Evropská unie

Humanitární pomoc a civilní ochrana

Humanitární pomoc a civilní ochrana

Evropská unie je odhodlána pomáhat obětem přírodních i člověkem způsobených katastrof po celém světě. Každoročně se humanitární pomoc EU dostane více než 120 milionům lidí. Orgány EU spolu se členskými zeměmi Unie jsou největšími dárci humanitární pomoci na světě. I přesto nepředstavuje tato pomoc ani 1 % celkového ročního rozpočtu EU – tedy něco málo přes 2 eura ročně na každého občana Unie.

 

Jako právní základ pro humanitární činnost slouží Lisabonská smlouva. Účelem této činnosti je pomáhat osobám, které se ocitly v tísni, a to bez ohledu na jejich státní příslušnost, vyznání, pohlaví či etnický původ. Evropská unie je odhodlána hrát při odstraňování následků katastrof vedoucí úlohu.

Od roku 2010 disponuje Evropská komise účinnějším celounijním mechanismem, který umožňuje na katastrofy pružněji reagovat. Humanitární pomoccivilní ochrana jsou nyní spravovány jedinou organizací, což značně zvyšuje jejich efektivnost.

Evropský mechanismus civilní ochrany pomáhá s odstraňováním následků konfliktů či katastrof, jako je např. epidemie eboly (od roku 2014), a využívá k tomu finanční prostředky, které má EU na humanitární pomoc vyčleněny. Prostřednictvím tohoto mechanismu jsou odesílány dodávky z jednotlivých zemí EU. Evropská komise dosud poskytla ve formě humanitární pomoci více než 400 milionů eur (údaje k únoru 2015).

Od listopadu 2014 odpovídá za chod GŘ pro humanitární pomoc a civilní ochranu (ECHO) evropský komisař pro humanitární pomoc a řešení krizí Christos Stylianides.

Humanitární pomoc

Evropská unie pomáhá ve všech hlavních krizových oblastech po celém světě, včetně Sýrie, Jižního Súdánu, Ukrajiny, západní Afriky postižené epidemií eboly a Středoafrické republiky. Je přítomna i v zemích, které se přesto, že již tamější konflikt skončil, nadále zmítají v chaosu (např. Pobřeží slonoviny). Pomáhá zachraňovat životy, snižovat utrpení a chránit bezpečnost a důstojnost dotčených osob.

Od roku 1992 poskytla EU humanitární pomoc ve více než 140 zemích. Přestože roční rozpočet na tyto operace činí pouze necelou 1 miliardu eur, každoročně díky němu dostává humanitární pomoc přibližně 120 milionům lidí.

Evropská unie rovněž upozorňuje na tzv. opomíjené krize, které většinou trvají delší dobu a kterým se nedostává pozornosti médií a mezinárodního společenství. V poslední době například pomohla zaměřit pozornost mezinárodního společenství na humanitární katastrofu ve Středoafrické republice.

Jak fungujeme

Organizováním pomoci financované z EU je pověřeno Generální ředitelství Evropské komise pro humanitární pomoc a civilní ochranu (ECHO). Humanitární pomoc je pak na místě poskytována prostřednictvím více než 200 partnerských organizací a agentur, k nimž patří:

  • nevládní organizace
  • mezinárodní organizace
  • organizace Červeného kříže
  • agentury OSN.

Pomoc při mimořádných událostech poskytujeme nestranně, bez ohledu na rasu, příslušnost k etnické skupině, náboženství, pohlaví, věk, národnost či politickou příslušnost postižených.

Humanitární pomoc EU je směřována zejména do těchto oblastí: potraviny a výživa – 40 %, výstavba přístřeší – 19 %, zdravotní péče a podpora – 14 %.

Odvětví, která v rámci evropské humanitární pomoci dostávají nejvíce prostředků

Iniciativa „EU Aid Volunteers“

V rámci iniciativy EU Aid Volunteers (2014–2020) se může zhruba 18 000 evropských dobrovolníků zúčastnit po celém světě projektů financovaných EU. Do konce tohoto programu bude:

  • přibližně 4 000 dobrovolníků vyškoleno a vysláno do humanitárních organizací, které působí v zemích postižených katastrofami.
  • dalších 4 000 dobrovolníků a zaměstnanců nevládních organizací se zúčastní školení a budování kapacit
  • okolo 10 000 dobrovolníků na internetu bude podporovat projekty ve svých domovských zemích.

Civilní ochrana

Prostřednictvím evropského mechanismu civilní ochrany hraje Evropská komise klíčovou úlohu při koordinaci reakce na krize v EU i po celém světě. Probíhající i potenciální krize na celém světě neustále monitoruje středisko pro koordinaci odezvy na mimořádné události.

Středisko koordinuje komunikaci mezi postiženou zemí, odborníky v terénu a zeměmi účastnícími se mechanismu civilní ochrany EU. Mechanismus v současné době zahrnuje všech 28 zemí EU a Island, Černou Horu a Norsko. Právě probíhá proces obnovy členství Bývalé jugoslávské republiky Makedonie. V nedávné době podepsalo dohody připravující členství v mechanismu Turecko a Srbsko.

Nabídky pomoci jsou tak lépe přizpůsobovány potřebám postižené země.

V letech 2010 až 2014 reagovala EU na více než 80 krizových situací po celém světě:

V lednu 2014 vstoupily v platnost nové právní předpisy týkající se civilní ochrany. Stanovují rámec pro užší spolupráci v oblasti:

  • prevence katastrof
  • posouzení rizika
  • připravenosti a plánování, včetně pravidelnějších společných školení a cvičení pro evropské týmy civilní ochrany.

Slouží rovněž jako základ pro opatření, v jejichž rámci se dobrovolně sdružují experti a sdílejí know-how z jednotlivých zemí Unie.

Pokud máte zájem o nejnovější aktuality týkající se humanitární pomoc a civilní ochranu, kterou EU poskytuje, přihlaste se k odběru elektronických upozornění na stránkách ECHO.

Publication

Text byl aktualizován v říjnu 2015

Publikace je součástí edice Politiky Evropské unie

Back to top