Ευρωπαϊκή Ένωση

Υγεία

Οι εθνικές κυβερνήσεις είναι αρμόδιες για την οργάνωση και την εξασφάλιση υγειονομικής περίθαλψης. Ο ρόλος της ΕΕ είναι να συμπληρώνει τις εθνικές πολιτικές:

 • βοηθώντας τις κυβερνήσεις της ΕΕ να επιτυγχάνουν κοινούς στόχους
 • δημιουργώντας οικονομίες κλίμακας, μέσω της συγκέντρωσης των πόρων
 • βοηθώντας τα κράτη μέλη της ΕΕ να αντιμετωπίζουν κοινές προκλήσεις, όπως πανδημίες, χρόνιες ασθένειες ή τις επιπτώσεις του μεγαλύτερου προσδόκιμου ζωής στα συστήματα υγειονομικής περίθαλψης.

Η πολιτική υγείας της ΕΕ, η οποία υλοποιείται μέσω της στρατηγικής για την υγεία, εστιάζει στα εξής:

 • πρόληψη, ιδίως μέσω της προαγωγής πιο υγιεινών τρόπων ζωής
 • ίσες ευκαιρίες για καλή υγεία και ποιοτική υγειονομική περίθαλψη για όλους (ανεξάρτητα από εισόδημα, φύλο, εθνοτική καταγωγή κ.λπ.)
 • αντιμετώπιση σοβαρών απειλών κατά της υγείας που αφορούν περισσότερες από μία χώρες της ΕΕ
 • φροντίδα για την υγεία των ηλικιωμένων
 • προώθηση δυναμικών συστημάτων υγείας και νέων τεχνολογιών.

Η υγεία έχει επίσης αντίκτυπο στην οικονομική ευημερία, βλ. έγγραφο πολιτικής «Επενδύσεις στον τομέα της υγείας».

Συγκεκριμένη δράση της ΕΕ

 • Θέσπιση νόμων και προτύπων με ισχύ σε όλη την ΕΕ για τα προϊόντα και τις υπηρεσίες υγείας (π.χ. φάρμακα, ιατροτεχνολογικά βοηθήματα και eHealth), καθώς και για τους ασθενείς (π.χ. ασφάλεια και υπηρεσίες υγείας στις οποίες εμπλέκονται περισσότερες από μία χώρες της ΕΕ)
 • Παροχή εργαλείων στις χώρες της ΕΕ που τις βοηθούν να συνεργάζονται και να εφαρμόζουν τις βέλτιστες πρακτικές (π.χ. δραστηριότητες προαγωγής της υγείας, αντιμετώπιση παραγόντων κινδύνου, διαχείριση των ασθενειών και συστήματα υγείας)
 • Χρηματοδότηση σχεδίων για την υγεία μέσω του προγράμματος της ΕΕ για την υγεία.

 

Νοσήματα — Πρόληψη

Η ΕΕ υποστηρίζει την προληπτική δράση κατά των ασθενειών, π.χ.:

 • την υπεύθυνη επισήμανση των τροφίμων, ώστε οι καταναλωτές να γνωρίζουν τι τρώνε
 • την αντιμετώπιση του καρκίνου του μαστού, του τραχήλου της μήτρας και του παχέος εντέρου/ορθού - προγράμματα προσυμπτωματικού ελέγχου σε όλη την ΕΕ, παροχή κατευθυντήριων γραμμών για τη διασφάλιση της ποιότητας κατά τη χορήγηση αγωγής, συγκέντρωση πληροφοριών και πόρων
 • μέτρα προώθησης της υγιεινής διατροφής και της σωματικής άσκησης - ενθάρρυνση των κυβερνήσεων, των ΜΚΟ και της βιομηχανίας να συνεργάζονται για τα θέματα αυτά, και να διευκολύνουν τους καταναλωτές να αλλάζουν τον τρόπο ζωής τους
 • καταπολέμηση του καπνίσματος, μέσω νομοθεσίας για τα προϊόντα του καπνού, την ευαισθητοποίηση των πολιτών, τη διαφήμιση και τη χορηγία.

Νοσήματα — Αντιμετώπιση

Η ΕΕ βοηθά τις κυβερνήσεις των κρατών μελών να προετοιμάζονται καλύτερα για την αντιμετώπιση σοβαρών απειλών κατά της υγείας που αφορούν περισσότερες από μία χώρες και να συντονίζουν καλύτερα την αντίδρασή τους, παρέχοντας π.χ. τη δυνατότητα για από κοινού αγορά εμβολίων και άλλου ιατρικού υλικού.

Το Ευρωπαϊκό Κέντρο Πρόληψης και Ελέγχου των Νόσων στη Στοκχόλμη αξιολογεί τις πρωτοεμφανιζόμενες απειλές κατά της υγείας, ώστε να μπορεί η ΕΕ να αντιδρά γρήγορα. Το κέντρο αυτό συγκεντρώνει γνώσεις σχετικά με τις τρέχουσες και τις πρωτοεμφανιζόμενες απειλές, και συνεργάζεται με τους εταίρους του σε εθνικό επίπεδο για την παρακολούθηση των ασθενειών στην Ευρώπη.

Φαρμακευτικά προϊόντα

Όλα τα φάρμακα στην ΕΕ πρέπει να εγκρίνονται σε εθνικό ή ενωσιακό επίπεδο πριν διατεθούν στην αγορά. Η ασφάλεια κάθε φαρμάκου που πωλείται στην ΕΕ παρακολουθείται καθ’ όλη τη διάρκεια της ζωής του και εφόσον κάποιο φάρμακο αποδειχθεί επικίνδυνο αναλαμβάνεται δράση, όπως η αναστολή ή η απόσυρσή του από την αγορά.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, οι εθνικές αρχές και ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Φαρμάκων (EMA) στο Λονδίνο έχουν τον δικό τους ρόλο σ’ αυτό το σύστημα. Ο ΕΜΑ βοηθά τις εθνικές ρυθμιστικές αρχές συντονίζοντας την επιστημονική αξιολόγηση της ποιότητας, της ασφάλειας και της αποτελεσματικότητας των φαρμάκων.

Έρευνα και καινοτομία

Μέσω του ερευνητικού της προγράμματος Ορίζοντας 2020 , η ΕΕ θα δαπανήσει σχεδόν 7,5 δισ. ευρώ για την έρευνα με στόχο τη βελτίωση της ευρωπαϊκής υγειονομικής περίθαλψης το διάστημα 2014 - 2020.

Θεραπευτική αγωγή στο εξωτερικό

Η ΕΕ παρέχει βοήθεια όταν είναι αναγκαία ή ευκολότερη η μετάβαση στο εξωτερικό για θεραπευτική αγωγή: όταν π.χ. το εγγύτερο νοσοκομείο βρίσκεται ακριβώς μετά τα σύνορα ή όταν ειδική αγωγή παρέχεται μόνο στο εξωτερικό.

Τα δικαιώματα των πολιτών της ΕΕ όσον αφορά την περίθαλψη σε άλλο κράτος μέλος της ΕΕ διευκρινίζονται σε νομοθετική πράξη της ΕΕ για τα δικαιώματα των ασθενών σε υγειονομική περίθαλψη στην οποία εμπλέκονται περισσότερες από μία χώρες της ΕΕ ( διασυνοριακή υγειονομική περίθαλψη), η οποία επίσης:

 • διευκολύνει τις εθνικές υγειονομικές αρχές να συνεργάζονται και να ανταλλάσσουν πληροφορίες σχετικά με τα πρότυπα ποιότητας και ασφάλειας στην υγειονομική περίθαλψη
 • εγγυάται την αναγνώριση των ιατρικών συνταγών σε άλλες χώρες της ΕΕ
 • προετοιμάζει το έδαφος για τα Ευρωπαϊκά Δίκτυα Αναφοράς, δηλαδή εξειδικευμένα κέντρα εμπειρογνωσίας, όπου ειδικοί σε θέματα υγείας απ' όλη την Ευρώπη μπορούν να ανταλλάσσουν ορθές πρακτικές.

 

Η ευρωπαϊκή κάρτα ασφάλισης ασθενείας (ΕΚΑΑ) διευκολύνει όσους ταξιδεύουν να λαμβάνουν υγειονομική περίθαλψη σε άλλη χώρα της Ευρώπης.

Διεθνής συνεργασία

Η Ευρωπαϊκή Ένωση συνεργάζεται στενά με στρατηγικούς εταίρους, όπως ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας (ΠΟΥ), για τη βελτίωση της υγειονομικής περίθαλψης παγκοσμίως μέσω της έρευνας, της αναπτυξιακής βοήθειας, της μεγαλύτερης πρόσβασης σε φάρμακα και άλλα.

Back to top