Európska únia

Inštitucionálne záležitosti

Inštitucionálne záležitosti

Európska únia je jedinečný politický subjekt. Jej členské štáty sa rozhodli delegovať časť svojich právomocí v kľúčových oblastiach na EÚ v záujme dosiahnutia spoločných cieľov. Každý občan členského štátu je aj občanom EÚ, v dôsledku čoho má právo zúčastňovať sa na demokratickom živote Únie.

Podobne ako štát, aj EÚ je postavená na troch pilieroch – zákonodarnú moc predstavuje Parlament a Rada, výkonnú moc Komisia a nezávislé súdnictvo Súdny dvor.

Právomoci EÚ sú definované v zakladajúcich zmluvách, ktoré boli dohodnuté a ratifikované členskými štátmi. V politikách, na ktoré sa nevzťahujú zmluvy, uplatňujú členské štáty svoju suverenitu bez obmedzenia.

Dve najdôležitejšie zmluvy sú:

Dôležitú úlohu zohrali aj Jednotný európsky akt (1987), ktorým sa ustanovil rámec európskeho jednotného trhu, Amsterdamská zmluva (1999) a Zmluva z Nice (2003). Zatiaľ poslednou je Lisabonská zmluva (2009), ktorou sa zmenili niektoré z predchádzajúcich zmlúv.

Inštitucionálny trojuholník

Za tvorbu politiky a rozhodovanie zodpovedajú tri inštitúcie:

  • Európsky parlament
  • Rada Európskej únie
  • Európska komisia.

Európsky parlament

Úlohou Európskeho parlamentu je priamo zastupovať občanov EÚ. Jeho právomoci boli rozšírené prostredníctvom postupných zmien základných zmlúv EÚ. Prvé priame voľby do Európskeho parlamentu sa uskutočnili v roku 1979. Súčasný parlament, ktorý bol zvolený v máji 2014 na 5 rokov, má 751 poslancov zo všetkých 28 krajín.

Hlavnou úlohou Parlamentu je schvaľovať (spolu s Radou) legislatívne návrhy, ktoré predložila Komisia. Ďalšou funkciou Parlamentu je kontrola a prijímanie rozpočtu EÚ. Parlament uplatňuje aj demokratický dohľad nad Komisiou a môže ju vyslovením nedôvery odvolať ako celok.

Európska rada

Hlavy štátov alebo vlád členských štátov sa v rámci Európskej rady stretávajú aspoň štyrikrát ročne. Predseda Rady môže v prípade potreby zvolať ďalšie stretnutia. Na týchto zasadnutiach sa definujú politické priority EÚ. Rozhodnutia sa prijímajú zväčša konsenzom.

Európska rada, ktorá je v zásade samitom, získala status inštitúcie EÚ spolu s voleným predsedom v rámci Lisabonskej zmluvy.

Rada Európskej únie

Je hlasom vlád členských štátov, pričom ministri zo všetkých krajín sa na jej pôde stretávajú viackrát do mesiaca. Rada EÚ plní zákonodarnú funkciu, o ktorú sa delí s Európskym parlamentom, ako aj výkonnú funkciu, o ktorú sa delí s Európskou komisiou. Príslušní ministri sa stretávajú, aby diskutovali a rozhodovali o konkrétnych otázkach týkajúcich sa napr. vonkajších (zahraničných) vzťahov, hospodárstva a financií, dopravy, energetiky, poľnohospodárstva atď. Tieto zasadnutia sa nazývajú Rada ministrov alebo len Rada.

Väčšina rozhodnutí sa prijíma kvalifikovanou väčšinou, avšak mnohé otázky týkajúce sa napr. daní, azylovej a prisťahovaleckej politiky alebo zahraničnej a bezpečnostnej politiky si vyžadujú jednomyseľné schválenie.

Európska komisia

Komisia je nezávislá od národných vlád a je inštitúciou, ktorá reprezentuje záujmy Únie ako celku. Komisia plní 4 dôležité funkcie:

  • navrhuje politiky a právne predpisy EÚ,
  • zabezpečuje, aby sa zmluvy a právne predpisy EÚ dodržiavali („strážkyňa zmlúv“),
  • riadi a vykonáva politiky EÚ a ich rozpočet,
  • zastupuje EÚ vo svete v záležitostiach, ktoré patria do jej pôsobnosti.

Nová Komisia sa menuje každých päť rokov po voľbách do Európskeho parlamentu. Predseda Komisie je volený Parlamentom na základe návrhu Európskej rady. Komisári – v súčasnosti jeden z každej krajiny vrátane predsedu a podpredsedov – sa pred svojím menovaním podrobujú vypočutiu pred Parlamentom.

Presadzovanie práva

Úlohou Súdneho dvora Európskej únie je zabezpečiť, aby sa právne predpisy EÚ vykladali a uplatňovali vo všetkých členských krajinách rovnako.

Súdny dvor môže takisto rozhodovať v právnych sporoch medzi členskými štátmi, inštitúciami EÚ, právnickými alebo fyzickými osobami. Súd, ktorý sídli v Luxemburgu, sa skladá zo sudcov zo všetkých členských štátov.

Ostatné inštitúcie a orgány

EÚ má 8 ďalších hlavných orgánov, ktoré zastávajú špecifické úlohy.

Na podrobné vykonávanie právnych predpisov EÚ v rôznych oblastiach má EÚ k dispozícii 40 agentúr rôzneho charakteru a rozsahu so sídlami v celej EÚ.

Back to top