Euroopan Unioni

Oikeus- ja sisäasiat

EU:n kansalaisilla on oikeus asua missä tahansa EU-maassa. EU-maiden välisten rajojen ylittäminen käy lähes huomaamatta, sillä rajatarkastukset on poistettu Schengenin sopimuksella. Ainoastaan Bulgaria, Kroatia, Kypros, Irlanti, Romania ja Yhdistynyt kuningaskunta eivät kuulu sopimuksen piiriin.

EU haluaa myös suojata kansalaisiaan kansainväliseltä rikollisuudelta ja terrorismilta. Tavoitteena on myös varmistaa, että kaikilla kansalaisilla on mahdollisuus kääntyä paikallisen oikeuslaitoksen puoleen kaikissa EU-maissa ja että heidän perusoikeuksiaan kunnioitetaan kaikkialla EU:ssa. Mahdollisuus turvautua tehokkaaseen oikeusjärjestelmään on olennainen oikeus ja yksi eurooppalaisten demokratioiden perusperiaatteista.

Perusoikeuksien turvaaminen

Euroopan unionin perusoikeuskirjaan on kirjattu kaikki EU-kansalaisten henkilökohtaiset, kansalaisuuteen liittyvät, poliittiset, taloudelliset ja sosiaaliset oikeudet. EU:n perusoikeusvirasto auttaa päättäjiä säädösten laadinnassa ja pyrkii tuomaan perusoikeuksia paremmin esille.

EU ehkäisee syrjintää, joka perustuu rotuun, etniseen alkuperään, uskontoon, vakaumukseen, vammaan, ikään tai sukupuoliseen suuntautumiseen. Internetin yleistyessä kaikilla elämänalueilla EU taistelee henkilötietojen suojan puolesta.

Oikeusviranomaisten yhteistyö

EU:n alueella matkustavat kansalaiset voivat rajoituksitta turvautua oleskelumaansa oikeuslaitokseen. Myöskään rikolliset eivät voi välttää joutumasta vastaamaan rikoksistaan oikeuden edessä vain poistumalla maasta.

Kansallisten oikeusviranomaisten yhteistyötä on tiivistetty, jotta tuomioistuinten yhdessä EU-maassa tekemät päätökset voidaan tunnustaa ja panna täytäntöön kaikissa muissa EU-maissa. Tämä on erityisen tärkeää esimerkiksi avioeroa, lasten huoltajuutta, elatusvaateita, konkursseja tai maksamattomia laskuja koskevissa siviilioikeudellisissa asioissa, kun osapuolet asuvat eri maissa.

Vakavan rikollisuuden, kuten korruption, huumeiden salakuljetuksen ja niiden kaupan sekä terrorismin, torjuntaa varten EU on perustanut Euroopan oikeudellisen verkoston.

Pitkäkestoiset luovutusmenettelyt on nykyään korvattu eurooppalaisella pidätysmääräyksellä. Nyt tuomitut tai epäillyt rikoksentekijät, jotka ovat paenneet ulkomaille, voidaan pikaisesti palauttaa siihen EU-maahan, jossa oikeuskäsittely tapahtui tai sen on määrä tapahtua.

Turvapaikka- ja maahanmuuttoasiat

Turvapaikanhakijoita koskevilla menettelyillä ja vähimmäisvaatimuksilla halutaan paitsi varmistaa asianmukainen suoja sitä tarvitseville myös ehkäistä kansallisten turvapaikkajärjestelmien väärinkäyttö. Näiden säännösten perusteella määräytyvät esimerkiksi turvapaikkahakemusten käsittelypaikka ja -tapa, turvapaikanhakijoiden vastaanottoa koskevat vaatimukset, turvapaikan saaneiden asema ja kansallisten viranomaisten rooli ja velvoitteet.

EU-maat ovat myös kehittämässä yhtenäistä EU:n maahanmuuttopolitiikkaa. Sen avulla pyritään hyödyntämään laillisen maahanmuuton tarjoamia mahdollisuuksia ja ratkaisemaan laittomaan maahanmuuttoon liittyviä ongelmia. Tavoitteena on ottaa huomioon kunkin EU-maan prioriteetit ja tarpeet sekä edistää EU:n ulkopuolelta tulevien kotoutumista uuteen ympäristöönsä.

EU pyrkii myös tekemään lähtömaiden ja kauttakulkumaiden kanssa kumppanuusyhteistyötä, jonka avulla voidaan paremmin organisoida laillista maahanmuuttoa ja hillitä laitonta maahanmuuttoa. Tavoitteena on niveltää muuttoliike paremmin kehityksen välineeksi sekä vahvistaa perusoikeuksien kunnioittamista ja oikeusvaltioperiaatteen noudattamista kumppanimaissa.

Vapaa liikkuminen EU:n alueella on mahdollista vain, jos EU:n ulkorajoja valvotaan tehokkaasti kaikissa rajanylityspisteissä. EU-maat tekevät yhteistyötä turvallisuuden lisäämiseksi tehostamalla ulkorajavalvontaa. Samalla halutaan helpottaa muodollisuuksia niiden osalta, jotka saapuvat EU:n alueelle luvallisesti. EU-maiden operatiivisesta ulkorajayhteistyöstä huolehtii EU:n rajaturvallisuusvirasto Frontex.

EU:n turvallisuusstrategia

Keskeisellä sijalla EU:n sisäpolitiikassa on terrorismin ja järjestäytyneen rikollisuuden sekä tietoverkkorikollisuuden ja väkivaltaisen radikalisoitumisen torjunta. Erityistä huomiota kohdistetaan laittoman asekaupan, ihmiskaupan ja lasten seksuaalisen hyväksikäytön torjuntaan.

EU:n sisäisen turvallisuuden strategian mukaan turvallisuutta EU:n sisällä parannetaan lainvalvontaan, rajavalvontaan, pelastuspalveluun ja katastrofihallintaan liittyvällä jäsenmaiden yhteistyöllä.

Strategia sisältää oikeudellisia ja käytännön keinoja, joilla pyritään estämään järjestäytyneitä rikollisryhmiä (huume- ja ihmiskauppiaat, rahanpesijät, terroristit) käyttämästä hyväkseen EU:n tuomia vapauksia. Tavoitteena on myös edistää jäsenmaiden poliisiviranomaisten yhteistyötä erityisesti Euroopan poliisiviraston (Europol) kautta.

Publication

Julkaistu heinäkuussa 2016

Tämä julkaisu on osa Euroopan komission julkaisusarjaa ”EU ja...”.

Back to top