Europeiska Unionen

Humanitärt bistånd och civilskydd

Humanitärt bistånd och civilskydd

EU hjälper katastrofoffer runtom i världen – över 120 miljoner människor varje år. EU och medlemsländerna är tillsammans världens största givare av humanitärt bistånd. Ändå står hjälpen för bara en procent av EU:s årsbudget, eller drygt 2 euro per EU-invånare.

 

EU:s bistånd har sin rättsliga grund i Lissabonfördraget. Hjälpen går till nödlidande, oberoende av deras nationalitet, religion, kön eller etniska ursprung. EU vill spela en framträdande roll vid katastrofinsatser.

Sedan 2010 har kommissionen en enda avdelning för både humanitärt bistånd och civilskydd, vilket är effektivare.

EU:s civilskyddsmekanism kompletterar EU-biståndet för att hjälpa offer för konflikter och katastrofer, som Ebolaepidemin som bröt ut 2014. Genom civilskyddsmekanismen har EU-länderna skickat utrustning och nödhjälpsartiklar, samtidigt som kommissionen har anslagit över 400 miljoner euro till humanitärt bistånd (uppgifter från februari 2015).

Christos Stylianides är EU:s kommissionär för humanitärt bistånd och krishantering sedan november 2014.

Humanitärt bistånd

EU finns på plats i alla viktiga krisområden, t.ex. Syrien, Sydsudan, Ukraina, eboladrabbade Västafrika och Centralafrikanska republiken, men även i länder där läget är instabilt efter en konflikt, som Elfenbenskusten. EU hjälper till att rädda liv, minska lidande och värna om de drabbades säkerhet och värdighet.

Sedan 1992 har människor i över 140 länder fått hjälp. Varje år satsar EU nästan 1 miljard euro på humanitära insatser och hjälper omkring 120 miljoner människor.

EU vill öka kunskapen om glömda kriser, dvs. långdragna kriser som medierna och det internationella samfundet inte uppmärksammar. Ett exempel är den humanitära katastrofen i Centralafrikanska republiken.

Så här arbetar vi

EU:s hjälpinsatser sköts av Echo, som är kommissionens avdelning för humanitärt bistånd och civilskydd. Hjälpen förmedlas via över 200 partnerorganisationer och organ som utför arbetet på fältet, bl.a.

  • icke-statliga organisationer
  • internationella organisationer
  • Röda korset
  • FN-organ.

Hjälpen är opartisk och går till alla, oavsett ras, etnisk bakgrund, religion, kön, ålder, nationalitet eller politisk tillhörighet.

Biståndet går främst till livsmedel (40 %), tillfälliga bostäder (19 %), hälso- och sjukvård och medicinskt stöd (14%)

Sektorer som får mest humanitärt bistånd från EU.

EU:s humanitära frivilligkår

Genom initiativet EU-frivilliga för humanitärt arbete (2014–2020) kan omkring 18 000 personer delta ideellt i EU-projekt i hela världen:

  • 4 000 personer ska få utbildning och via humanitära organisationer skickas ut till katastrofdrabbade länder.
  • 4 000 frivilliga och personal från icke-statliga organisationer får utbildning och hjälp att bygga upp kapacitet.
  • 10 000 frivilliga kommer att stödja projekt i sina hemländer via nätet.

Civilskydd

Genom EU:s civilskyddsmekanism samordnar kommissionen insatser i EU och övriga världen. Navet är centrumet för samordning av katastrofberedskap som övervakar pågående och potentiella kriser i hela världen dygnet runt.

Centrumet samordnar kontakterna mellan det drabbade landet, experter på fältet och de länder som deltar i civilskyddsmekanismen. För närvarande deltar EU-länderna, Island, Montenegro och Norge. Makedonien håller på att förnya sitt medlemskap. Turkiet och Serbien har nyligen undertecknat avtal för att så småningom kunna gå med.

Ländernas erbjudande om hjälp matchas mot behoven.

Mellan 2010 och 2014 ingrep EU vid över 80 nödsituationer i bl.a.

I januari 2014 trädde en ny EU-lagstiftning om civilskydd i kraft för att fördjupa samarbetet om

  • förebyggande av katastrofer
  • riskbedömningar
  • beredskap och planering – med bl.a. gemensamma utbildningar och övningar för europeiska civilskyddsteam.

Lagstiftningen lägger också grunden till en frivillig pool av experter och resurser från olika EU-länder.

Om du vill följa EU:s arbete för humanitärt bistånd och civilskydd kan du prenumerera på nyheter från Echo.

Publication

Manuskriptet uppdaterades i oktober 2015

Broschyren ingår i serien ”Insyn i EU-politiken”

Back to top