Europos Sąjunga

Žmogaus teisės

Žmogaus orumas, laisvė, demokratija, lygybė, teisinė valstybė ir pagarba žmogaus teisėms – šios vertybės įtvirtintos ES sutartimis. ES Pagrindinių teisių chartijoje aiškiai ir tvirtai išdėstomos ES piliečių teisės.

Pagrindinių teisių apsauga ES

Pagrindinės teisės garantuotos nacionaliniu lygmeniu atskirų šalių konstitucijomis, o ES lygmeniu – ES pagrindinių teisių chartija (priimta 2000 m. ir ES šalims privaloma nuo 2009 m.). Ginant žmogaus teises tam tikras vaidmuo tenka kiekvienai ES institucijai – Europos Komisijai, Europos Parlamentui ir Tarybai. Chartija:

  • įtvirtinamos pagrindinės teisės, kurių privalo paisyti ES institucijos ir įstaigos;
  • ji privaloma šalių vyriausybėms, kai jos įgyvendina ES teisę.

Savo teises norintys apginti fiziniai asmenys turi kreiptis į savo šalies teismus. Kai visos kitos priemonės jau išnaudotos, jie gali kreiptis į Europos Teisingumo Teismą (ETT).

Chartija atitinka Europos žmogaus teisių konvenciją (EŽTK), kurią ratifikavo visos ES šalys.

Pagrindinių teisių agentūra (PTA) nustato ir analizuoja svarbiausias šios srities tendencijas.

Žmogaus teisių puoselėjimas visame pasaulyje

2012 m. ES strateginė programa žmogaus teisių ir demokratijos srityje skirta užtikrinti, kad ES žmogaus teisių politika būtų veiksmingesnė ir nuoseklesnė. ES veiksmų planas žmogaus teisių ir demokratijos srityje (2015–2020 m.) suteikia bendrai pripažįstamą pagrindą ES šalims ir institucijoms imtis išties kolektyvinių pastangų. 2012 m. pirmą kartą buvo paskirtas ES specialusis įgaliotinis žmogaus teisių klausimais – juo tapo Stavras Lambrinidis. Jo užduotis – rūpintis, kad ES žmogaus teisių politika ES nepriklausančiose šalyse būtų veiksmingesnė ir į ją būtų atkreiptas visuomenės dėmesys.

Europos Sąjunga tvirtai įsipareigojusi propaguoti ir ginti žmogaus teises, demokratiją ir teisinės valstybės principus visame pasaulyje. Žmogaus teisės yra vienas iš pagrindinių ES santykių su kitomis šalimis ir regionais aspektų. Žmogaus teisių propagavimo veikla gali padėti užkirsti kelią konfliktams, juos spręsti ir, galiausiai, sumažinti skurdą.

Vykdant ES politiką:

  • dirbama, kad būtų puoselėjamos moterų, vaikų, mažumų, perkeltųjų asmenų teisės;
  • kovojama su mirties bausmės, kankinimų taikymu, prekyba žmonėmis, diskriminacija;
  • ginamos pilietinės, politinės, ekonominės, socialinės ir kultūrinės teisės;
  • ginamas žmogaus teisių visuotinumas ir nedalomumas visapusiškai ir aktyviai bendradarbiaujant su šalimis partnerėmis, tarptautinėmis ir regioninėmis organizacijomis ir grupėmis bei visų visuomenės lygmenų asociacijomis.

Į visus prekybos ar bendradarbiavimo susitarimus su ES nepriklausančiomis šalimis (šių susitarimų jau daugiau nei 120) įtraukiamos žmogaus teisių nuostatos, kuriomis nurodoma, kad žmogaus teisės yra esminė santykių su ES dalis. Už žmogaus teisių pažeidimus ES jau ne kartą taikė sankcijas

Su daugiau kaip 40 šalių ir organizacijų (įskaitant Rusiją, Kiniją, Afrikos Sąjungą) ES taip pat vykdo dialogą žmogaus teisių klausimais. ES metinėje žmogaus teisių ir demokratijos ataskaitoje vertinama ES žmogaus teisių srities veikla visame pasaulyje. 

Naudodama Europos demokratijos ir žmogaus teisių rėmimo priemonę (EDŽTRP), ES remia grupes, asociacijas ir asmenis, ginančius žmogaus teises ir pagrindines laisves, demokratiją ir teisinę valstybę. Šiai priemonei 2014–2020 m. skirta 1,3 mlrd. eurų.

Publication

Informacijos suvestinė paskelbta 2016 m. liepą.

Šis leidinys yra serijos „ES IR“ dalis.

Back to top