Euroopan Unioni

Terveys

Kukin EU-maa vastaa itse terveydenhuollon järjestämisestä ja terveydenhoitopalvelujen tarjoamisesta alueellaan. EU:n tehtävänä on täydentää kansallista terveyspolitiikkaa. Sen toimilla

 • autetaan EU-maita saavuttamaan yhteisiä tavoitteita
 • hankitaan mittakaavaetuja yhdistämällä voimavaroja
 • autetaan EU-maita etsimään ratkaisuja yhteisiin haasteisiin, joita ovat esimerkiksi pandemiat, krooniset sairaudet ja väestön ikääntymisen vaikutus terveydenhuoltojärjestelmään.

Terveysalan toimien perustana on EU:n terveysstrategia, jonka päätavoitteina on

 • ehkäistä tauteja ja sairauksia muun muassa edistämällä terveitä elintapoja
 • tarjota kaikille yhtäläiset mahdollisuudet hyvään terveyteen ja laadukkaaseen terveydenhoitoon riippumatta tulotasosta, sukupuolesta, etnisestä alkuperästä ja muista taustatekijöistä
 • torjua vakavia terveysuhkia, jotka koskevat useita EU-maita
 • auttaa ihmisiä pysymään terveinä vanhuusikään asti
 • tukea dynaamisten terveydenhuoltojärjestelmien ja alan uuden tekniikan kehittämistä.

Terveys vaikuttaa myös taloudelliseen vaurauteen (ks. terveysinvestointeja käsittelevä komission asiakirja "Investing in Health").

EU toimiin terveysalalla kuuluvat

 • koko EU:ssa sovellettavat lait ja standardit terveysalan tuotteista ja palveluista (mm. lääkkeet, laitteet, sähköiset palvelut) sekä potilaiden oikeuksista (mm. hoitoturvallisuus, terveyspalvelut ulkomailla)
 • välineet, joiden avulla EU-maat voivat tehdä yhteistyötä ja määrittää hyviä toimintamalleja esimerkiksi terveyden edistämisen, riskien kartoituksen ja terveydenhuoltojärjestelmien kehittämisen yhteydessä
 • terveyteen liittyvien hankkeiden rahoitus EU:n terveysalan toimintaohjelmasta.

 

Sairauksien ehkäisy

EU tukee sairauksien ennaltaehkäisyä muun muassa edistämällä

 • luotettavien pakkausmerkintöjen käyttöä elintarvikkeissa, jotta kuluttajat tietävät, mitä he syövät
 • rinta-, suolisto- ja kohdunkaulasyövän torjuntaa, jossa käytetään apuna EU:n laajuisia seulontaohjelmia, hoidon laadunvarmistusta sekä osaamisen ja resurssien yhdistämistä
 • EU-maiden viranomaisten, kansalaisjärjestöjen ja alan yritysten yhteistyötä, jolla kannustetaan ihmisiä noudattamaan terveellistä ruokavaliota, harrastamaan liikuntaa ja muuttamaan elintapojaan
 • tupakoinnin torjuntaa tupakkatuotteita, valistusta, mainontaa ja sponsorointia koskevalla lainsäädännöllä.

Sairauksien hoito

EU auttaa jäsenmaita varautumaan yhteisiin vakaviin terveysuhkiin ja koordinoimaan vastatoimia. EU voi esimerkiksi sallia rokotteiden ja muiden lääketieteellisten tuotteiden yhteishankinnat.

Tukholmassa sijaitseva Euroopan tautien ehkäisy- ja valvontakeskus arvioi uusia terveysuhkia, jotta EU voi hätätilanteissa reagoida nopeasti. Keskuksen tehtävänä on kerätä tietoa tunnetuista ja uusista uhkatekijöistä ja kehittää Euroopan laajuista taudinseurantaa yhteistyössä kansallisten terveysviranomaisten kanssa.

Lääkkeet

Lääkkeet on hyväksyttävä joko kansallisella tai EU:n tasolla ennen kuin ne pääsevät markkinoille EU:ssa. Lääkkeiden turvallisuutta seurataan niin kauan kuin ne ovat EU:ssa markkinoilla. Jos lääke osoittautuu vaaralliseksi, toimenpiteisiin ryhdytään nopeasti. Lääkkeen myyntilupa voidaan esimerkiksi peruuttaa määräajaksi tai kokonaan.

Lääkevalvonnassa Euroopan komissiolla, kansallisilla viranomaisilla ja Euroopan lääkevirastolla (EMA) on kullakin omat tehtävänsä. Lontoossa toimiva EMA auttaa kansallisia sääntelyviranomaisia ja koordinoi lääkkeiden laadun, turvallisuuden ja tehon tieteellistä arviointia.

Tutkimus ja innovointi

Kaudella 2014–2020 EU käyttää terveysalan tutkimukseen lähes 7,5 miljardia euroa. Varat myönnetään Horisontti 2020 -tutkimusrahoitusohjelmasta .

Hoitoon hakeutuminen ulkomaille

EU tarjoaa apua tilanteisiin, joissa potilaan on helpompaa tai välttämätöntä hakeutua hoitoon ulkomaille.Näin on esimerkiksi silloin, kun lähin hoitolaitos sijaitsee naapurimaassa tai kun tarvittavaa erityishoitoa on saatavilla vain ulkomailla.

EU-kansalaisen oikeus päästä hoitoon toisessa EU-maassa vahvistetaan rajat ylittävää terveydenhuoltoa koskevassa direktiivissä. Sen avulla myös

 • tehostetaan EU-maiden terveysviranomaisten yhteistyötä ja tiedonvaihtoa terveydenhuollon laatu- ja turvallisuusvaatimuksista
 • varmistetaan, että lääkemääräykset tunnustetaan muissa EU-maissa
 • valmistellaan eurooppalaisia osaamisverkostoja, joissa terveysalan asiantuntijat voivat jakaa hyviä toimintamalleja.

 

Eurooppalainen sairaanhoitokortti (EHIC) helpottaa matkailijoiden pääsyä hoitoon, jos he sairastuvat kotimaansa ulkopuolella Euroopassa.

Kansainvälinen yhteistyö

EU tekee strategisten kumppanien (mm. Maailman terveysjärjestö) kanssa tiiviisti yhteistyötä terveydenhuollon kehittämiseksi esimerkiksi tutkimus- ja kehitysapuhankkeissa ja parantamalla lääkkeiden saatavuutta.

Back to top