Eiropas Savienība

Veselība

Veselības aprūpes organizēšana un praktiskā nodrošināšana ir valstu valdību ziņā. ES uzdevums ir papildināt dalībvalstu politiku,

 • palīdzot sasniegt kopīgus mērķus,
 • apvienojot resursus un līdz ar to panākot apjomradītus ietaupījumus,
 • palīdzot ES valstīm risināt kopīgus jautājumus, tādus kā pandēmijas, hroniskās slimības un ilgāka paredzamā mūža ietekme uz veselības aprūpes sistēmām.

ES veselības aizsardzības politikā, ko īsteno, izmantojot veselības aizsardzības stratēģiju, uzmanības centrā ir:

 • profilakse, it sevišķi veicinot veselīgāku dzīvesveidu,
 • visiem vienādas iespējas uzlabot veselību un saņemt kvalitatīvu veselības aprūpi (neatkarīgi no ienākumiem, dzimuma, tautības u.tml.),
 • nopietni pārrobežu veselības apdraudējumi,
 • veselības saglabāšana vecumdienās,
 • atbalsts dinamiskām veselības aprūpes sistēmām un jaunajām tehnoloģijām.

Veselība arī ietekmē ekonomisko labklājību – sk. politikas dokumentu par ieguldījumiem veselībā.

Konkrēti ES pasākumi

 • ES mēroga tiesību akti un standarti attiecībā uz medicīniskajiem produktiem un pakalpojumiem (kā zāles, medicīnas ierīces un e-veselības rīki) un pacientiem (piemēram, drošība un veselības aprūpes pakalpojumi, kuru sniegšanā iesaistītas vairākas ES valstis).
 • Tādu rīku izstrāde, kas palīdz ES valstīm sadarboties un apzināt labāko praksi (piemēram, veselības veicināšanas, riska faktoru samazināšana, slimību ierobežošanas un veselības aizsardzības sistēmu jomā).
 • Veselības projektu finansēšana no ES veselības programmas.

 

Slimību profilakse

ES atbalsta slimību profilakses pasākumus, piemēram:

 • atbildīgāka pārtikas marķēšana, lai patērētāji zinātu, ko lieto uzturā,
 • krūts, dzemdes kakla un taisnās zarnas vēža profilakse – ES mēroga skrīninga programmas, kas sniedz kvalitātes nodrošināšanas vadlīnijas ārstēšanas, zināšanu un resursu apkopošanas jomā,
 • veselīga uztura un fizisko aktivitāšu veicināšana – valdību, NVO un rūpniecības sadarbības sekmēšana, lai patērētājiem būtu vieglāk mainīt dzīvesveidu,
 • smēķēšanas izskaušana, ierobežojot tabakas izstrādājumu reklāmu, izglītojot sabiedrību un atbildīgāk izvēloties reklāmu saturu un pasākumu sponsorus.

Pretpasākumi slimību gadījumā

ES palīdz valstu valdībām labāk sagatavoties nopietnam veselības apdraudējumam, kas var skart vairāk nekā vienu valsti, un labāk saskaņot pretpasākumus, teiksim, kopīgi iepērkot vakcīnas un citus medicīnas materiālus.

Eiropas Slimību profilakses un kontroles centrs Stokholmā izvērtē jaunos veselības apdraudējumus, lai ES vajadzības gadījumā varētu strauji reaģēt. Šis centrs uzkrāj zināšanas par pašreizējiem un gaidāmiem veselības apdraudējumiem un sadarbojas ar attiecīgajiem partneriem dalībvalstīs, lai pilnveidotu slimību uzraudzību visā Eiropā.

Zāles

Visas zāles Eiropas Savienībā ir jāapstiprina valsts vai ES līmenī, pirms tās laiž tirgū. Eiropas Savienībā tirgoto zāļu drošumu uzrauga visā to aprites laikā. Ja draud briesmas, jārīkojas ātri: jāaptur tirdzniecība vai jāatsauc tirdzniecības atļauja.

Šajā sistēmā Eiropas Komisijai, dalībvalstu iestādēm un Eiropas Zāļu aģentūrai (EMA), kas atrodas Londonā, ir katrai savs uzdevums. EMA palīdz valstu regulatoriem, koordinējot zāļu kvalitātes, drošuma un iedarbīguma zinātnisko izvērtēšanu.

Pētniecība un inovācija

No 2014. līdz 2020. gadam ES no pētniecības programmas Apvārsnis 2020 izlietos gandrīz 7,5 miljardus eiro, lai pētītu veselības aprūpes uzlabošanas iespējas Eiropā.

Ārstēšanās ārzemēs

Vajadzības gadījumos ES palīdz doties ārstēties uz ārzemēm –ja tuvākā slimnīca atrodas tepat viņpus valsts robežai vai ja vajadzīga īpaša ārstēšana, kas pieejama tikai ārzemēs.

ES pilsoņu tiesības ārstēties citā ES valstī ir noteiktas ES tiesību aktā par pacientu tiesībām ārstēties citā ES valstī (to sauc par pārrobežu veselības aprūpi). Turpat arī:

 • vienkāršota valsts veselības aizsardzības iestāžu sadarbība un informācijas apmaiņa par veselības aprūpes kvalitātes un drošuma standartiem,
 • garantēta citā ES valstī izrakstītu recepšu atzīšana,
 • sagatavota augsne Eiropas references tīkliem, kuros eksperti no specializētiem ekspertu centriem visā Eiropā var dalīties ar labāko veselības aprūpes praksi.

 

Eiropas veselības apdrošināšanas karte (EHIC) garantē ceļotājiem ārstēšanu, ja viņiem gadās saslimt ārzemēs.

Starptautiskā sadarbība

ES cieši sadarbojas ar stratēģiskajiem partneriem, kā Pasaules Veselības organizāciju, lai uzlabotu veselības aprūpi pasaulē, pateicoties pētniecībai, izmantojot attīstības palīdzību, gādājot par pieejamākām zālēm u.c.

Back to top