an tAontas Eorpach

Cabhair dhaonnúil agus cosaint shibhialta

Cabhair dhaonnúil agus cosaint shibhialta

Tá an tAontas Eorpach tiomanta cabhrú leo siúd atá thíos le tubaistí de dhéantús an duine nó tubaistí nádúrtha ar fud an domhain. Cabhraíonn sé le breis agus 120 milliún duine gach bliain. Le chéile, is é an tAontas agus a chuid Ballstát an deontóir is mó de chabhair dhaonnúil ar domhan. Mar sin féin, is lú ná 1% de bhuiséad iomlán an Aontais an buiséad cabhrach – beagán níos mó ná €2 in aghaidh gach saoránach den Aontas.

 

Tá Conradh Liospóin ina bhunús dlí don chabhair. Is é is cuspóir léi fóirithint ar dhaoine i ngátar, gan bheann ar a náisiúntacht, a reiligiún, a n-inscne ná ar a mbunús eitneach. Tá an tAontas Eorpach tiomanta ról ceannasach a ghlacadh maidir le fóirithint anachaine.

Ó 2010 i leith, tá sásra níos láidre agus níos éifeachtaí curtha ar bun ag an gCoimisiún Eorpach chun déileáil le tubaistí. Níl ach eagraíocht amháin ann anois a phléann le cabhair dhaonnúil agus le cosaint shibhialta, rud atá níos éifeachtúla.

Oibríonn Sásra um Chosaint Shibhialta an Aontais Eorpaigh i gcomhar le maoiniú ón Aontas do chabhair dhaonnúil chun dul i ngleic leis na riachtanais a eascraíonn as coinbhleacht nó as tubaiste, amhail eipidéim Ebola (ó 2014 ar aghaidh). Chabhraigh an sásra sin chun soláthairtí éigeandála ó thíortha an Aontais a chur ar fáil, agus fairis sin tá breis is €400 milliún íoctha amach ag an gCoimisiún Eorpach i gcabhair dhaonnúil (sonraí: Feabhra 2015).

Christos Stylianides, an Coimisinéir um Chabhair Dhaonnúil agus Bainistiú Géarchéimeanna, freagrach as ECHO ó mhí na Samhna 2014 i leith.

Cabhair Dhaonnúil

Tá an tAontas i mbun oibre i ngach limistéar mór-ghéarchéime , ina measc an tSiria, an tSúdáin Theas, an Úcráin, limistéir in iarthar na hAfraice atá thíos de dheasca Ebola agus Poblacht na hAfraice Láir, agus i dtíortha atá éagobhsaí i ndiaidh coinbhleachta, amhail an Cósta Eabhair. Cuidíonn sé chun beatha daoine a shábháil, an fhulaingt a laghdú agus slándáil agus dínit na n-íospartach a chosaint.

Tá cabhair dhaonnúil á soláthar ag an Aontas Eorpach do bhreis is 140 tír ó 1992 i leith. Bíodh go bhfuil an buiséad bliantúil teoranta do €1 bn d'oibríochtaí daonnúla den sórt sin, cabhraíonn sé le thart ar 120 milliún duine gach bliain.

Cabhraíonn an tAontas chun feasacht a ardú faoi 'ghéarchéimeanna atá ligthe i ndearmad' – géarchéimeanna atá ar siúl le fada go minic agus nach dtarraingíonn aird na meán agus an chomhphobail idirnáisiúnta a thuilleadh. Le déanaí, chabhraigh sé chun aird a tharraingt ar an tubaiste dhaonnúil i bPoblacht na hAfraice Láir.

Conas a oibrímid

Is ar Roinn an Choimisiúin Eorpaigh um Chabhair Dhaonnúil agus um Chosaint Shibhialta,  (ECHO) atá cúram na fóirithinte a mhaoiníonn an tAontas. Seoltar cabhair dhaonnúil trí níos mó ná 200 eagraíocht agus gníomhaireacht comhpháirtíochta ar an láthair,, ina measc:

  • eagraíochtaí neamhrialtasacha (ENRanna)
  • eagraíocht idirnáisiúnta
  • cumainn na Croise Deirge
  • gníomhaireachtaí na Náisiún Aontaithe.

Cuirimid cúnamh éigeandála ar fáil go neamhchlaonta, gan bheann ar chine, bunús eitneach, reiligiún, inscne, aois, náisiúntacht ná claonadh polaitiúil na ndaoine.

Is iad seo na réimsí is mó ina mbaintear leas as cabhair dhaonnúil an Aontais Eorpaigh: bia & cothú - 40%, fothain - 19%, cúram sláinte agus tacaíocht leighis - 14%

Na réimsí is mó a fhaigheann maoiniú ó chabhair dhaonnúil an Aontais Eorpaigh

Saorálaithe Cabhrach an Aontais Eorpaigh

Faoin Faoin tionscnamh Saorálaithe Cabhrach an Aontais Eorpaigh (2014 – 2020) beidh thart ar 18,000 saoránach Eorpach ag obair go deonach ar fud an domhain ar thionscadail atá maoinithe ag an Aontas. Faoi dheireadh an chláir:

  • beidh oiliúint curtha ar thart ar 4,000 duine agus déanfar iad a phéireáil le heagraíochtaí daonnúla le cur go tíortha atá buailte ag tubaiste
  • beidh leas bainte ag 4,000 saorálaí agus ball foirne eagraíochtaí neamhrialtasacha leas as oiliúint agus forbairt acmhainní
  • beidh 10,000 saorálaí ar líne ag tacú le tionscadail ina dtír féin.

Cosaint shibhialta

Trí Shásra um Chosaint Shibhialta an Aontais, tá príomhról ag an gCoimisiún Eorpach i gcomhordú freagairtí ar ghéarchéimeanna san Eoraip agus ar fud an domhain. Déanann an Lárionad Comhordúcháin Práinnfhreagartha faireachán de lá agus d'oíche ar na géarchéimeanna atá ann nó a d'fhéadfadh a bheith ann.

Déanann sé comhordú ar an teagmháil idir an tír lena mbaineann, saineolaithe sa réimse sin agus na tíortha atá rannpháirteach i Sásra an Aontais um Chosaint Shibhialta. Sa Sásra faoi láthair tá na Ballstáit uile, an Íoslainn, Montainéagró agus an Iorua. Tá a ballraíocht á hathnuachan ag Poblacht Iar-Iúgslavach na Macadóine. Shínigh an Tuirc agus an tSeirbia comhaontuithe le déanaí mar ullmhúchán chun dul isteach sa Sásra.

Cuirtear tairiscintí cúnaimh na rannpháirtithe in oiriúint do na riachtanais atá ann.

Idir 2010 agus 2014, tháinig an tAontas i gcabhair ar bhreis agus 80 éigeandáil ar fud an domhain:

I mí Eanáir 2014 tháinig reachtaíocht nua maidir le cosaint shibhialta i bhfeidhm, rud a thug creat maidir le comhoibriú níos dlúithe chun:

  • tubaistí a sheachaint
  • measúnú riosca
  • ullmhacht agus pleanáil – comhoiliúint agus comhchleachtaidh d'fhoirne cosanta sibhialta Eorpacha san áireamh.

Cuireann sé bonn freisin le saineolaithe agus fios gnó ó thíortha éagsúla san Aontas a thabhairt le chéile ar bhonn deonach

Más mian leat bheith bonn ar aon leis an nuacht agus na blaganna is déanaí maidir le cabhair dhaonnúil agus cosaint shibhialta an Aontais, is féidir leat liostáil le seirbhís r-airdeall ECHO ar shuíomh gréasáin ECHO.

Cabhair dhaonnúil agus cosaint shibhialta

Arna thabhairt chun dáta i mí Dheireadh Fómhair 2015

Cuid den tsraith 'Foras Feasa ar an Aontas Eorpach' is ea an foilseachán seo

Féach freisin

Institiúidí agus comhlachtaí an Aontais Eorpaigh

Deiseanna ar mhaoiniú

Foilseacháin, staitisticí agus preaseisiúintí

Reachtaíocht

Back to top