Europska unija

Ljudska prava

Ljudsko dostojanstvo, sloboda, demokracija, jednakost, vladavina prava i poštovanje ljudskih prava vrijednosti su koje su ugrađene u temelje ugovora Europske unije. U Povelji EU-a o temeljnim pravima jasno su definirana prava građana EU-a

Zaštita temeljnih prava u EU-u

Na nacionalnoj razini temeljna su prava zajamčena ustavnim sustavom svake države, a na razini EU-a Poveljom EU-a o temeljnim pravima (donesenom 2000. i obvezujućom za države članice od 2009.). Sve institucije EU-a (Komisija, Parlament i Vijeće) imaju svoju ulogu u zaštiti ljudskih prava. Povelja:

  • u jednom instrumentu objedinjuje temeljna prava koja su obvezujuća za institucije i tijela EU-a
  • primjenjuje se na nacionalne vlade kada provode propise EU-a.

Osobe koje traže pravnu zaštitu moraju se obratiti sudovima u svojoj zemlji. U zadnjoj instanci mogu se obratiti Sudu EU-a.

Povelja je u skladu s Europskom konvencijom o ljudskim pravima (EKLJP) koju su ratificirale sve države članice EU-a.

Agencija za temeljna prava (FRA) utvrđuje i analizira glavna kretanja u tom području.

Promicanje ljudskih prava u svijetu

Svrha je strateškog okvira o ljudskim pravima i demokraciji 2012. politiku EU-a o ljudskim pravima učiniti učinkovitijom i dosljednijom. Akcijskim planom za ljudska prava i demokraciju (2015. – 2020.) osigurana je osnova za istinski kolektivni napor država članica EU-a i institucija EU-a. Europska unija je 2012. imenovala svojeg prvog posebnog predstavnika za ljudska prava, a ta je dužnost pripala Stavrosu Lambrinidisu. Njegova je uloga skrenuti pozornost javnosti na politiku EU-a u području ljudskih prava u zemljama izvan EU-a te je učiniti učinkovitijom.

Jedan od temelja Europske unije jest predanost promicanju i zaštiti ljudskih prava, demokracije i vladavine prava u cijelome svijetu. Ljudska prava čine samu srž odnosa EU-a s drugim državama i regijama. Promicanje napora u zaštiti ljudskih prava može pomoći u sprječavanju i rješavanju sukoba te u konačnici pridonijeti ublažavanju siromaštva.

Politika EU-a obuhvaća:

  • napore u promicanju prava žena, djece, manjina i raseljenih osoba
  • borbu protiv smrtne kazne, mučenja, trgovanja ljudima i diskriminacije
  • zaštitu građanskih, političkih, ekonomskih, socijalnih i kulturnih prava
  • zaštitu univerzalne i nedjeljive prirode ljudskih prava punom i aktivnom suradnjom s partnerskim zemljama, međunarodnim i regionalnim organizacijama te skupinama i udrugama na svim razinama društva.

Svi sporazumi o trgovini ili suradnji s državama koje nisu članice EU-a (do sada ih je potpisano preko 120) sadržavaju klauzulu o ljudskim pravima kojom je utvrđeno da su ljudska prava ključna za odnose s EU-om. EU je u nekoliko slučajeva uveo sankcije za kršenja ljudskih prava. 

Osim toga EU vodi dijalog o ljudskim pravima s više od 40 zemalja i organizacija, uključujući Rusiju, Kinu i Afričku uniju. U svojem godišnjem izvješću o ljudskim pravima i demokraciji EU ocjenjuje svoje djelovanje na zaštiti ljudskih prava u svijetu. 

S pomoću Europskog instrumenta za demokraciju i ljudska prava (EIDHR) EU podupire skupine i udruge ili pojedince koji se bore za ljudska prava i temeljne slobode, demokraciju i vladavinu prava. Za provedbu tog instrumenta izdvojena su sredstva u iznosu od 1,3 milijardi eura za razdoblje 2014. – 2020.

Publication

Informativni list objavljen u srpnju 2016.

Ova je Publikacija dio serije „EU I”.

Back to top