Europos Sąjunga

Institucijų reikalai

Europos Sąjunga yra unikalus politinis darinys. Jos suverenios valstybės narės sujungė savo galias esminėse valdymo srityse, kad galėtų siekti bendrų tikslų. Visi valstybių narių piliečiai yra ir ES piliečiai – tai suteikia jiems teisę dalyvauti demokratiniame Europos Sąjungos gyvenime.

Panašiai kaip ir bet kuri valstybė ES turi įstatymų leidžiamąjį organą (Parlamentą ir Tarybą), vykdomąjį organą (Komisiją) ir nepriklausomą teismą (Teisingumo Teismą).

ES institucijų galios apibrėžtos steigimo sutartyse, dėl kurių susitarė ir kurias ratifikavo valstybės narės. Tose politikos srityse, kurios nėra aptartos sutartyse, šalių narių vyriausybės gali laisvai naudotis savo suvereniomis teisėmis.

2 svarbiausios sutartys yra:

  • Romos sutartis (1958 m.), kuria buvo įkurtas darinys, tapęs Europos ekonomine bendrija (EEB),
  • Mastrichto sutartis (1993 m.), taip pat vadinama Europos Sąjungos sutartimi.

Kitos sutartys: Suvestinis Europos aktas (1987 m.), kuriame numatyta sukurti Europos bendrąją rinką, Amsterdamo (1999 m.) ir Nicos (2003 m.) sutartys. Naujausia yra Lisabonos sutartis (2009 m.), kuria iš dalies pakeistos kai kurios ankstesnės sutartys.

Institucijų trikampis

Už politikos formavimą ir sprendimų priėmimą atsakingos trys institucijos:

  • Europos Parlamentas
  • Europos Sąjungos Taryba
  • Europos Komisija.

Europos Parlamentas

Europos Parlamentas įsteigtas tam, kad tiesiogiai atstovautų ES piliečiams. Pagrindinių ES sutarčių pakeitimais jo įgaliojimai buvo plečiami. ES piliečiai pirmą kartą tiesiogiai jį išrinko 1979 m. Dabartiniame Parlamente, 2014 m. gegužės mėn. išrinktame penkeriems metams, yra 751 nariai iš visų 28 ES šalių.

Pagrindinė Parlamento funkcija – kartu su Taryba priimti Europos Komisijos siūlomus teisės aktų projektus. Jis taip pat kontroliuoja ir tvirtina ES biudžetą, be to, vykdo demokratinę Komisijos priežiūrą ir turi galią paleisti visą Komisiją balsavimu dėl nepasitikėjimo.

Europos Vadovų Taryba

ES valstybių narių valstybių ir vyriausybių vadovai bent 4 kartus per metus susirenka į Europos Vadovų Tarybą. Tarybos pirmininkas prireikus gali sušaukti papildomų posėdžių. Šios tarybos susirinkimuose suteikiamas politinis impulsas ir nustatomi politikos prioritetai. Sprendimai paprastai priimami bendru sutarimu.

Pagal Lisabonos sutartį Europos Vadovų Tarybai (iš esmės tai aukščiausiojo lygio susitikimas) suteiktas ES institucijos statusas ir numatyta, kad jai vadovauja renkamas pirmininkas.

Europos Sąjungos Taryba

Tai – valstybių narių vyriausybių balsas. Taryboje visų šalių ministrai susitinka kelis kartus per mėnesį. Taryba turi įstatymų leidžiamąją galią, kuria ji dalijasi su Europos Parlamentu, ir vykdomąją galią, kuria ji dalijasi su Europos Komisija. Atitinkamų ministerijų ministrai susitinka aptarti išorės (užsienio) santykių, ekonomikos ir finansų reikalų, transporto, energetikos, žemės ūkio ir kitų konkrečių sričių politikos bei priimti atitinkamų sprendimų. Paprastai ji vadinama Ministrų Taryba arba tiesiog Taryba.

Dauguma sprendimų priimami kvalifikuota balsų dauguma, tačiau daugeliui sprendimų mokesčių, prieglobsčio ar imigracijos, taip pat užsienio ir saugumo politikos klausimais priimti reikia visų balsų.

Europos Komisija

Europos Komisija yra nepriklausoma nuo nacionalinių vyriausybių, ji atstovauja visos Europos Sąjungos interesams. Komisija turi 4 pagrindines funkcijas:

  • siūlo ES politikos kryptis ir teisės aktus,
  • užtikrina, kad būtų laikomasi ES sutarčių ir teisės aktų nuostatų („sutarčių sergėtoja“),
  • valdo ir įgyvendina ES politiką ir jų biudžetą,
  • atstovauja Europos Sąjungai pasaulyje savo kompetencijos srityse.

Nauja Komisija skiriama kas 5 metus, po Europos Parlamento rinkimų. Komisijos pirmininką Europos Vadovų Tarybos siūlymu renka Parlamentas. Komisijos narių (šiuo metu jų yra po vieną iš kiekvienos šalies), įskaitant Komisijos pirmininko ir jo pavaduotojų, kandidatūros patvirtinamos tik po to, kai jas patikrina Europos Parlamentas.

Teisės puoselėjimas

Europos Sąjungos Teisingumo Teismas užtikrina, kad ES teisė būtų vienodai aiškinama ir taikoma visose valstybėse narėse.

Teismas taip pat gali spręsti tarp ES šalių, ES institucijų, įmonių ir asmenų kylančius teisinius ginčus. Teismas įsikūręs Liuksemburge, jį sudaro teisėjai iš visų ES šalių.

Kitos institucijos ir įstaigos

ES yra dar 8 pagrindinės įstaigos, atliekančios konkrečias užduotis:

Įvairių sričių ES teisės aktus visapusiškai įgyvendina 40 agentūrų. Jos yra įvairaus pobūdžio ir dydžio ir įsteigtos įvairiose ES valstybėse narėse.

Back to top