Evropska unija

Institucionalne zadeve

Institucionalne zadeve

Evropska unija je edinstvena politična povezava. Njene članice so samostojne države, ki so nekatera najpomembnejša področja svoje suverenosti združile na evropski ravni. Vsak državljan države članice ima tudi državljanstvo Evropske unije, kar mu zagotavlja pravico sodelovati v demokratičnem življenju Unije.

EU ima tako kot države zakonodajno (Evropski parlament in Svet EU) in izvršilno (Evropska komisija) vejo oblasti ter neodvisno sodstvo (Sodišče Evropske unije).

Pristojnosti institucij EU so opredeljene v ustanovnih pogodbah, o katerih so se dogovorile in jih sprejele države članice. Na področjih, ki jih pogodbe ne zajemajo, države članice odločajo samostojno.

Najpomembnejši pogodbi sta:

  • Rimska pogodba (1958), s katero je bila ustanovljena Evropska gospodarska skupnost (EGS),
  • Maastrichtska pogodba ali Pogodba o Evropski uniji, ki je začela veljati leta 1993.

Druge znane pogodbe so še Enotni evropski akt (1987), ki je postavil okvir za enotni evropski trg, Amsterdamska pogodba (1999) in Pogodba iz Nice (2003). Najnovejša je Lizbonska pogodba (2009), ki je dopolnila nekatere prejšnje pogodbe.

Institucionalni trikotnik

Za oblikovanje politike in odločanje so v EU pristojne tri institucije:

  • Evropski parlament
  • Svet Evropske unije
  • Evropska komisija

Evropski parlament

Evropski parlament neposredno zastopa državljane EU. S spremembami pogodb EU so se širile tudi njegove pristojnosti. Državljani EU so ga prvič neposredno izvolili leta 1979. V sedanjem parlamentu sedi 751 poslancev iz vseh 28 držav članic EU, izvoljeni so bili maja 2014 in imajo petletni mandat.

Glavna naloga Parlamenta je, da skupaj s Svetom EU sprejema zakonodajne akte, ki jih predlaga Evropska komisija. Parlament tudi nadzira in potrdi proračun EU ter izvaja demokratični nadzor nad Evropsko komisijo. Z izglasovanjem nezaupnice lahko razreši celotno Komisijo.

Evropski svet

Voditelji držav in vlad članic EU se vsaj štirikrat letno srečajo v Evropskem svetu. Predsednik Evropskega sveta lahko po potrebi skliče dodatna zasedanja. Evropski svet daje podbudo in opredeljuje prednostne naloge politik. Odločitve ponavadi sprejema s konsenzom.

Evropski svet (v bistvu gre za zasedanje vrha) z izvoljenim predsednikom je postal institucija EU z začetkom veljavnosti Lizbonske pogodbe.

Svet Evropske unije

V njem države članice zastopajo resorni ministri, ki se srečajo večkrat na mesec. Svet EU ima zakonodajno funkcijo, ki si jo deli z Evropskim parlamentom, in izvršilno, ki si jo deli z Evropsko komisijo. Na ministrskih zasedanjih obravnavajo posamezno politično področje, denimo zunanje odnose, ekonomske in finančne zadeve, promet, energijo, kmetijstvo itd., ter sprejemajo ustrezne odločitve. Svet EU ponavadi imenujemo Svet ministrov ali samo Svet.

Svet odloča s kvalificirano večino, o številnih vprašanjih, kot so obdavčitev, azil in priseljevanje ter zunanja in varnostna politika, pa mora odločati s soglasjem.

Evropska komisija

Evropska komisija je neodvisna od držav članic in zastopa interese Unije kot celote. Evropska komisija ima štiri glavne naloge:

  • predlaga politike in zakonodajo EU,
  • zagotavlja spoštovanje pogodb in predpisov EU (varuhinja pogodb),
  • upravlja in izvaja politike in proračun EU,
  • zastopa Evropsko unijo v svetu v zvezi z zadevami, ki so v njeni pristojnosti.

Člani Komisije se imenujejo vsakih pet let, in sicer po volitvah v Evropski parlament. Predsednika Komisije izvoli Evropski parlament na podlagi predloga Evropskega sveta. Parlament tudi potrdi člane Komisije (vsaka država članica imenuje enega, tudi predsednika in podpredsednike), preden začnejo delo.

Uveljavljanje zakonodaje

Sodišče Evropske unije zagotavlja usklajeno razlago in uveljavljanje zakonov EU v vseh državah EU.

Sodišče razsoja tudi neposredno v pravnih sporih, v katerih so udeležene države članice, institucije EU, podjetja ali posamezniki. Sedež ima v Luxembourgu, vsaka država EU imenuje svojega sodnika.

Druge institucije in organi

Evropska unija ima še osem pomembnih organov s posebnimi nalogami:

Evropska unija ima za učinkovito izvajanje evropske zakonodaje na vseh številnih področjih na voljo 40 različno velikih agencij, ki delujejo po vsej Uniji.

Back to top