Euroopan Unioni

Ihmisoikeudet

EU:n perussopimusten keskeisiä arvoja ovat ihmisarvo, vapaus, demokratia, tasa-arvo sekä ihmisoikeuksien ja oikeusvaltion periaatteiden kunnioittaminen. EU:n perusoikeuskirjassa vahvistetaan EU-kansalaisen perusoikeudet.

Ihmisoikeuksien suojelu EU:ssa

Perusoikeuksien turvana on kunkin EU-maan tasolla maan perustuslaki ja EU:n tasolla EU:n perusoikeuskirja, joka annettiin vuonna 2000 ja joka on sitonut EU-maita vuodesta 2009. Kaikilla EU:n toimielimillä – komissiolla, parlamentilla ja neuvostolla – on oma osansa ihmisoikeuksien turvaamisessa. EU:n perusoikeuskirja

  • määrittää perusoikeudet, jotka sitovat EU:n toimielimiä ja laitoksia.
  • koskee myös kansallisia hallituksia, kun ne panevat täytäntöön EU:n oikeutta.

Kansalaisen, joka katsoo oikeuksiaan loukatun, on ensiksi haettava oikaisua maansa kansallisen oikeuslaitoksen kautta. Viimeisenä keinona hänellä on mahdollisuus viedä asiansa Euroopan ihmisoikeustuomioistuimeen.

Perusoikeuskirja seuraa johdonmukaisesti myös Euroopan ihmisoikeussopimusta (ECHR), jonka kaikki EU-maat ovat ratifioineet.

EU:n perusoikeusvirasto kartoittaa ja analysoi alan tärkeimpiä suuntauksia.

Ihmisoikeuksien edistäminen maailmanlaajuisesti

Vuonna 2012 hyväksytyn ihmisoikeuksia ja demokratiaa koskevan EU:n strategisen kehyksen tavoitteena on tehostaa EU:n toimintaa ihmisoikeuksien alalla ja tehdä siitä entistä tehokkaampaa ja johdonmukaisempaa. Ihmisoikeuksia ja demokratiaa koskeva EU:n toimintasuunnitelma (2015–2020) muodostaa yhteisen perustan EU-maiden ja EU:n toimielinten aidosti kollektiiviselle toiminnalle. EU nimitti vuonna 2012 Stavros Lambrinidisin ensimmäiseksi ihmisoikeuksista vastaavaksi EU:n erityisedustajaksi. Hänen tehtävänään on parantaa EU:n ihmisoikeuspolitiikan tehokkuutta EU:n ulkopuolisissa maissa ja tiedottaa siitä.

Euroopan unioni on vahvasti sitoutunut edistämään ja suojelemaan ihmisoikeuksia, demokratiaa ja oikeusvaltioperiaatetta maailmanlaajuisesti. Ihmisoikeudet ovat keskeisessä asemassa EU:n suhteissa muihin maihin ja alueisiin. Ihmisoikeuksien edistäminen voi auttaa ehkäisemään ja ratkaisemaan konflikteja sekä lievittämään myös köyhyyttä.

Ihmisoikeuspolitiikallaan EU

  • edistää naisten, lasten, vähemmistöjen ja pakolaisten oikeuksia
  • vastustaa kuolemanrangaistusta, kidutusta, ihmiskauppaa ja syrjintää
  • puolustaa kansalaisuuteen liittyviä, poliittisia, taloudellisia, sosiaalisia ja kulttuurisia oikeuksia
  • puolustaa ihmisoikeuksien yleismaailmallisuutta ja jakamattomuutta, kun se tekee aktiivista ja kattavaa yhteistyötä kumppanimaiden sekä kansainvälisten ja alueellisten järjestöjen sekä yhteiskunnan kaikkia tasoja edustavien ryhmien ja järjestöjen kanssa.

Kaikkiin EU:n ulkopuolisten maiden kanssa tehtyihin kauppa- tai yhteistyösopimuksiin (nykyisin yli 120 sopimusta) on sisällytetty ihmisoikeuslauseke, jonka mukaan ihmisoikeuksien kunnioittaminen on olennainen osa sopimuspuolten välisiä suhteita. EU on määrännyt ihmisoikeusloukkausten vuoksi pakotteita useille maille. 

EU käy myös vuoropuhelua ihmisoikeuksista yli 40 maan ja organisaation, kuten Venäjän, Kiinan ja Afrikan unionin, kanssa. EU:n vuosikertomuksessa ihmisoikeuksista ja demokratiasta arvioidaan EU:n toimintaa ihmisoikeuksien alalla koko maailmassa.

Demokratiaa ja ihmisoikeuksia koskevan eurooppalaisen rahoitusvälineen (EIDHR) avulla EU tukee ryhmiä ja järjestöjä tai henkilöitä, jotka puolustavat ihmisoikeuksien ja perusvapauksien kunnioittamista, demokratiaa ja oikeusvaltiota. Rahoitusvälineen budjetti on 1,3 miljardia euroa vuosille 2014–2020.

Publication

Julkaistu heinäkuussa 2016

Tämä julkaisu on osa Euroopan komission julkaisusarjaa ”EU ja...”.

Back to top