  English (en) ir organizuotu nusikalstamumu Pasirinkti šios nuorodos vertimus  English (en) , nusikaltimais elektroninėje erdvėje ir smurtinga radikalizacija, ypač stengiantis užkirsti kelią neteisėtai prekybai šaunamaisiais ginklais , prekybai žmonėmis Pasirinkti šios nuorodos vertimus  English (en) ir vaikų lytiniam išnaudojimui Pasirinkti šios nuorodos vertimus  English (en) .

ES vidaus saugumo strategijos tikslas – gerinti vidaus saugumą bendradarbiaujant teisėsaugos, sienų valdymo, civilinės saugos ir nelaimių padarinių valdymo srityse.

Strategijoje numatyti teisės aktai ir praktiniai būdai, kaip sutrukdyti organizuotiems nusikaltėliams – narkotikų baronams, prekeiviams žmonėmis, pinigų plovėjams, teroristams – naudotis ES suteikiamomis laisvėmis ir pagerinti šalių policijos pajėgų bendradarbiavimą, visų pirma pasitelkiant Europos policijos biurą (Europolą) Pasirinkti šios nuorodos vertimus  English (en) .

ES ir pabėgėlių krizė

Informacijos suvestinė paskelbta 2016 m. liepą.

Šis leidinys yra serijos „ES IR“ dalis.

Papildoma informacija: 

ES institucijos ir įstaigos

Finansavimo galimybės

Leidiniai, informaciniai biuleteniai ir statistika

Teisės aktai

Back to top