Европейски съюз

Правосъдие и вътрешни работи

Правосъдие и вътрешни работи

В рамките на ЕС гражданите имат право да живеят във всяка от страните членки. След подписването на Шенгенското споразумение, с което бяха премахнати проверките по вътрешните граници на Съюза (с изключение на България, Кипър, Ирландия, Румъния, Хърватия и Обединеното кралство), преминаваме границите почти без да забележим.

Освен това ЕС работи за осигуряване на защита на своите граждани от международната престъпност и тероризма, както и за гарантиране на техния достъп до местните съдебни системи и зачитане на основните им права в която и да е страна от Съюза. Достъпът до ефективна съдебна система е основно право — един от основополагащите принципи на европейските демокрации.

Гарантиране на основните права

В Хартата на основните права на ЕС са посочени всички лични, граждански, политически, икономически и социални права, произтичащи от европейското гражданство. (FRA) помага на политиците да приемат нови закони и работи за повишаване на осведомеността на гражданите за основните права.

ЕС действа от името на своите граждани за предотвратяване на дискриминация въз основа на пол, расов или етнически произход, религия или убеждения, увреждания, възраст или сексуална ориентация. В епохата на повсеместен достъп до интернет ЕС се бори за правото на всеки на защита на личните данни.

Сътрудничество между съдебните органи

Когато пътувате в ЕС имате право на неограничен достъп до правната система на страната, в която се намирате. Това означава също така, че престъпниците не могат да избягат от отговорност за извършеното от тях престъпление, пресичайки границите.

Сътрудничеството между националните съдебни органи се задълбочава, за да се гарантира, че решенията на съда, взети в една страна от ЕС, се признават и изпълняват във всяка друга. Това е особено важно при граждански дела за развод, попечителство над деца, искове за издръжка или дори фалит и неплатени сметки, когато страните по делото живеят в различни държави.

За да подпомогне борбата с тежките престъпления, като например корупцията, трафика на наркотици и тероризма, ЕС създаде Европейската съдебна мрежа.

Европейската заповед за арест замества продължителните процедури за екстрадиция и по този начин заподозрените или осъдени престъпници, които са избягали в чужбина, могат бързо да бъдат върнати в страната, в която са били или трябва да бъдат съдени.

Убежище и имиграция

Общите минимални стандарти и процедури за търсещите убежище имат за цел да гарантират високо ниво на защита на бежанците и предотвратяване на злоупотребите с националните системи за предоставяне на убежище. Така например те определят как и къде да се обработват заявленията, стандартите за приемане на търсещи убежище, статута на хората, на които е предоставено убежище, и ролята на националните власти при изпълнение на техните задължения в тази област.

Страните от Съюза работят и за разработване на последователна имиграционна политика на ЕС, чрез която той да се възползва от преимуществата на легалната и да преодолее предизвикателствата на нелегалната имиграция. Целта е да се вземат под внимание приоритетите и нуждите на всяка страна от ЕС и да се насърчава интеграцията на граждани на страни извън Съюза в съответните приемащи общества.

Европейският съюз се опитва да създаде и партньорства със страните на произход и транзитните страни, за да може легалната имиграция да бъде организирана по-добре, а нелегалната да се ограничи, да се заздрави връзката между миграция и развитие, както и да се укрепи върховенството на закона и да се насърчи зачитането на основните права в тези страни.

За да могат хората да се движат свободно в рамките на ЕС, е необходимо наличието на ефикасни проверки по всички гранични пунктове за влизане на територията на Съюза. Страните членки работят заедно за подобряване на сигурността посредством по-добър контрол по външните граници, като същевременно се улеснява влизането в Съюза на лицата, които имат право на това. Оперативното сътрудничество между европейските страни се ръководи от агенцията на ЕС за външните граници FRONTEX.

Стратегия за сигурност на ЕС

Политиките на ЕС в областта на вътрешните работи са насочени към борбата с тероризма и организираната престъпност, киберпрестъпленията и агресивната радикализация, по-конкретно чрез действия, насочени към трафика на незаконно оръжие, трафика на хора и сексуалната експлоатация на деца.

Стратегията за вътрешна сигурност на ЕС предвижда подобряване на сигурността чрез сътрудничество в областта на правоприлагането, управлението на границите, гражданската защита и управлението на бедствия.

Стратегията включва законодателство и практически начини за предотвратяване на злоупотребата от страна на представители на организираната престъпност – наркобарони, трафиканти на хора, перачи на пари, терористи – със свободите на ЕС и за подобряване на сътрудничеството между националните органи на реда, особено в рамкина те Европейската полицейска служба (Европол).

ЕС и кризата с бежанците

Информационен документ, публикуван през юли 2016 г.

Тази публикация е част от поредицата „ЕС И“.

Вижте също

Институции и органи на ЕС

Възможности за финансиране

Публикации, бюлетини и статистика

Законодателство

Back to top