Európska únia

Humanitárna pomoc a civilná ochrana

Humanitárna pomoc a civilná ochrana

Európska únia je odhodlaná pomáhať obetiam prírodných i ľudskou činnosťou spôsobených katastrof na celom svete. Ročne pomáha viac ako 120 miliónom ľudí. EÚ a jej členské krajiny sú spolu najväčšími darcami humanitárnej pomoci na svete. Napriek tomu predstavuje pomoc EÚ menej ako 1 % z jej celkového ročného rozpočtu – čosi viac ako 2 EUR na občana EÚ.

 

Právnym základom poskytovania pomoci je Lisabonská zmluva. Cieľom pomoci je pomáhať ľuďom, ktorí sa nachádzajú v núdzi, bez ohľadu na ich štátnu príslušnosť, náboženstvo, pohlavie alebo etnický pôvod. EÚ je odhodlaná zaujať vedúce postavenie pri zmierňovaní následkov katastrof.

Od roku 2010 Európska komisia vytvorila odolnejší a účinnejší európsky mechanizmus reakcie na katastrofy. Humanitárnu pomoc a civilnú ochranu má teraz na starosti jedna organizácia, čo je efektívnejšie.

Mechanizmus Únie v oblasti civilnej ochrany sa spolu s financovaním EÚ v oblasti humanitárnej pomoci zameriava na riešenie potrieb vyplývajúcich z určitého konfliktu alebo katastrofy, akou je napríklad epidémia eboly (od roku 2014). Tento mechanizmus pomohol pri poskytovaní núdzových dodávok z krajín EÚ, zatiaľ čo Európska komisia vyplatila viac ako 400 miliónov EUR vo forme humanitárnej pomoci (údaje z februára 2015).

Christos Stylianides, komisár EÚ pre humanitárnu pomoc a krízové riadenie, stojí na čele GR pre humanitárnu pomoc a civilnú ochranu (ECHO) od novembra 2014.

Humanitárna pomoc

pôsobí vo všetkých hlavných krízových oblastiach vrátane Sýrie, Južného Sudánu, Ukrajiny, západnej Afriky postihnutej ebolou a Stredoafrickej republiky, ako aj v krajinách, ktoré čelia povojnovej nestabilite, napríklad Pobrežie Slonoviny. Únia pomáha pri zachraňovaní životov, zmierňovaní utrpenia a ochrane bezpečnosti a dôstojnosti zasiahnutého obyvateľstva.

EÚ poskytuje humanitárnu pomoc od roku 1992 vo viac ako 140 krajinách. Hoci je ročný rozpočet Únie na humanitárne operácie v súčasnosti obmedzený sumou nedosahujúcou 1 mld. EUR, EÚ každý rok pomáha približne 120 mil. ľudí.

EÚ pomáha zvyšovať povedomie o tzv. zabudnutých krízach, často dlhotrvajúcich krízach, ktoré unikli záujmu médií a medzinárodného spoločenstva. V poslednom období pomohla zamerať záujem na humanitárnu katastrofu v Stredoafrickej republike.

Ako pracujeme

Pomoc, ktorá je financovaná EÚ, riadi Generálne riaditeľstvo Európskej komisie pre humanitárnu pomoc a civilnú ochranu (ECHO). Humanitárna pomoc sa rozdeľuje pomocou 200 partnerských organizácií a agentúr pôsobiacich na mieste. Patria sem aj:

  • mimovládne organizácie (MVO),
  • medzinárodné organizácie,
  • spoločnosti Červeného kríža,
  • agentúry OSN.

Núdzovú pomoc poskytujeme nestranne bez ohľadu na rasu, príslušnosť k etnickej skupine, náboženstvo, pohlavie, vek, štátnu alebo politickú príslušnosť.

Oblasti, do ktorých smeruje najviac humanitárnej pomoci EÚ: potraviny a výživa – 40 %, prístrešky – 19 %, zdravotná starostlivosť a podpora – 14 %

Sektory, ktoré získavajú najviac financií v rámci humanitárnej pomoci EÚ

Dobrovoľníci pomoci EÚ

Iniciatíva dobrovoľníci pomoci EÚ (2014 – 2020) umožní približne 18 000 Európanov zapojiť sa do dobrovoľníckej činnosti v rámci projektov financovaných EÚ vo svete. Do ukončenia programu:

  • bude približne 4 000 dobrovoľníkov vyškolených a umiestnených v rámci humanitárnych organizácií, kde budú môcť byť nasadení v krajinách postihnutých nešťastiami,
  • ďalších 4 000 dobrovoľníkov a zamestnancov mimovládnych organizácií bude mať prínos z odbornej prípravy a budovania kapacít,
  • 10 000 online dobrovoľníkov bude podporovať projekty vo svojich domovských krajinách.

Civilná ochrana

Vďaka mechanizmu Únie v oblasti civilnej ochrany zohráva Európska komisia kľúčovú úlohu pri koordinácii reakcie na krízy v Európe a na celom svete. Koordinačné centrum pre reakcie na núdzové situácie neustále monitoruje existujúce a potenciálne krízy.

Koordinuje vzťahy medzi dotknutou krajinou, odborníkmi v danej oblasti a krajinami, ktoré sa zúčastňujú na mechanizme Únie v oblasti civilnej ochrany. Mechanizmus v súčasnosti zahŕňa všetkých 28 krajín EÚ, Čiernu Horu, Island a Nórsko. Bývalá juhoslovanská republika Macedónsko je v procese obnovenia svojho členstva. Turecko a Srbsko nedávno podpísali dohody v rámci príprav na pristúpenie k mechanizmu.

Pre ponuky pomoci účastníkov sa hľadajú zodpovedajúce potreby.

V rokoch 2010 až 2014 zasiahla EÚ vo viac ako 80 núdzových situáciách na celom svete:

V januári 2014 nadobudli účinnosť nové právne predpisy o civilnej ochrane. Predstavujú rámec pre užšiu spoluprácu v oblastiach:

  • prevencie katastrof,
  • hodnotenia rizík,
  • pripravenosti a plánovania vrátane častejších spoločných školení a cvičení európskych jednotiek civilnej ochrany.

Sú takisto základom pre dobrovoľné združovanie odborníkov a znalostí z rôznych krajín EÚ.

Ak sa zaujímate o najnovšie aktuality a blogy z prostredia humanitárnej pomoci a civilnej ochrany EÚ, môžete sa na webovom sídle GR ECHO prihlásiť k odberu služby zasielania elektronických upozornení.

Publication
Humanitárna pomoc a civilná ochrana

Rukopis bol aktualizovaný v októbri 2015

Táto publikácia je súčasťou série „Politiky Európskej únie“

Back to top