Unia Europejska

Pomoc humanitarna i ochrona ludności

Pomoc humanitarna i ochrona ludności

Unia Europejska jest zaangażowana w pomoc ofiarom katastrof spowodowanych przez człowieka i klęsk żywiołowych na całym świecie. Pomoc UE co roku otrzymuje 120 mln osób. Unia oraz należące do niej kraje są największymi dawcami pomocy humanitarnej na świecie. Mimo to środki, jakie UE przeznacza na pomoc, stanowią zaledwie 1 proc. jej całkowitego budżetu rocznego, czyli nieco ponad 2 euro na obywatela UE.

 

Podstawę prawną pomocy stanowi Traktat z Lizbony. Celem jest wsparcie ofiar niezależnie od ich narodowości, wyznania, płci czy pochodzenia etnicznego. UE chce odgrywać wiodącą rolę w udzielaniu pomocy w sytuacjach kryzysowych.

W 2010 r. Komisja Europejska wprowadziła lepszy i skuteczniejszy europejski mechanizm reagowania w przypadku klęsk i katastrof. Obecnie pomocą humanitarną i ochroną ludności zajmuje się jedna organizacja, co daje jej większą skuteczność.

Aby zaspokoić potrzeby pojawiające się w związku z konfliktami lub klęskami (takimi jak np. trwająca od 2014 r. epidemia eboli), unijny mechanizm ochrony ludności działa równolegle ze środkami UE przeznaczanymi na pomoc humanitarną w sytuacjach kryzysowych. Wspomniany mechanizm umożliwił awaryjne dostawy z krajów UE, a Komisja Europejska uruchomiła ponad 400 mln euro na pomoc humanitarną (dane z lutego 2015 r.).Epidemia eboli

Od listopada 2014 r. osobą odpowiedzialną za ECHO jest Christos Stylianides, komisarz ds. pomocy humanitarnej i zarządzania kryzysowego.

Pomoc humanitarna

UE działa na terenach wszystkich głównych konfliktów, w tym w Syrii, Sudanie Południowym, na Ukrainie, na obszarach dotkniętych ebolą w Afryce Zachodniej, w Republice Środkowoafrykańskiej oraz w krajach niestabilnych w wyniku niedawnego konfliktu, takich jak Wybrzeże Kości Słoniowej. Pomoc UE służy ratowaniu życia, zmniejszaniu cierpienia i ochronie bezpieczeństwa i godności ofiar.

Od 1992 r. Unia udziela pomocy humanitarnej w ponad 140 krajach. Choć roczny budżet na operacje humanitarne jest ograniczony i wynosi maksymalnie 1 mld euro, pomoc UE dociera do ok. 120 mln osób rocznie.

UE stara się informować o tzw. zapomnianych kryzysach – zazwyczaj są to długotrwałe kryzysy, które umknęły uwadze mediów i społeczności międzynarodowej. Ostatnio udało się jej skierować międzynarodową uwagę na katastrofę humanitarną w Republice Środkowoafrykańskiej.

Jak pracujemy

Operacje pomocowe finansowane przez UE prowadzone są przez departament Komisji Europejskiej ds. Pomocy Humanitarnej i Ochrony Ludności (ECHO). Pomoc jest przekazywana za pośrednictwem ponad 200 organizacji partnerskich i agencji, które wykonują pracę w terenie. Należą do nich m.in.:

  • organizacje pozarządowe
  • organizacje międzynarodowe
  • stowarzyszenia Czerwonego Krzyża
  • agencje ONZ.

Nasza pomoc w sytuacjach kryzysowych jest udzielana bezstronnie, bez względu na rasę, grupę etniczną, religię, płeć, wiek, narodowość lub przekonania polityczne poszkodowanych.

Największe środki w ramach pomocy humanitarnej UE przeznacza się na: żywność i odżywianie – 40 proc., schronienie – 19 proc., opiekę zdrowotną i wsparcie medyczne – 14 proc.

Sektory otrzymujące najwięcej środków finansowych z pomocy humanitarnej UE

Europejski Ochotniczy Korpus Pomocy Humanitarnej

Europejski Ochotniczy Korpus Pomocy Humanitarnej (2014–2020) umożliwi ok. 18 tys. obywateli UE odbycie wolontariatu w ramach projektów finansowanych przez UE na całym świecie. Do końca programu:

  • około 4 tys. wolontariuszy ma zostać przeszkolonych i włączonych do odpowiednich organizacji humanitarnych w krajach dotkniętych klęskami żywiołowymi
  • 4 tys. wolontariuszy i pracowników organizacji pozarządowych będzie mogło wziąć udział w szkoleniach i rozwinąć swój potencjał
  • 10 tys. wolontariuszy online będzie wspierać projekty w swoich krajach.

Ochrona ludności

Komisja Europejska odgrywa kluczową rolę w koordynowaniu działań w sytuacjach kryzysowych w Europie i na świecie poprzez unijny mechanizm ochrony ludności. Obecne i potencjalne sytuacje kryzysowe stale monitoruje Centrum Koordynacji Reagowania Kryzysowego.

Koordynuje kontakty między krajem dotkniętym katastrofą, ekspertami w terenie oraz krajami uczestniczącymi w unijnym mechanizmie ochrony ludności. Obecnie uczestniczy w nim 28 krajów UE, Islandia, Czarnogóra i Norwegia. Była jugosłowiańska republika Macedonii aktualnie jest w trakcie odnawiania swojego członkostwa. Turcja i Serbia niedawno podpisały umowy w ramach przygotowań do przystąpienia do tego mechanizmu.

Oferty pomocy uczestników dopasowuje się do potrzeb.

W latach 2010–2014 Unia udzieliła pomocy w ponad 80 sytuacjach kryzysowych na całym świecie:

W styczniu 2014 r. weszły w życie nowe przepisy dotyczące ochrony ludności, które mają na celu stworzenie ram dla ściślejszej współpracy w zakresie:

  • zapobiegania zagrożeniom
  • skumulowanej oceny ryzyka
  • gotowości i planowania, w tym regularniejszych wspólnych szkoleń i ćwiczeń europejskich służb obrony cywilnej.

Stanowią one także podstawę do dobrowolnej współpracy ekspertów i łączenia zasobów wiedzy specjalistycznej z różnych krajów UE.

Aby śledzić prace UE w dziedzinie pomocy humanitarnej i ochrony ludności, można subskrybować powiadomienia e-mailowe na stronie internetowej ECHO.

Publication

Tekst zaktualizowano w październiku 2015 r.

Niniejsza publikacja stanowi część serii „Zrozumieć politykę Unii Europejskiej”

Back to top