an tAontas Eorpach

Sláinte

Is faoi na rialtais náisiúnta atá sé cúram sláinte a eagrú agus a chinntiú go gcuirtear ar fáil é. Is é is ról don Aontas tacú le beartais náisiúnta ar na slite seo a leanas:

 • cabhrú le rialtais an Aontais cuspóirí coiteanna a bhaint amach
 • barainneacht an mhórscála a ghiniúint trí acmhainní a chomhthiomsú
 • cabhrú leis na Ballstáit dul i ngleic le dúshláin atá i gcoiteann acu - mar shampla paindéimí, galair ainsealacha, nó an tionchar a mheastar a bheidh ag an ionchas méadaithe saoil ar chórais chúram sláinte.

Díríonn beartas sláinte an Aontais Eorpaigh, a chuirtear chun feidhme tríd an Straitéis Sláinte, ar na nithe seo a leanas:

 • easláinte a chosc - go háirithe trí stíl mhaireachtála níos sláintiúla a chur chun cinn
 • an deis chéanna a bheith ag cách ar dhea-shláinte agus ar chúram sláinte ar ardcháilíocht (beag beann ar a n-ioncam, gnéas, eitneachas etc.)
 • dul i ngleic le bagairtí sláinte tromchúiseacha a bhaineann le níos mó ná Ballstát amháin
 • cabhrú le daoine an dea-shláinte a choimeád agus iad ag sá in airde sna blianta
 • tacú le córais dinimiciúla sláinte agus le teicneolaíochtaí nua.

Bíonn tionchar ag cúrsaí sláinte ar rathúnas eacnamaíoch freisin - féach an páipéar beartais Infheistiú sa tSláinte.

Sainbhearta AE

 • Dlíthe agus caighdeáin ar fud an Aontais i gcomhair táirgí agus seirbhísí sláinte (e.g. cógais, feistis leighis agus ríomhsheirbhísí sláinte) agus othar (e.g. sábháilteacht agus seirbhísí sláinte a bhaineann le breis agus Ballstát amháin)
 • Acmhainní a chur ar fáil do na Ballstáit chun cabhrú leo comhoibriú lena chéile agus dea-chleachtas a aithint (e.g. gníomhaíochtaí chun an dea-shláinte a chur chun cinn, dul i ngleic le rioscaí, bainistiú galar agus córais sláinte)
 • Maoiniú do thionscnaimh sláinte trí Chlár Sláinte an Aontais.

 

Galair a chosc

Tacaíonnn an tAontas le bearta coisctheacha i gcoinne galar, e.g.

 • lipéadú freagrach ar bhia - ionas go mbeidh a fhios ag tomhaltóirí cad atá á ithe acu
 • dul i ngleic le hailse brollaigh, ailse cheirbheacs agus ailse cholaireacteach – trí chláir scagthástála a bhunú ar fud an Aontais, treoracha dearbhaithe cáilíochta um chóireáil a sholáthar agus saineolas agus acmhainní a chur i dtoll a chéile
 • bearta chun cothú folláin agus aclaíocht a chur chun cinn – rialtais, eagraíochtaí neamhrialtasacha agus lucht tionscail a spreagadh le comhoibriú, rud a chabhróidh le tomhaltóirí a stíl mhaireachtála a athrú
 • caitheamh tobac a chomhrac - trí reachtaíocht maidir le táirgí tobac a rith, feasachta a ardú, fógraíocht agus urraíocht

Freagairt ar ghalair

Tá an tAontas ag cabhrú le rialtais na mBallstát ullmhú níos fearr do bhagairtí sláinte tromchúiseacha a bhaineann le níos mó ná Ballstát amháin, agus an fhreagairt a chomhordú níos fearr – mar shampla a cheadú go gceannófaí vacsaíní agus cógais eile le chéile.

Déanann an Lárionad Eorpach um Ghalair a Chosc agus a Rialú i Stócólm measúnú ar bhagairtí sláinte atá ag teacht chun cinn ionas go dtig leis an Aontas freagairt go mear. Déanann sé eolas a thiomsú agus a roinnt faoi na bagairtí atá ann cheana agus atá ag teacht chun cinn, agus oibríonn sé lena chomheagraíochtaí náisiúnta chun monatóireacht ar ghalair a fhorbairt ar fud na hEorpa.

Cógais

I ngach tír san Aontas, tá ceanglais tástála diana i bhfeidhm ar chógais sula gcuirtear ar an margadh iad. Déantar monatóireacht ar feadh a saoil ar shábháilteacht drugaí a dhíoltar san Aontas. Má bhíonn sé contúirteach, déantar beart go tapa; cuirtear an díol ar fionraí, nó tarraingítear siar an cead margaíochta.

Tá ról sa chóras seo ag an gCoimisiún, ag na húdaráis náisiúnta, agus ag an nGníomhaireacht Leigheasra Eorpach atá lonnaithe i Londain. Cabhraíonn an Ghníomhaireacht leis na rialaitheoirí náisiúnta trí chomhordú a dhéanamh ar an measúnú eolaíoch ar cháilíocht, ar shábháilteacht agus ar éifeachtacht na gcógas.

Taighde agus Nuálaíocht

Trí chlár taighde an Aontais, Fís 2020 , tá an tAontas le beagnach €7.5 billiún a chaitheamh ar thaighde chun feabhas a chur ar chúram sláinte na hEorpa idir 2014 agus 2020.

Cóir leighis thar lear

Cabhraíonn an tAontas nuair is gá - nó nuair is fusa - dul thar lear i gcomhair cóir leighis: má tá an t-ospidéal is giorra thar an teorainn, nó mura bhfuil fáil ar chóireáil speisialaithe ach amháin thar lear.

Na cearta atá ag saoránaigh an Aontais cóir leighis a fháil i mBallstát eile, tá siad leagtha amach i ndlí de chuid an Aontais maidir le cearta othar ar chúram sláinte i níos mó ná Ballstát amháin (cúram sláinte trasteorann) agus mar gheall air sin:

 • is fusa d'údaráis náisiúnta sláinte oibriú le chéile agus eolas a mhalartú ar cháilíocht agus ar chaighdeáin sábháilteachta i réimse an chúraim sláinte
 • cinntítear go n-aithnítear oidis i mBallstáit eile
 • réitítear an tslí do Líonraí Tagartha Eorpacha - lárionaid saineolais speisialaithe ina bhféadfaidh saineolaithe sláinte ar fud na hEorpa dea-chleachtais a roinnt lena chéile.

 

A bhuí leis an gCárta Eorpach um Árachas Sláinte (EHIC) is fusa ag taistealaithe cóir leighis a fháil má bhuailtear tinn iad agus iad thar lear.

Comhar Idirnáisiúnta

Oibríonn an tAontas i ndlúthchomhar le comhpháirtithe straitéiseacha amhail an Eagraíocht Dhomhanda Sláinte, chun cúram sláinte a fheabhsú ar fud an domhain trí thaighde, cúnamh forbraíochta, rochtain níos fearr ar chógais, agus mar sin de.

Back to top