Euroopa Liit

Justiits- ja siseküsimused

Justiits- ja siseküsimused

ELis on kodanikel õigus elada mis tahes liikmesriigis. Riigipiiri ületamist ei pruugi märgatagi, kuna Schengeni lepinguga kaotati kontrollid ELi sisepiiridel (erandiks on Bulgaaria, Horvaatia, Iirimaa, Küpros, Rumeenia ja Ühendkuningriik).

EL töötab ka selle nimel, et kaitsta kodanikke rahvusvahelise kuritegevuse ja terrorismi eest ning tagab teile juurdepääsu kohalikule õigussüsteemile ning teie põhiõiguste austamise kõikjal ELis. Juurdepääs tõhusale õigussüsteemile on põhiõigus ning Euroopas valitseva demokraatia üks aluspõhimõtteid.

Põhiõiguste tagamine

Euroopa Liidu põhiõiguste hartas määratletakse ELi kodanike kõik isiklikud, poliitilised, majanduslikud ja sotsiaalsed õigused. Euroopa Põhiõiguste Amet (FRA) aitab poliitikakujundajatel võtta vastu uusi õigusakte ja teeb tööd inimeste teadlikkuse suurendamiseks nende põhiõigustest.

EL tegutseb oma kodanike nimel selleks, et vältida diskrimineerimist soo, rassilise või etnilise päritolu, usutunnistuse või veendumuste, puude, vanuse või seksuaalse sättumuse alusel. Internetiajastul võitleb EL igaühe õiguse eest isikuandmete kaitsele.

Õigusasutuste vaheline koostöö

ELis reisides tuleb teile tagada piiramatu juurdepääs selle riigi õigussüsteemile, kus te parasjagu viibite. See tähendab ka seda, et kurjategija ei saa oma kuriteo tagajärgede eest põgeneda teise liikmesriiki.

Liikmesriikide õigusasutuste vahelist koostööd on tõhustatud, et tagada ühes ELi liikmesriigis tehtud kohtuotsuste tunnustamine ja rakendamine teistes liikmesriikides. See on eriti oluline selliste tsiviilasjade puhul nagu lahutus, laste hooldusõigus, elatisnõuded või isegi pankrot ja maksmata arved, kui isikud elavad erinevates riikides.

Selliste raskete kuritegude vastu võitlemiseks nagu korruptsioon, uimastikaubandus ja nende levitamine ning terrorism, on EL loonud Euroopa õigusalase koostöö võrgustiku.

Pikalevenivad väljaandmismenetlused on asendatud Euroopa vahistamismäärusega, et välismaale põgenenud kahtlustatavad või süüdimõistetud kurjategijad saaks viivitamata tagasi tuua riiki, kus nende üle kohut peeti või peetakse.

Varjupaiga- ja sisserändeküsimused

Varjupaigataotlejate suhtes kohaldatavate ühiste miinimumstandardite ja menetluste eesmärk on tagada kaitse neile, kes seda vajavad, ning samal ajal vältida liikmesriikide varjupaigasüsteemide kuritarvitamist. Nendega määratakse näiteks kindlaks varjupaigataotluse menetluskoht ja -viis, standardid varjupaigataotlejate vastuvõtmiseks, varjupaiga saanud inimeste staatus ning liikmesriikide asutuste roll kõnealuste ülesannete täitmisel.

ELi liikmesriigid tegelevad ka ELi ühtse sisserändepoliitika väljatöötamisega. See peaks kasutama ära seaduslikust sisserändest tulenevaid võimalusi, pakkudes samal ajal lahendusi ebaseadusliku rändega seotud probleemidele. Eesmärgiks on võtta arvesse iga ELi liikmesriigi prioriteete ja vajadusi ning soodustada ELi mittekuuluvate riikide kodanike lõimumist vastuvõtva riigi ühiskonda.

Samuti püüab EL luua partnerlussuhteid päritolu- ja transiitriikidega, et paremini korraldada seaduslikku ning tõkestada ebaseaduslikku rännet, parandada rände ja arengu vahelist seost, tugevdada õigusriigi põhimõtet ning edendada põhiõiguste järgimist nendes riikides.

Inimeste vaba liikumise võimaldamiseks ELis tuleb tagada tõhus kontroll kõigis ELi välipiiri ületuskohtades. ELi liikmesriigid teevad koostööd, et parandada julgeolekut tõhusama välispiirikontrolli kaudu, hõlbustades samal ajal nende isikute ELi sisenemist, kellel on selleks õigus. ELi liikmesriikide operatiivkoostööd juhib ELi välispiiride agentuur FRONTEX.

ELi julgeolekustrateegia

ELi siseküsimuste poliitika keskendub terrorismi, organiseeritud kuritegevuse, küberkuritegevuse ja vägivaldse radikaliseerumise vastasele võitlusele, pöörates erilist tähelepanu ebaseaduslikule tulirelvakaubandusele, inimkaubandusele ja laste seksuaalsele ärakasutamisele.

ELi sisejulgeoleku strateegia eesmärk on parandada sisejulgeolekut, tehes koostööd õiguskaitse, piirihalduse, kodanikukaitse ja suurõnnetuste tagajärgede likvideerimise valdkondades.

Kõnealune strateegia hõlmab õigusakte ja praktilisi meetmeid organiseeritud kurjategijate – narkokurjategijad, inimkaubitsejad, rahapesuga tegelejad, terroristid – peatamiseks ELi vabaduste ärakasutamisel ning liikmesriikide politseijõudude koostöö parandamist, eelkõige Euroopa Politseiameti (Europol) raames.

EL ja pagulaskriis

Juulis 2016 avaldatud teabeleht

See väljaanne kuulub sarja „EL JA ...“.

Vaata ka …

ELi institutsioonid ja asutused

Rahastamisvõimalused

Väljaanded, uudiskirjad ja statistika

Õigusaktid

Back to top