Europæiske Union

Menneskerettigheder

Menneskelig værdighed, frihed, demokrati, lighed, retsstatsprincippet og menneskerettighederne – det er værdier, der er forankret i EU-traktaterne. EU’s charter om grundlæggende rettigheder er et klart og stærkt signal om EU-borgernes rettigheder.

Beskyttelse af de grundlæggende rettigheder i EU

De grundlæggende rettigheder er garanteret på nationalt plan af de enkelte landes forfatninger og på EU-plan af EU's charter om grundlæggende rettigheder (vedtaget i 2000 og bindende for medlemslandene siden 2009). Alle EU-institutionerne – Kommissionen, Parlamentet og Rådet – har en rolle at spille i beskyttelsen af menneskerettighederne. Chartret:

  • fastsætter de grundlæggende rettigheder, som er bindende for EU's institutioner og organer
  • gælder for de nationale regeringer, når de gennemfører EU-lovgivningen.

De enkelte borgere, der indgiver klager, skal gå gennem domstolene i deres eget land. Som sidste udvej kan de henvende sig til Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol.

Chartret er i overensstemmelse med den europæiske menneskerettighedskonvention (EMRK), som er blevet ratificeret af alle EU-landene.

Agenturet for grundlæggende rettigheder (FRA) udpeger og analyserer vigtige tendenser på dette område.

Beskyttelse af menneskerettighederne i verden

Den strategiske ramme for menneskerettigheder og demokrati fra 2012 skal gøre EU's menneskerettighedspolitik mere effektiv og konsekvent. Handlingsplanen for menneskerettigheder og demokrati (2015-2020) danner et fastlagt grundlag for en virkelig kollektiv indsats fra både EU-landene og EU’s institutioner. I 2012 udpegede EU sin første særlige repræsentant for menneskerettigheder, Stavros Lambrinidis. Hans opgave er at gøre EU's politik om menneskerettigheder i ikke-EU-lande mere effektiv og henlede folks opmærksomhed på den.

EU er baseret på et stærkt engagement i at fremme og beskytte menneskerettighederne, demokratiet og retsstaten i hele verden. Menneskerettigheder har en central plads i EU's forbindelser med andre lande og regioner. Arbejdet med at fremme menneskerettighederne kan bidrage til at forebygge og løse konflikter og i sidste ende afhjælpe fattigdommen.

EU's politik omfatter:

  • fremme af rettigheder for kvinder, børn, mindretal og fordrevne personer
  • bekæmpe dødsstraf, tortur, menneskehandel og forskelsbehandling
  • forsvare borgerlige, politiske, økonomiske, sociale og kulturelle rettigheder
  • forsvare menneskerettighedernes universelle og udelelige karakter ved at indgå i fulde og aktive partnerskaber med partnerlande, internationale organisationer, regionale organisationer og grupper og foreninger i alle samfundslag.

Alle aftaler om handel eller samarbejde med lande uden for EU (nu over 120) indeholder en menneskerettighedsklausul, der fastslår, at menneskerettigheder spiller en vigtig rolle for forbindelserne med EU. EU har anvendt sanktioner ved krænkelser af menneskerettighederne i en række tilfælde. 

EU indgår også i dialoger om menneskerettigheder med over 40 lande og organisationer, herunder Rusland, Kina og Den Afrikanske Union. EU's årsrapport om menneskerettigheder og demokrati hylder indsatsen for menneskerettigheder i hele verden. 

Gennem Det Europæiske Instrument for Demokrati og Menneskerettigheder (EIDHR) støtter EU grupper og sammenslutninger eller enkeltpersoner, som forsvarer menneskerettighederne, de grundlæggende friheder, demokrati og retsstaten. Instrumentet har et budget på 1,3 mia. euro (næsten 10 mia. kroner) for 2014-2020.

Publication

Faktablad offentliggjort i juli 2016

Denne publikation indgår i serien "EU OG".

Back to top