Unjoni Ewrope

Saħħa

Hija r-responsabbiltà tal-gvernijiet nazzjonali li jorganizzaw il-kura tas-saħħa u jiżguraw li qed tiġi pprovduta. Ir-rwol tal-UE hu li tikkomplementa l-politiki nazzjonali billi:

 • tgħin lill-gvernijiet tal-UE jwettqu għanijiet konġunti
 • tiġġenera ekonomiji ta' skala, billi jinġabru flimkien ir-riżorsi
 • tgħin lill-pajjiżi tal-UE jittrattaw sfidi komuni - bħall-pandemiji, il-mard kroniku jew l-impatt tal-aspettattiva ta' ħajja aktar fit-tul fuq is-sistemi tal-kura tas-saħħa.

Il-politika tal-UE dwar is-saħħa, implimentata permezz tal-Istrateġija għas-Saħħa, tiffoka fuq:

 • il-prevenzjoni - b'mod speċjali billi tippromwovi għażliet tal-ħajja aktar tajbin għas-saħħa
 • l-opportunitajiet ugwali ta' saħħa tajba u ta' kura tas-saħħa ta' kwalità għal kulħadd (irrispettivament mid-dħul ta' flus, mis-sess, l-etniċità, eċċ.)
 • l-indirizzar ta' theddid għas-saħħa li jinvolvi iktar minn pajjiż wieħed tal-UE
 • iż-żamma ta' persuni f'saħħithom fi xjuħithom
 • l-appoġġ lil sistemi tas-saħħa dinamiċi u teknoloġiji ġodda.

Is-saħħa taffettwa wkoll il-prosperità ekonomika - ara d-dokument ta' politika Ninvestu fis-Saħħa.

Azzjoni speċifika tal-UE

 • Standards u liġijiet mal-UE kollha għall-prodotti u s-servizzi tas-saħħa (p.e. il-mediċini, l-apparat mediku u s-Saħħa elettronika) u l-pazjenti (p.e. is-servizzi tas-sikurezza u s-servizzi tas-saħħa bejn il-fruntieri tal-UE)
 • Il-pajjiżi tal-UE jingħataw għodod li jgħinuhom jikkooperaw u jidentifikaw l-aħjar prattiki (p.e. attivitajiet għall-promozzjoni tas-saħħa, l-indirizzar tal-fatturi ta' riskju, l-immaniġġjar tal-mard u tas-sistemi tas-saħħa)
 • Il-finanzjament ta' proġetti tas-saħħa permezz tal-programm tas-saħħa tal-UE.

 

Mard – prevenzjoni

L-UE tappoġġa l-azzjoni preventiva kontra l-mard, eż.:

 • tikkettar tal-ikel responsabbli - sabiex il-konsumaturi jkunu jafu x’qed jieklu
 • azzjoni kontra l-kanċer tas-sider, dak ċervikali u kolorettali - programmi ta' skrinjar, l-għoti ta' linji gwida ta' assigurazzjoni ta' kwalità għat-trattament, il-ġbir tal-għarfien u tar-riżorsi
 • miżuri għall-promozzjoni ta' dieta tajba għas-saħħa u tal-eżerċizzju - inkuraġġiment lill-gvernijiet, l-NGOs u l-industrija biex jaħdmu flimkien, biex isir iktar faċli għall-konsumaturi biex ibiddlu l-istil tal-ħajja tagħhom.
 • il-ġlieda kontra t-tipjip permezz ta' leġiżlazzjoni dwar il-prodotti tat-tabakk, aktar għarfien, riklamar u sponsorizzazzjoni.

Mard - rispons

L-UE tgħin lill-gvernijiet biex jippreparaw b'mod aktar effettiv għat-theddid serju tas-saħħa li jaffettwa aktar minn pajjiż wieħed u biex jikkoordinaw aħjar it-tweġibiet tagħhom – billi jippermettu l-vaċċini u prodotti mediċi oħrajn biex jinxtraw b'mod konġunt, pereżempju.

Iċ-Ċentru Ewropew għall-Prevenzjoni u l-Kontroll tal-Mard fi Stokkolma jivvaluta t-theddid emerġenti, u jagħmilha possibbli għall-UE li taġixxi malajr. Huwa jiġbor flimkien u jiskambja t-tagħrif dwar it-theddid korrenti u emerġenti, u jaħdem mal-kontrapartijiet nazzjonali tiegħu biex jiġi żviluppat monitoraġġ fl-Ewropa kollha.

Farmaċewtiċi

Il-mediċini kollha fl-UE għandhom jiġu approvati fil-livell nazzjonali jew fil-livell tal-UE qabel ma jitqiegħdu fis-suq. Is-sikurezza ta’ mediċina mibjugħa fl-UE hija mmonitorjata matul il-ħajja tagħha. Jekk tkun perikoluża, tittieħed azzjoni rapida; il-bejgħ huwa sospiż, jew jiġi rtirat il-permess għat-tqegħid fis-suq.

Il-Kummissjoni, l-awtoritajiet nazzjonali, u l-Aġenzija Ewropea għall-Mediċini (EMA) f'Londra lkoll għandhom rwol f'din is-sistema. L-EMA tgħin lir-regolaturi nazzjonali billi tikkoordina l-valutazzjoni xjentifika tal-kwalità, is-sikurezza u l-effikaċja tal-mediċini.

Riċerka u innovazzjoni

Permezz ta' Orizzont 2020 , il-programm ta' riċerka tagħha, l-UE lesta tonfoq kważi €7.5 biljun fuq ir-riċerka biex ittejjeb il-kura tas-saħħa Ewropea bejn l-2014 u l-2020.

Trattament barra mill-pajjiż

L-UE tgħin fejn neċessarju - jew meta jkun aktar faċli - biex tmur f'pajjiż ieħor għat-trattament: jekk l-eqreb sptar huwa lil hinn mill-fruntiera, pereżempju, jew meta l-kura speċjalizzata tinsab biss barra l-pajjiż.

Id-drittijiet taċ-ċittadini tal-UE f'pajjiż ieħor tal-UE huma stabbiliti f'liġi tal-UE dwar id-drittijiet tal-pazjenti fil-kura tas-saħħa li tinvolvi aktar minn pajjiż wieħed tal-UE (kura tas-saħħa transfruntiera), li wkoll:

 • tagħmilha eħfef għall-awtoritajiet nazzjonali tas-saħħa biex jikkooperaw u jaqsmu informazzjoni dwar l-istandards tal-kwalità u tas-sikurezza fil-kura tas-saħħa
 • tiggarantixxi r-rikonoxximent tar-riċetti tat-tabib f'pajjiżi oħra tal-UE
 • twitti t-triq għal Netwerks Ewropej ta' Referenza - ċentri ta' kompetenza speċjalizzati, fejn l-esperti tas-saħħa fl-Ewropa kollha jkunu jistgħu jiskambjaw l-aħjar prattiki.

 

Il-Karta tal-Assikurazzjoni tas-Saħħa tal-Unjoni Ewropea (EHIC) tgħin lill-vjaġġaturi biex jiksbu trattament jekk jomordu barra minn pajjiżhom.

Kooperazzjoni internazzjonali

L-UE taħdem mill-qrib mal-imsieħba strateġiċi bħall-Organizzazzjoni Dinjija tas-Saħħa biex titjieb il-kura tas-saħħa mad-dinja kollha permezz tar-riċerka, l-għajnuna għall-iżvilupp, aċċess akbar għall-mediċini, u aktar.

Back to top