Europeiska Unionen

Institutionella frågor

Institutionella frågor

EU är något unikt. Medlemsländerna är suveräna stater som har slagit samman sina befogenheter på viktiga områden för att nå gemensamma mål. Du som är medborgare i ett EU-land är också unionsmedborgare med rätt att delta i EU:s demokratiska liv.

Ungefär som ett land har EU ett lagstiftande organ (Europaparlamentet och rådet), ett verkställande organ (EU-kommissionen) och ett oberoende dömande organ (EU-domstolen).

EU-institutionernas befogenheter fastställs i de grundläggande fördrag som har förhandlats fram och ratificerats av medlemsländerna. Inom de politikområden som inte omfattas av fördragen kan EU-länderna fritt utöva sin egen suveränitet.

De två viktigaste fördragen är

Andra fördrag är enhetsakten (1987), som lade grunden till den inre marknaden, samt Amsterdamfördraget (1999) och Nicefördraget (2003). Det senaste fördraget är Lissabonfördraget (2009) som ändrar några av de tidigare fördragen.

Den institutionella triangeln

Tre institutioner ansvarar för att utforma politiken och fatta besluten:

  • Europaparlamentet
  • Europeiska unionens råd
  • Europeiska kommissionen

Europaparlamentet

Europaparlamentet är den enda folkvalda EU-institutionen. Dess befogenheter har vid flera tillfällen utökats genom ändringar i EU:s grundläggande fördrag. Första gången EU-medborgarna utsåg parlamentsledamöterna i direkta val var 1979. Det sittande parlamentet valdes för fem år i maj 2014 och har 751 ledamöter från alla 28 medlemsländer.

Parlamentets viktigaste uppgift är att tillsammans med rådet anta de lagförslag som kommissionen lägger fram. En annan uppgift är att kontrollera och godkänna EU:s budget. Parlamentet utövar dessutom demokratisk kontroll över kommissionen och kan avsätta den genom ett misstroendevotum.

Europeiska rådet

Europeiska rådet, som består av medlemsländernas stats- och regeringschefer, sammanträder minst fyra gånger om året. Europeiska rådets ordförande kan vid behov kalla till extramöten. Syftet med mötena är att driva på EU-arbetet och fastställa politiska prioriteringar. Besluten fattas oftast enhälligt.

När Lissabonfördraget trädde i kraft blev Europeiska rådet – som sammanträder i form av ett toppmöte – tillsammans med sin valda ordförande en egen EU-institution.

Europeiska unionens råd

Europeiska unionens råd kallas ofta för ministerrådet eller bara rådet. Det fungerar som språkrör för medlemsländerna, och ministrar från varje land sammanträder flera gånger i månaden. Rådet har både lagstiftande uppgifter, som det delar med Europaparlamentet, och verkställande uppgifter, som det delar med EU-kommissionen. Olika grupper av ministrar deltar beroende på vilket politikområde det gäller: utrikespolitik, ekonomiska och finansiella frågor, transport, energi, jordbruk osv.

De flesta beslut är majoritetsbeslut, men på flera områden som skatter, asyl, invandring eller utrikes- och säkerhetspolitik krävs enhällighet.

Europeiska kommissionen

Kommissionen är oberoende av de nationella regeringarna och företräder hela EU:s intressen. Kommissionen har fyra huvuduppgifter:

  • Lägga fram förslag till ny politik eller lagstiftning.
  • Se till att EU:s fördrag och lagstiftning följs (”fördragens väktare”).
  • Förvalta EU:s politikområden och budget och genomföra EU:s politik.
  • Företräda EU internationellt på de områden som kommissionen ansvarar för.

En ny grupp kommissionärer utses vart femte år, efter valet till Europaparlamentet. Kommissionens ordförande väljs av parlamentet på förslag av Europeiska rådet. Kommissionärerna – just nu en från varje land, inklusive ordföranden och flera vice ordförande – utfrågas i Europaparlamentet innan de kan tillträda.

Upprätthålla lagen

Europeiska unionens domstol ser till att EU:s lagstiftning tolkas och tillämpas på samma sätt i alla EU-länder.

Domstolen kan också avgöra rättstvister mellan medlemsländer, EU-institutioner, företag eller privatpersoner. Domstolen ligger i Luxemburg och har domare från alla EU-länder.

Andra institutioner och organ

EU har åtta andra viktiga organ med särskilda uppgifter:

För att genomföra EU-lagstiftningen på de olika politikområdena har EU 40 byråer i de olika medlemsländerna.

Back to top