Evropská unie

Lidská práva

Lidská důstojnost, svoboda, demokracie, rovnost, právní stát a dodržování lidských práv – to jsou hodnoty zakotvené v zakládajících smlouvách EU. Listina základní práv EU je jasným a důrazným prohlášením práv občanů EU.

Ochrana základních práv na území EU

Základní práva jsou zaručena jak na vnitrostátní úrovni ústavami jednotlivých členských zemí Unie, tak na úrovni evropské Listinou základních práv, která byla přijata v roce 2000 a její dodržování je od roku 2009 závazné pro všechny členské státy Unie. V ochraně lidských práv se angažují všechny orgány EU: Komise, Evropský parlament i Rada. Listina základních práv:

  • obsahuje všechna základní práva, která jsou závazná pro všechny orgány i instituce EU.
  • musí být dodržována jednotlivými státy při provádění legislativy EU.

Občané usilující o nápravu v případech, kdy byla porušena jejich základní práva, se musí obrátit na soudy ve své vlastní zemi. Poslední instancí pro ně pak je Evropský soudní dvůr (ESD).

Listina základních práv je v souladu s Evropskou úmluvou o lidských právech (ECHR), která byla ratifikována všemi členskými státy EU.

Hlavní trendy v této oblasti sleduje a analyzuje Agentura Evropské unie pro základní práva (FRA).

Prosazování lidských práv ve světě

Účinnost politik EU v oblasti lidských práv a jejich důslednost je upevňována strategickým rámcem EU pro lidská práva a demokracii z roku 2012. Akční plán EU pro lidská práva a demokracii (2015–2020) poskytuje základ pro skutečně kolektivní úsilí ze strany členských států EU a orgánů EU. V roce 2012 jmenovala EU historicky prvního zvláštního zástupce EU pro lidská práva. Stal se jím Stavros Lambrinidis. Jeho úkolem je zajistit, aby byly politiky EU v oblasti lidských práv v zemích mimo EU účinnější a veřejnost jim věnovala větší pozornost.

Evropská unie je založena na pevném závazku prosazování a ochrany lidských práv, demokracie a právního státu na celém světě. Lidská práva jsou rovněž prioritou ve vztazích EU s ostatními zeměmi a regiony. Prosazování lidských práv může pomoci při předcházení konfliktům i při jejich řešení a v konečném důsledku pak přispívat ke zmírnění chudoby.

Svou politikou EU:

  • usiluje o prosazování práv žen, dětí, menšin a vysídlených osob
  • zavrhuje trest smrti, mučení, obchodování s lidmi a diskriminaci
  • brání občanská, politická, hospodářská, sociální a kulturní práva
  • brání všeobecnou a nedělitelnou povahu lidských práv tím, že plně a aktivně spolupracuje s partnerskými zeměmi, mezinárodními organizacemi, regionálními organizacemi a skupinami a sdružení na všech úrovních občanské společnosti.

Veškeré dohody o obchodu či spolupráci s nečlenskými zeměmi EU obsahují doložku o lidských právech, která stanoví, že lidská práva tvoří naprosto zásadní součást vztahů s EU. Za nedodržování lidských práv již EU uvalila sankce na několik zemí. 

Kromě toho EU rovněž vede dialog o lidských právech s více než 40 zeměmi a organizacemi, k nimž patří Rusko, Čína a Africká unie. Výroční zpráva EU o stavu lidských práv a demokracie uvádí, jaké úsilí bylo v oblasti lidských práv celosvětově vynaloženo.

Prostřednictvím Evropského nástroje pro demokracii a lidská práva (EIDHR) EU podporuje skupiny, sdružení i jednotlivce, kteří usilují o dodržování lidských práv a základních svobod, demokracie a právního státu. Tento nástroj disponuje v období 2014–2020 prostředky ve výši 1,3 miliardy eur.

Publication

Informační přehled zveřejněný v červenci 2016

Tato publikace je součástí edice „ EU a…“.

Back to top