Euroopa Liit

Tervis

Tervishoiuteenuste korraldamise ja osutamise tagamise eest vastutavad liikmesriikide valitsused. ELi ülesanne on täiendada liikmesriikide poliitikat,

 • aidates valitsustel saavutada ühiseid eesmärke;
 • luues vahendite koondamisega mastaabisäästu;
 • aidates ELi liikmesriikidel tulla toime ühiste probleemidega, nagu pandeemiad, kroonilised haigused või oodatava eluea pikenemise mõju tervishoiusüsteemidele.

ELi tervishoiupoliitika, mida rakendatakse ELi tervisestrateegia kaudu, keskendub järgmisele:

 • ennetus – eelkõige tervislikumate eluviiside edendamise abil;
 • võrdsed võimalused olla terve ja saada kvaliteetset arstiabi (olenemata sissetulekust, soost, etnilisest päritolust vms);
 • võitlemine tõsiste terviseohtude vastu, mis puudutavad rohkem kui ühte ELi liikmesriiki;
 • inimeste hoidmine tervena kõrge eani;
 • dünaamiliste tervishoiusüsteemide ja uue tehnoloogia toetamine.

Tervis mõjutab ka majanduslikku jõukust – vt dokumenti „Investeerimine tervisesse”.

Konkreetsed ELi meetmed

 • Kogu ELis kehtivad eeskirjad ja standardid, mis käsitlevad tervishoius kasutatavaid tooteid ja tervishoiuteenuseid (nt ravimid, meditsiiniseadmed ja e-tervis) ning patsiente (nt rohkem kui ühe ELi liikmesriigiga seotud ohutus- ja terviseteenused).
 • Vahendid, mis soodustavad ELi liikmesriikide koostööd ja parimate tavade kindlakstegemist (nt tervist edendavad meetmed, riskiteguritega tegelemine, haiguste ohjamine ja tervishoiusüsteemid).
 • Tervisega seotud projektide rahastamine ELi terviseprogrammi kaudu.

 

Haiguste ennetamine

EL toetab haigusi ennetavaid meetmeid, nagu:

 • vastutustundlik toiduainete märgistamine, et tarbijad teaksid täpselt, mida nad söövad;
 • rinna-, emakakaela- ja kolorektaalse vähi vastane tegevus – kogu ELi hõlmavad sõeluuringute programmid, ravi kvaliteedi tagamise suunised ning teadmiste ja vahendite koondamine;
 • tervislikku toitumist ja kehalist aktiivsust edendavad meetmed, mis julgustavad liikmesriikide valitsuste, vabaühenduste ja ettevõtjate koostööd ning teevad elustiili muutmise tarbijate jaoks lihtsamaks;
 • võitlus suitsetamise vastu tubakatooteid, nende reklaami ja sponsorlust ning teadlikkuse suurendamist käsitlevate õigusaktide kaudu.

Haigustele reageerimine

EL aitab liikmesriikide valitsustel tõhusamalt valmistuda tõsisteks, rohkem kui ühte liikmesriiki mõjutavateks terviseohtudeks ning neile reageerimist paremini koordineerida, võimaldades näiteks ühist vaktsiinide ja muude meditsiiniliste vahendite ostmist.

Stockholmis asuv Haiguste Ennetamise ja Tõrje Euroopa Keskus hindab tekkivaid ohte, et EL saaks kiiresti reageerida. Kõnealune keskus kogub teadmisi praeguste ning tekkivate ohtude kohta ning teeb koostööd liikmesriikide vastavate asutustega, et arendada haiguste seiret kogu Euroopas.

Ravimid

Kõik ravimid ELis peavad enne nende turuleviimist olema riiklikul või ELi tasandil heaks kiidetud. ELis müüdava ravimi ohutust jälgitakse kogu selle kasutusaja vältel. Kui ravim osutub ohtlikuks, võetakse kiiresti meetmeid; müük peatatakse või tühistatakse ravimi müügiluba.

Selles süsteemis on oma osa nii Euroopa Komisjonil, riiklikel ametiasutustel kui ka Londonis asuval Euroopa Ravimiametil (EMA). EMA aitab riiklikke reguleerivaid asutusi ravimite kvaliteedi, ohutuse ja tõhususe teadusliku hindamise koordineerimisega.

Teadusuuringud ja innovatsioon

Oma teadusuuringute programmi „ Horisont 2020 ” kaudu on ELil kavas toetada ajavahemikul 2014–2020 ligi 7,5 miljardi euroga teadusuuringuid, mille eesmärk on tervishoiu täiustamine Euroopas.

Ravi välismaal

EList on abi olukordades, kus on vajalik või lihtsam minna ravi saamiseks välismaale,näiteks juhul, kui lähim haigla asub üle piiri või kui eriravi on kättesaadav vaid välismaal.

ELi kodanike õigus saada ravi mõnes teises ELi liikmesriigis on sätestatud ELi direktiivis patsiendiõiguste kohta piiriüleses tervishoius, millega samuti

 • lihtsustatakse riiklike tervishoiuasutuste koostööd ning teabe jagamist tervishoiuteenuste kvaliteedi- ja ohutusnõuete kohta;
 • tagatakse ravimiretseptide tunnustamine teistes ELi liikmesriikides;
 • sillutatakse teed Euroopa tugikeskuste võrgustikele – spetsialiseerunud eksperdikeskustele, kus terviseeksperdid kõikjal Euroopas saavad jagada parimaid tavasid.

 

Tänu Euroopa ravikindlustuskaardile on puhkuse- ja ärireisijatel lihtsam saada ravi juhul, kui nad välismaal olles haigestuvad.

Rahvusvaheline koostöö

EL teeb tihedat koostööd selliste strateegiliste partneritega nagu Maailma Terviseorganisatsioon, et täiustada muu hulgas teadusuuringute, arenguabi ja ravimite parema kättesaadavuse abil tervishoidu kogu maailmas.

Back to top