Európska únia

Ľudské práva

Ľudská dôstojnosť, sloboda, demokracia, rovnosť, právny štát a rešpektovanie ľudských práv sú hodnoty zakotvené v zmluvách EÚ. Charta základných práv EÚ je jasným a silným vyjadrením práv občanov Únie.

Ochrana základných práv v EÚ

Základné práva sú na vnútroštátnej úrovni garantované ústavným poriadkom jednotlivých krajín a na úrovni EÚ prostredníctvom Charty základných práv Európskej únie. Charta bola prijatá v roku 2000 a od roku 2009 je právne záväzná pre všetky členské štáty EÚ. Všetky hlavné inštitúcie EÚ – Komisia, Parlament a Rada – zohrávajú dôležitú úlohu pri ochrane ľudských práv. Charta:

  • stanovuje základné práva, ktoré sú záväzné pre inštitúcie a orgány EÚ,
  • pri vykonávaní práva EÚ ju musia dodržiavať aj členské štáty.

Jednotlivci, ktorí hľadajú nápravu, sa musia obrátiť na súdy vo svojej krajine. V krajnom prípade sa môžu obrátiť na Európsky súdny dvor.

Charta je v súlade s Európskym dohovorom o ľudských právach, ktorý ratifikovali všetky členské štáty EÚ.

Agentúra pre základné práva identifikuje a analyzuje hlavné trendy v oblasti základných práv.

Presadzovanie ľudských práv vo svete

Cieľom strategického rámca v oblasti ľudských práv a demokracie z roku 2012 je efektívnejšia a súdržnejšia politika EÚ v tejto oblasti. Akčný plán pre oblasť ľudských práv a demokracie (2015 – 2020) predstavuje dohodnutý základ pre skutočne kolektívne úsilie zo strany krajín a inštitúcií EÚ. V roku 2012 bol vymenovaný prvý osobitný zástupca EÚ pre ľudské práva Stavros Lambrinidis. Jeho úlohou je zefektívniť politiku EÚ v oblasti ľudských práv v tretích krajinách a dostať ju do povedomia verejnosti.

Európska únia vychádza z pevného záväzku presadzovať a ochraňovať ľudské práva, demokraciu a právny štát na celom svete. Ľudské práva sú v centre vzťahov EÚ s inými krajinami a regiónmi. Podpora práce v oblasti ľudských práv pomáha predchádzať konfliktom, riešiť ich a v konečnom dôsledku aj zmierňovať chudobu.

EÚ v rámci svojej politiky:

  • pracuje na presadzovaní práv žien, detí, menšín a vysídlených osôb,
  • bojuje proti trestu smrti, mučeniu, obchodovaniu s ľuďmi a diskriminácii,
  • chráni občianske, politické, hospodárske, sociálne a kultúrne práva,
  • chráni univerzálny a nedeliteľný charakter ľudských práv prostredníctvom mnohostrannej a aktívnej spolupráce s partnerskými krajinami, medzinárodnými a regionálnymi organizáciami a skupinami a združeniami na všetkých úrovniach spoločnosti.

Všetky dohody o obchode alebo o spolupráci s tretími krajinami (v súčasnosti vyše 120) obsahujú doložku o ľudských právach, v ktorej sa uvádza, že ľudské práva sú neodmysliteľným prvkom vzájomných vzťahov s EÚ. Z dôvodu porušenia ľudských práv EÚ v mnohých prípadoch uvalila sankcie

EÚ vedie dialóg o ľudských právach s viac ako 40 organizáciami a krajinami vrátane Ruska, Číny a Africkej únie. Výročná správa EÚ o ľudských právach a demokracii hodnotí jej prácu v týchto oblastiach na celom svete. 

Prostredníctvom európskeho nástroja pre demokraciu a ľudské práva EÚ podporuje skupiny a združenia alebo jednotlivcov, ktorí obhajujú ľudské práva a základné slobody, demokraciu a zásady právneho štátu. Tento nástroj disponuje na obdobie rokov 2014 – 2020 prostriedkami vo výške 1,3 miliardy EUR.

Publication

Informačný prehľad uverejnený v júli 2016

Táto publikácia je súčasťou série „EÚ A“.

Back to top