Европейски съюз

Права на човека

Права на човека

Човешкото достойнство, свободата, демокрацията, равенството, върховенството на закона и зачитането на човешките права са ценности, залегнали в договорите на ЕС. В Хартата на основните права на Европейския съюз по ясен и категоричен начин са утвърдени правата на гражданите на ЕС.

Защита на основните права в ЕС

В ЕС основните права са гарантирани на национално равнище от конституционните системи на страните членки, а на европейско равнище — от Хартата на основните права на Европейския съюз (приета през 2000 г. и задължителна за страните от ЕС от 2009 г. насам). Всички институции на ЕС – Комисията, Парламентът и Съветът – играят роля в защитата на човешките права. Хартата:

  • включва в един-единствен инструмент задължителните за всички институции и органи на ЕС основни права;
  • се отнася и за националните правителства, когато прилагат правото на ЕС.

Физически лица, които търсят правна защита, трябва да се обърнат към съда в своята страна. Като последна инстанция те могат да се обърнат към Европейския съд.

Хартата съответства на Европейската конвенция за правата на човека, ратифицирана от всички страни от ЕС.

Агенцията на ЕС за основните прав определя и анализира главните тенденции в областта на основните права.

Насърчаване на правата на човека в международен план

Целта на стратегическата рамка на ЕС от 2012 г. относно правата на човека и демокрацията политиката на ЕС в областта на човешките права да стане по-ефективна и последователна. Планът за действие относно правата на човека и демокрацията (2015-2020 г.) предоставя съгласувана основа за наистина колективно усилие от страна на държавите от ЕС и на институциите на Съюза. През 2012 г. ЕС назначи първия си специален представител за правата на човека — г-н Ставрос Ламбринидис. Неговата роля е да повишава ефективността на политиката на ЕС в областта на човешките права и да я популяризира сред широката публика.

Европейският съюз се основава на силен ангажимент за насърчаване и защита на човешките права, демокрацията и върховенството на закона по света. Човешките права са на преден план и в отношенията на Съюза с други страни и региони. Работата в областта на човешките права може да допринесе за предотвратяване и разрешаване на конфликти, а в крайна сметка — за намаляване на бедността.

Политиката на ЕС включва:

  • работа за насърчаване правата на жените, децата, малцинствата и разселените лица,
  • противопоставяне на смъртното наказание, изтезанията, трафика на хора и дискриминацията,
  • защита на гражданските, политическите, икономическите, социалните и културните права,
  • защита на универсалния и неделим характер на правата на човека посредством цялостно и активно сътрудничество със страни партньори, международни и регионални организации и групи и асоциации на всички равнища в обществото.

Всички споразумения за търговия или сътрудничество със страни извън Съюза съдържат клауза за правата на човека, според която тези права са централен елемент в отношенията с ЕС. ЕС наложи санкции за накърняване на правата на човека на редица страни.

Освен това ЕС води диалог за човешките права с повече от 40 страни и организации, сред които са Русия, Китай и Африканският съюз. В годишния доклад на ЕС за човешките права се изтъква неговата работа в областта на човешките права по света.

Чрез Европейския инструмент за демокрация и права на човека ЕС подкрепя групи и асоциации или отделни лица, които защитават правата на човека и основните свободи, демокрацията и върховенството на закона. За периода 2014-2020 г. бюджетът за този инструмент е 1,3 млрд. евро.

Publication

Информационен документ, публикуван през юли 2016 г.

Тази публикация е част от поредицата „ЕС И“.

Back to top