Europos Sąjunga

Sveikata

Pasirūpinti sveikatos priežiūros sistema ir užtikrinti sveikatos priežiūros paslaugų teikimą turi nacionalinės vyriausybės. ES vaidmuo yra papildyti nacionalinę politiką:

 • padėti ES vyriausybėms pasiekti bendrus tikslus,
 • sutelkti išteklius ir kurti masto ekonomiją,
 • padėti ES šalims spręsti bendrus uždavinius, tokius kaip pandemija, lėtinės ligos arba ilgesnės tikėtinos gyvenimo trukmės poveikis sveikatos priežiūros sistemoms.

ES sveikatos politika, kuri įgyvendinama laikantis Sveikatos strategijos, dėmesys telkiamas į:

 • prevenciją, ypač sveikesnės gyvensenos propagavimą;
 • visiems vienodas galimybes sveikatos ir kokybiškos sveikatos priežiūros srityse (nepriklausomai nuo pajamų, lyties, etninės kilmės ir t. t.);
 • grėsmės gyventojų sveikatai daugiau kaip vienoje ES šalyje šalinimą;
 • geros vyresnio amžiaus žmonių sveikatos būklės užtikrinimą;
 • dinamiškų sveikatos sistemų ir naujų technologijų rėmimą.

Sveikata turi poveikio ir ekonominiam klestėjimui (žr. politikos dokumentą Investicijos į sveikatą).

Konkretūs ES veiksmai

 • ES masto teisės aktai ir standartai, skirti sveikatos priežiūros produktams bei paslaugoms (pvz., vaistams, medicinos prietaisams ir e. sveikatai) ir pacientams (pvz., saugai bei sveikatos priežiūros paslaugoms, susijusioms su daugiau kaip viena ES šalimi).
 • Priemonės, kuriomis ES šalims padedama bendradarbiauti ir nustatyti geriausią praktiką (pvz., sveikatingumo skatinimo veikla, rizikos veiksnių valdymas, ligų valdymas ir sveikatos sistemos).
 • Sveikatos projektų finansavimas pagal ES sveikatos programą.

 

Ligų prevencija

ES remia ligų prevencijos veiklą, pavyzdžiui:

 • atsakingą maisto produktų ženklinimą, kad vartotojai žinotų, ką valgo;
 • kovą su krūties, gimdos kaklelio ir kolorektaliniu vėžiu (ES masto atrankinės patikros programos, gydymo kokybės užtikrinimo gairių rengimas, žinių bei išteklių sutelkimas);
 • sveikos mitybos ir fizinio aktyvumo propagavimo priemones (vyriausybių, NVO ir pramonės sektoriaus skatinimas bendradarbiauti, rūpinimasis, kad vartotojams būtų paprasčiau pakeisti savo gyvenseną);
 • kovą su rūkymu (tabako gaminius reglamentuojantys teisės aktai, sąmoningumo ugdymas, reklama ir finansavimas).

Atsakas į ligas

Europos Sąjunga padeda nacionalinėms vyriausybėms geriau pasirengti tokiems atvejams, kai daugiau kaip vienoje šalyje kyla grėsmė sveikatai, ir geriau koordinuoti atsakomuosius veiksmus. Šiuo tikslu ji, pavyzdžiui, sudaro sąlygas skiepus ir kitus medicinos reikmenis pirkti drauge.

Stokholme įsikūręs Europos ligų prevencijos ir kontrolės centras vertina naujas grėsmes, kad ES galėtų greitai į jas reaguoti. Šis centras telkia žinias apie esamas bei naujas grėsmes ir bendradarbiauja su atitinkamomis valstybių narių organizacijomis siekdamas Europos masto ligų priežiūros.

Vaistai

Europos Sąjungoje visi vaistai, kuriuos norima teikti rinkai, turi būti patvirtinti nacionaliniu arba ES lygmeniu. Ar ES parduodami vaistai saugūs, stebima per visą jų gyvavimo ciklą. Jei pasirodo, kad jie pavojingi, nedelsiant imamasi veiksmų – nustojama jais prekiauti arba panaikinamas leidimas prekiauti.

Šioje sistemoje dalyvauja Europos Komisija, nacionalinės institucijos ir Londone įsikūrusi Europos vaistų agentūra (EMA). EMA padeda nacionalinėms reguliavimo institucijoms koordinuodama vaistų kokybės, saugos ir veiksmingumo mokslinį vertinimą.

Moksliniai tyrimai ir inovacijos

Kad gerintų Europos sveikatos priežiūrą, 2014–2020 m. pasitelkusi mokslinių tyrimų programą Horizontas 2020 ES ketina moksliniams tyrimams išleisti beveik 7,5 mlrd. eurų.

Gydymas užsienyje

ES padeda, kai vykti gydytis į užsienį yra paprasčiau arba būtina, pavyzdžiui:kai artimiausia ligoninė yra už sienos arba kai tam tikros gydymo paslaugos teikiamos tik užsienyje.

ES piliečių teisės gydytis kitose ES šalyse apibrėžtos ES teisės aktuose, kuriais reglamentuojamos pacientų teisės į sveikatos priežiūrą, kai su ja susijusi daugiau kaip viena ES šalis, (tarpvalstybinės sveikatos priežiūros paslaugos). Dėl šių teisės aktų:

 • nacionalinėms sveikatos institucijoms lengviau bendradarbiauti ir keistis informacija apie sveikatos priežiūros kokybę bei saugos standartus;
 • užtikrinama, kad receptai būtų pripažįstami kitose ES šalyse;
 • sudaromos sąlygos plėtoti Europos pavyzdinių specializuotų kompetencijos centrų tinklus, kad visos Europos sveikatos specialistai galėtų dalytis patirtimi.

 

Europos sveikatos draudimo kortelę (EHIC) turintiems keliautojams paprasčiau naudotis teise į sveikatos priežiūrą, jei jie suserga užsienyje.

Tarptautinis bendradarbiavimas

ES glaudžiai bendradarbiauja su tokiais strateginiais partneriais, kaip Pasaulio sveikatos organizacija, kad gerintų sveikatos priežiūrą visame pasaulyje pasitelkusi mokslinius tyrimus, pagalbą vystymuisi, sudarydama daugiau galimybių gauti vaistų ir t. t.

Back to top