Európska únia

Zdravie

Národné vlády sú zodpovedné za organizáciu zdravotnej starostlivosti a zabezpečenie jej fungovania. Úlohou EÚ je dopĺňať vnútroštátne politiky tým, že:

 • pomáha vládam krajín EÚ dosiahnuť spoločné ciele,
 • združovaním zdrojov vytvára úspory z rozsahu,
 • pomáha krajinám EÚ riešiť spoločné výzvy, ako sú pandémie, chronické ochorenia alebo vplyv vyššej očakávanej dĺžky života na systémy zdravotnej starostlivosti.

Politika EÚ v oblasti zdravia, ktorá sa vykonáva prostredníctvom stratégie v oblasti zdravia, sa zameriava na:

 • prevenciu, a to najmä podporovaním zdravšieho životného štýlu,
 • rovnaké šance, pokiaľ ide o dobré zdravie a kvalitnú zdravotnú starostlivosť pre všetkých (bez ohľadu na príjem, pohlavie, etnický pôvod atď.),
 • riešenie závažných zdravotných hrozieb, ktoré sa týkajú viacerých krajín EÚ,
 • zachovanie zdravia aj vo vysokom veku,
 • podporu dynamických zdravotných systémov a nových technológií.

Zdravie má vplyv aj na ekonomickú prosperitu (pozri politický dokument Investovanie do zdravia).

Špecifické opatrenia EÚ

 • Celoeurópske právne predpisy a normy týkajúce sa zdravotníckych výrobkov a služieb (napr. lieky, zdravotnícke pomôcky a elektronické zdravotníctvo) a pacientov (napr. bezpečnosť a zdravotnícke služby zahŕňajúce viaceré krajiny EÚ).
 • Sprostredkovanie nástrojov, ktoré krajinám EÚ pomôžu spolupracovať a identifikovať najlepšie postupy (napr. propagačná činnosť v oblasti zdravia, riešenie rizikových faktorov, riadenie chorôb a zdravotných systémov).
 • Financovanie projektov v oblasti zdravia prostredníctvom programu EÚ v oblasti zdravia.

 

Choroby – prevencia

EÚ podporuje preventívne opatrenia proti chorobám, napr.:

 • zodpovedné označovanie potravín, vďaka ktorému spotrebitelia vedia, čo konzumujú,
 • boj proti rakovine prsníka, krčka maternice a rakovine hrubého čreva a konečníka – skríningové programy dostupné v celej EÚ, usmernenia v oblasti zabezpečenia kvality v oblasti liečby a zhromažďovanie znalostí a zdrojov,
 • opatrenia na podporu zdravého stravovania a fyzickej aktivity – podpora vlád, MVO a priemyslu, aby spolupracovali a uľahčili tak spotrebiteľom zmenu životného štýlu,
 • boj proti fajčeniu pomocou právnych predpisov o tabakových výrobkoch, reklame a sponzorstve a prostredníctvom zvyšovania povedomia.

Choroby – opatrenia

EÚ pomáha vládam svojich členských štátov účinnejšie sa pripraviť na závažné zdravotné hrozby týkajúce sa viacerých krajín EÚ a lepšie koordinovať ich reakcie. Napríklad umožňuje spoločný nákup očkovacích látok a iných zdravotníckych protiopatrení.

Európske centrum pre prevenciu a kontrolu chorôb v Štokholme posudzuje nové hrozby pre zdravie, čím umožňuje rýchlu reakciu EÚ. Zbiera poznatky o súčasných a vznikajúcich hrozbách a spolupracuje s vnútroštátnymi partnermi na vývoji celoeurópskeho dohľadu nad chorobami.

Farmaceutické výrobky

Všetky lieky v EÚ musia byť pred uvedením na trh schválené na vnútroštátnej úrovni alebo na úrovni EÚ. Bezpečnosť liekov predávaných v EÚ sa monitoruje počas celého ich životného cyklu. Ak sú nebezpečné, prijmú sa bezodkladné opatrenia; pozastaví sa predaj alebo sa odníme povolenie na uvedenie na trh.

V tomto systéme zohrávajú svoju úlohu Európska komisia, vnútroštátne orgány a Európska agentúra pre lieky (EMA) v Londýne. Agentúra EMA pomáha vnútroštátnym regulačným orgánom tým, že koordinuje odborné hodnotenie kvality, bezpečnosti a účinnosti liekov.

Výskum a inovácia

EÚ by v rokoch 2014 až 2020 mala prostredníctvom svojho výskumného programu Horizont 2020 vynaložiť 7,5 mld. EUR na výskum na zlepšenie zdravotnej starostlivosti v EÚ.

Ošetrenie v zahraničí

EÚ pomáha, ak je potrebné alebo jednoduchšie získať ošetrenie v zahraničí:ak sa najbližšia nemocnica nachádza v susednom štáte alebo ak je špecializovaná starostlivosť dostupná iba v zahraničí.

Právo občanov EÚ na ošetrenie v inej krajine Únie je zakotvené v právnych predpisoch EÚ o právach pacientov v prípade zdravotnej starostlivosti zahŕňajúcej viac ako jednu krajinu EÚ (cezhraničná zdravotná starostlivosť). Tieto predpisy:

 • uľahčujú spoluprácu vnútroštátnych orgánov v oblasti zdravotnej starostlivosti a výmenu informácií o kvalite a bezpečnostných normách v zdravotníctve,
 • zabezpečujú uznanie lekárskych predpisov v iných krajinách EÚ,
 • umožňujú vytváranie európskych referenčných sietí – špecializovaných centier odborných znalostí, v rámci ktorých sa experti v oblasti zdravia z celej Európy môžu podeliť o najlepšie postupy.

 

Na základe európskeho preukazu zdravotného poistenia sa osobám nachádzajúcim sa v zahraničí poskytne potrebné ošetrenie.

Medzinárodná spolupráca

Európska komisia úzko spolupracuje so svojimi strategickými partnermi, ako je Svetová zdravotnícka organizácia na zlepšení zdravotnej starostlivosti na celom svete pomocou výskumu, rozvojovej pomoci, lepšieho prístupu k liekom atď.

Back to top