Evropska unija

Človekove pravice

Človekovo dostojanstvo, svoboda, demokracija, enakost, pravna država in spoštovanje človekovih pravic – te vrednote so zapisane v pogodbah EU. Pravice državljanov EU jasno in nedvoumno navaja Listina EU o temeljnih pravicah.

Varovanje temeljnih pravic v EU

Temeljne pravice jamči na nacionalni ravni ustavni sistem posamezne države, na ravni EU pa Listina EU o temeljnih pravicah (sprejeta leta 2000, z letom 2009 je postala zavezujoča za države EU). Varovanje človekovih pravic je naloga vseh institucij EU – Komisije, Parlamenta in Sveta. Listina o temeljnih pravicah:

  • navaja temeljne pravice, ki so zavezujoče za institucije in organe EU,
  • velja tudi za države članice, kadar izvajajo zakonodajo EU.

Posamezniki morajo tožbo zaradi kršitve svojih pravic vložiti na sodišču v svoji državi, le v skrajnem primeru na Sodišču Evropske unije.

Listina EU o temeljnih pravicah je usklajena z Evropsko konvencijo o človekovih pravicah, ki so jo ratificirale vse države EU.

Tu je še Agencija za temeljne pravice, ki ugotavlja in preučuje glavne pojave in dogajanje na tem področju.

Uveljavljanje človekovih pravic v svetu

Evropska unija je sprejela strateški okvir za človekove pravice in demokracijo (leta 2012) in tako omogočila učinkovitejše in doslednejše izvajanje politike EU o človekovih pravicah. Akcijski načrt za človekove pravice in demokracijo (2015–2020) predstavlja sporazumno dogovorjeno podlago za skupno zavzemanje držav in institucij EU na tem področju. EU je leta 2012 imenovala tudi prvega posebnega predstavnika EU za človekove pravice, in sicer Stavrosa Lambrinidisa, ki si prizadeva za čim bolj učinkovito in javno prepoznavno politiko EU o človekovih pravicah v državah zunaj EU.

Evropska unija temelji na trdni zavezanosti uveljavljanju in varovanju človekovih pravic, demokracije in pravne države v svetu. Človekove pravice so v ospredju odnosov EU z drugimi državami in regijami. Z delovanjem za uveljavitev človekovih pravic je mogoče preprečiti in rešiti konflikte ter kot končni cilj odpraviti revščino.

Politika EU o človekovih pravicah:

  • uveljavlja pravice žensk, otrok, manjšin in razseljenih oseb,
  • nasprotuje smrtni kazni, mučenju, trgovanju z ljudmi in diskriminaciji,
  • brani civilne, politične, ekonomske, socialne in kulturne pravice,
  • brani univerzalnost in nedeljivost človekovih pravic, pri čemer polno in dejavno sodeluje s partnerskimi državami, mednarodnimi in regionalnimi organizacijami ter skupinami in združenji na vseh ravneh družbe.

Vsi sporazumi o trgovini in sodelovanju z državami zunaj EU (že več kot 120 sporazumov) vsebujejo klavzulo o človekovih pravicah, po kateri so človekove pravice temeljni vidik medsebojnih odnosov. Evropska unija je zaradi kršitev človekovih pravic v številnih primerih uvedla sankcije

EU vodi tudi dialog o človekovih pravicah z več kot 40 državami in organizacijami, med njimi Rusijo, Kitajsko in Afriško unijo. V svojem letnem poročilu o človekovih pravicah in demokraciji ocenjuje uspešnost svojih prizadevanj v svetu 

Z evropskim instrumentom za demokracijo in človekove pravice podpira organizacije in združenja ter posameznike, ki se zavzemajo za človekove pravice in temeljne svoboščine, demokracijo in pravno državo. Za obdobje 2014–2020 je instrumentu namenila proračunska sredstva v višini 1,3 milijarde evrov.

Publication

Informativni pregled, objavljen julija 2016

Ta publikacija je del serije „EU IN“.

Back to top