European Union website, the official EU website

Zdravie

Národné vlády sú zodpovedné za organizáciu zdravotnej starostlivosti a zabezpečenie jej fungovania. Úlohou EÚ je dopĺňať vnútroštátne politiky tým, že:

 • pomáha vládam krajín EÚ dosiahnuť spoločné ciele,
 • združovaním zdrojov vytvára úspory z rozsahu,
 • pomáha krajinám EÚ riešiť spoločné výzvy, ako sú pandémie, chronické ochorenia alebo vplyv vyššej očakávanej dĺžky života na systémy zdravotnej starostlivosti.

Politika EÚ v oblasti zdravia, ktorá sa vykonáva prostredníctvom stratégie v oblasti zdravia, sa zameriava na:

 • prevenciu, a to najmä podporovaním zdravšieho životného štýlu,
 • rovnaké šance, pokiaľ ide o dobré zdravie a kvalitnú zdravotnú starostlivosť pre všetkých (bez ohľadu na príjem, pohlavie, etnický pôvod atď.),
 • riešenie závažných zdravotných hrozieb, ktoré sa týkajú viacerých krajín EÚ,
 • zachovanie zdravia aj vo vysokom veku,
 • podporu dynamických zdravotných systémov a nových technológií.

Zdravie má vplyv aj na ekonomickú prosperitu (pozri politický dokument Investovanie do zdravia).

Špecifické opatrenia EÚ

 • Celoeurópske právne predpisy a normy týkajúce sa zdravotníckych výrobkov a služieb (napr. lieky, zdravotnícke pomôcky a elektronické zdravotníctvo) a pacientov (napr. bezpečnosť a zdravotnícke služby zahŕňajúce viaceré krajiny EÚ).
 • Sprostredkovanie nástrojov, ktoré krajinám EÚ pomôžu spolupracovať a identifikovať najlepšie postupy (napr. propagačná činnosť v oblasti zdravia, riešenie rizikových faktorov, riadenie chorôb a zdravotných systémov).
 • Financovanie projektov v oblasti zdravia prostredníctvom programu EÚ v oblasti zdravia.

 

Choroby – prevencia

EÚ podporuje preventívne opatrenia proti chorobám, napr.:

 • zodpovedné označovanie potravín, vďaka ktorému spotrebitelia vedia, čo konzumujú,
 • boj proti rakovine prsníka, krčka maternice a rakovine hrubého čreva a konečníka – skríningové programy dostupné v celej EÚ, usmernenia v oblasti zabezpečenia kvality v oblasti liečby a zhromažďovanie znalostí a zdrojov,
 • opatrenia na podporu zdravého stravovania a fyzickej aktivity – podpora vlád, MVO a priemyslu, aby spolupracovali a uľahčili tak spotrebiteľom zmenu životného štýlu,
 • boj proti fajčeniu pomocou právnych predpisov o tabakových výrobkoch, reklame a sponzorstve a prostredníctvom zvyšovania povedomia.

Choroby – opatrenia

EÚ pomáha vládam svojich členských štátov účinnejšie sa pripraviť na závažné zdravotné hrozby týkajúce sa viacerých krajín EÚ a lepšie koordinovať ich reakcie. Napríklad umožňuje spoločný nákup očkovacích látok a iných zdravotníckych protiopatrení.

Európske centrum pre prevenciu a kontrolu chorôb Vybrať preklady k predchádzajúcemu odkazu  English (en) v Štokholme posudzuje nové hrozby pre zdravie, čím umožňuje rýchlu reakciu EÚ. Zbiera poznatky o súčasných a vznikajúcich hrozbách a spolupracuje s vnútroštátnymi partnermi na vývoji celoeurópskeho dohľadu nad chorobami.

Farmaceutické výrobky

Všetky lieky v EÚ musia byť pred uvedením na trh schválené na vnútroštátnej úrovni alebo na úrovni EÚ. Bezpečnosť liekov predávaných v EÚ sa monitoruje počas celého ich životného cyklu. Ak sú nebezpečné, prijmú sa bezodkladné opatrenia; pozastaví sa predaj alebo sa odníme povolenie na uvedenie na trh.

V tomto systéme zohrávajú svoju úlohu Európska komisia, vnútroštátne orgány a Európska agentúra pre lieky (EMA) Vybrať preklady k predchádzajúcemu odkazu  English (en) v Londýne. Agentúra EMA pomáha vnútroštátnym regulačným orgánom tým, že koordinuje odborné hodnotenie kvality, bezpečnosti a účinnosti liekov.

Výskum a inovácia

EÚ by v rokoch 2014 až 2020 mala prostredníctvom svojho výskumného programu Horizont 2020 Vybrať preklady k predchádzajúcemu odkazu  English (en) vynaložiť 7,5 mld. EUR na výskum na zlepšenie zdravotnej starostlivosti v EÚ.

Ošetrenie v zahraničí

EÚ pomáha, ak je potrebné alebo jednoduchšie získať ošetrenie v zahraničí:ak sa najbližšia nemocnica nachádza v susednom štáte alebo ak je špecializovaná starostlivosť dostupná iba v zahraničí.

Právo občanov EÚ na ošetrenie v inej krajine Únie je zakotvené v právnych predpisoch EÚ o právach pacientov v prípade zdravotnej starostlivosti zahŕňajúcej viac ako jednu krajinu EÚ (cezhraničná zdravotná starostlivosť). Tieto predpisy:

 • uľahčujú spoluprácu vnútroštátnych orgánov v oblasti zdravotnej starostlivosti a výmenu informácií o kvalite a bezpečnostných normách v zdravotníctve,
 • zabezpečujú uznanie lekárskych predpisov v iných krajinách EÚ,
 • umožňujú vytváranie európskych referenčných sietí – špecializovaných centier odborných znalostí, v rámci ktorých sa experti v oblasti zdravia z celej Európy môžu podeliť o najlepšie postupy.

 

Na základe európskeho preukazu zdravotného poistenia sa osobám nachádzajúcim sa v zahraničí poskytne potrebné ošetrenie.

Medzinárodná spolupráca

Európska komisia úzko spolupracuje so svojimi strategickými partnermi, ako je Svetová zdravotnícka organizácia Vybrať preklady k predchádzajúcemu odkazu  English (en) español (es) français (fr) na zlepšení zdravotnej starostlivosti na celom svete pomocou výskumu, rozvojovej pomoci, lepšieho prístupu k liekom atď.

Verejné zdravie

/european-union/file/verejn%C3%A9-zdravie_skVerejné zdravie

Verejné zdravie (11.78 MB)

Rukopis bol aktualizovaný v septembri 2015.

Táto publikácia je súčasťou série „Politiky Európskej únie“

Klikni tiež na...: 

Inštitúcie a orgány EÚ

Možnosti financovania

Publikácie, informačné bulletiny a štatistiky

Právne predpisy