Europæiske Union

Retlige og indre anliggender

Retlige og indre anliggender

Som EU-borger har du ret til at slå dig ned i ethvert EU-land. Grænser kan krydses, næsten uden at bemærke det, fordi Schengenaftalen har afskaffet kontrollen ved EU's indre grænser (med undtagelse af Bulgarien, Cypern, Irland, Kroatien, Rumænien og Det Forenede Kongerige).

EU arbejder også på at beskytte borgerne mod international kriminalitet og terrorisme og sikre dig adgang til det lokale retssystem og respekt for dine grundlæggende rettigheder, uanset hvor i EU du befinder dig. Adgang til et effektivt retssystem er en grundlæggende rettighed og et af de grundlæggende principper for europæisk demokrati.

De grundlæggende rettigheder garanteres

EU's charter om grundlæggende rettigheder definerer alle de personlige, borgerlige, politiske, økonomiske og sociale rettigheder, som EU-borgerskabet giver. EU's Agentur for Grundlæggende Rettigheder hjælper de politiske beslutningstagere med at vedtage nye love og arbejder for at øge borgernes kendskab til de grundlæggende rettigheder.

EU handler på vegne af EU-borgerne for at forhindre forskelsbehandling på grund af køn, race eller etnisk oprindelse, religion eller tro, handicap, alder eller seksuel orientering. I en tid hvor internettet er tilgængeligt overalt, kæmper EU for alles ret til beskyttelse af personoplysninger.

Samarbejde mellem retsmyndigheder

Når du rejser inden for EU, har du ret til ubegrænset adgang til retssystemet i det land, du befinder dig i. Det betyder også, at kriminelle ikke kan slippe uden om konsekvenserne af deres forbrydelse ved at krydse landegrænsen.

Samarbejdet mellem de nationale retsmyndigheder er intensiveret for at sikre, at strafferetlige afgørelser vedtaget i ét EU-land bliver anerkendt og håndhævet i et andet. Det er især vigtigt i civile sager om skilsmisse, forældremyndighed, underholdsbidrag eller endog konkurs og ubetalte regninger, når de involverede parter bor i forskellige lande.

For at bekæmpe alvorlig kriminalitet såsom korruption, handel med og distribution af narkotika og terrorisme har EU etableret Det Europæiske Retlige Netværk.

Den europæiske arrestordre har erstattet langvarige udleveringsprocedurer og skal sikre, at mistænkte eller dømte kriminelle, der er flygtet, hurtigt kan sendes tilbage til det land, hvor de blev eller vil blive stillet for en domstol.

Asyl- og indvandring

Fælles minimumstandarder og procedurer for asylansøgere skal garantere en høj grad af beskyttelse for dem, som har brug for det, og samtidig forebygge misbrug af nationale asylsystemer. De skal f.eks. definere, hvor og hvordan ansøgninger skal behandles, standarderne for at modtage asylansøgere, hvilken status personer der har fået tildelt asyl skal have, og hvilken rolle de nationale myndigheder skal have i den forbindelse.

EU-landene arbejder også på at udvikle en sammenhængende indvandringspolitik i EU, der drager fordel af de muligheder, der er forbundet med lovlig indvandring, og samtidig tackler problemerne med ulovlig indvandring. Målsætningen er at tilgodese hvert EU-lands prioriteter og behov samt at støtte integrationen af ikke-EU-statsborgere i værtslandet.

EU ønsker også at skabe partnerskaber med oprindelses- og transitlandene for at fremme lovlig indvandring og hæmme ulovlig indvandring. Dette skal forbedre forbindelsen mellem indvandring og udvikling, samt styrke retsstatsprincippet og støtte op om de grundlæggende rettigheder i disse lande.

For at give dig mulighed for at færdes frit i hele EU, skal der være en effektiv kontrol ved alle indgangssteder til EU. EU-landene samarbejder om at forbedre sikkerheden ved hjælp af bedre kontrol ved de ydre grænser og samtidig gøre det lettere at komme ind i EU for de personer, der har ret til det. Det operationelle samarbejde mellem EU-landene forvaltes af EU's agentur for forvaltning af de ydre grænser, Frontex.

EU's sikkerhedsstrategi

EU's politikker for indre anliggender fokuserer på bekæmpelse af terrorisme og organiseret kriminalitet, cyberkriminalitet og voldelig radikalisering, navnlig ved at målrette indsatsen mod ulovlig våbenhandel, menneskehandel og seksuel udnyttelse af børn.

EU's strategi for den indre sikkerhed skal forbedre den indre sikkerhed gennem samarbejde om retshåndhævelse, grænsekontrol, civilbeskyttelse og katastrofehåndtering.

Strategien omfatter lovgivning og praktiske metoder, der skal forhindre personer, der udøver organiseret kriminalitet (narkohandlere, menneskesmuglere, terrorister og personer, der hvidvasker penge) i at udnytte de friheder, som EU har indført, samt at forbedre samarbejdet mellem de nationale politistyrker, især inden for Den Europæiske Politienhed (Europol).

Publication
EU og flygtningekrisen

Faktablad offentliggjort i juli 2016

Denne publikation indgår i serien "EU OG".

Back to top